SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Czech Language - O05103006
Title: Český jazyk
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Interchangeability : O02103007, O06103006
Is interchangeable with: O04103006, O02103007, O06103006
Annotation -
Last update: SMEJKALO (02.05.2005)
The exam tests the student#s knowledge of the system of Czech sounds, morphology, word formation, syntax, basis of stylistics and general linguistics in the extent of the basic and secondary high school. Students whose second subject is a foreign language also take the exam in the basis of the Czech phonetics and phonology.
Literature - Czech
Last update: SMEJKALO (02.05.2005)

Hubáček, J. - Jandová, E. - Svobodová, J.: Čeština pro učitele. Opava, VADE MECUM 1998

Syllabus - Czech
Last update: SMEJKALO (23.01.2006)

Studijní obor: Speciální pedagogika - neučitelský

Kurz K 06:Český jazyk

Ukončení: zkouška

Vyučující: aktuálně dle nástěnky KČJ

Požadavky k zápočtu: -----

Forma zkoušky: písemná a ústní

Požadavky ke zkoušce:

Cíl:

Absolvent kurzu umí aplikovat získané jazykové poznatky při výchovně-vzdělávacím procesu. Uvědomuje si, že čeština jako komunikační prostředek a mateřský jazyk studentů hraje podstatnou roli při výuce ostatních předmětů. Umí rozvíjet komunikační kompetence vlastní i žáků z hlediska užití mateřského jazyka jako dorozumívacího prostředku.

Obsah:

Pravopisné problémy současné češtiny. Spisovný a nespisovný jazyk ve škole. Terminologie, internacionalismy, cizí slova. Čeština a počítač, cizojazyčný text jako výukový materiál, typologické rozdíly jazyků. Mluvené projevy učitele, dialog v hodinách, přepínání kódů, učitelovy řečové strategie. Stylistická charakteristika psaných útvarů v učitelově praxi. Interdisciplinární vztahy češtiny, komunikace s médii, mediální výchova. Jazykové příručky. Výstavba českého textu, prostředky koheze a koherence textu, lingvistická charakteristika učebního textu. Pragmatické pojetí jazykové komunikace, implicitní vyjadřování a neverbální komunikace, komunikační šumy a jak s nimi zacházet. Výslovnostní norma.

Podrobně viz 02103007

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html