SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Historical Development of Czech Language - OB2303410
Title: Historický vývoj českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: 5 / 10 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pre-requisite : OB2303403
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (05.09.2019)
Development of Czech language in all language layers. Sources for understanding of the development. Complex analysis of old Czech text.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (05.09.2019)

 

 

BOGOCZOVÁ, Irena. Úvod do studia slovanských jazyků a gramatika staroslověnštiny: (textová opora). Vyd. 2., rozš. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 87 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7464-142-8.
DITTMANN, Robert et al. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 227 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3549-7.
ERHART, A., VEČERKA, R.: Úvod do etymologie. Praha 1981.
JANEČKOVÁ, Marie. K jazyku českého baroka: hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2009. 190 s. Jazykověda; sv. 1. ISBN 978-80-7420-003-8.
KOSEK, P.: Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. Brno, 2014. (ortografie, vývoj fonologického systému 11.–14. století, od 15. století). https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131101/monography.pdf
KOSEK, P.: Historická mluvnice češtiny I. Brno, 2014. https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/130625/monography.pdfLAMPRECHT, A.: Praslovanština. Univerzita J. E. Purkyně. Brno 1987.
LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR a Jaroslav BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.PLESKALOVÁ, J. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno 1998.
PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština. Praha : Univerzita Karlova, 1983.
ŠLOSAR, Dušan, Radoslav VEČERKA, Jan DVOŘÁK a Petr MALČÍK. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009.
ŠLOSAR, Dušan(2017): TOTALITNÍ ČEŠTINA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TOTALITNÍ ČEŠTINA (tam další literatura)
VEČERKA, R.  Základy slovanské filologie a staroslověnštiny, Masarykova univerzita, Brno, 1996. ISBN  80-210-1375-3.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (05.09.2019)

Požadavky:

Podmínka opravňující konat zk: písemný  rozbor konkrétního textu, termín odevzdání - první týden v lednu.

Zkouška: písemný test - teorie, komplexní rozbor textu.

Upřesnění na semináři.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (31.05.2018)

Vývoj českého jazyka ve všech jazykových plánech a jeho důsledky. Od praslovanštiny k češtině. Prameny pro poznání vývoje, zásady práce s nimi. Staročeské pravopisné systémy. Komplexní rozbory staročeských textů. 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html