SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Lexicology - O02303005
Title: Lexikologie ČJ
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Old code: LEXI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Classification: Teaching > Bohemian Studies, Czech Studies
Annotation -
Last update: SMEJKALO (08.04.2005)
The basic terms: the word and lexeme (as "dictionary entry"). The word: an orthographic, a phonological, a lexical, a grammatical unit. Lexical semantics. Grammatical words; clitics: neither words nor affixes.Morphs and morphemes: the choice among allomorphs. A formal typology of word-formation (derivology) as a part of lexicology. The basic notion of word formation: foundation and motivation. The concept of onomasiological category (OC) and the classifiaction of OCs.The formation of new naming units and its means. The concepts of the word-formative type, the word-formative type, the word-formative category, and of productiveness. The morphological and the word-formative structure of the word, and the morphological and word-formative analysis. Lexicography: a field of applied linguistics. The types of dictionaries. The scope of idiomatics. Functions of idioms: the structural and nominative.
Literature - Czech
Last update: SMEJKALO (08.04.2005)

Akademický slovník cizích slov. I-II. Praha 1995.

Balhar, J. - Jančák, P.: Český jazykový atlas. 1-4. Praha 1992-2002.

Čechová, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. 2. vyd., Praha

2000, kap. 4 (M. Dokulil: Tvoření slov), s. 92-147.

Čermák, F. - Blatná, R.: Manuál lexikografie. Praha 1995.

Čermák, F. - Hronek, J. - Machač, J. (eds.): Slovník české

frazeologie a idiomatiky. 1. Přirovnání., 2. Výrazy

neslovesné., 3. Výrazy slovesné. Praha 1983, 1988, 1994.

Daneš, F. - Dokulil, M. - Kuchař, J.: Tvoření slov v češtině 2.

Odvozování podstatných jmen. Praha 1967.

Němec, I. a kol.: Dědictví řeči. Praha 1986.

Dokulil, M.: Tvoření slov v češtině l. Teorie odvozování slov.

Praha 1962.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.

Filipec, J.: Česká synonyma z hlediska stylistiky a

lexikologie. Praha 1961.

Filipec, J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha 1985.

Filipec, J. - Daneš, F. - Machač, J.- Mejstřík, J.: Slovník

spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. vyd. Praha 1994.

Hosák, L. - Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku.

2 díly. Praha 1970, 1980.

Hubáček, J.: O českých slanzích. 2. yvd. Ostrava 1981.

Hubáček, J.: Malý slovník českých slangů. Ostrava 1988.

Jazykový koutek Československého rozhlasu I-III. Praha 1951,

1955, 1959.

Klimeš, L.: Slovník cizích slov. 5. vyd. Praha 1981.

Knappová, M.: Jak se bude jmenovat? Praha 1985.

Knappová, M. Příjmení v současné češtině. Liberec 1992.

Kopečný, F.: Průvodce našimi jmény. Praha 1991.

Lutterer, I. - Majtán, M. - Šrámek, R.: Zeměpisná jména

v Čechách, Na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův Brod 1997.

Martincová, O. a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů.

Praha 1998.

Martincová, O. - Polívková, A. - Škvorová, D.: Jazykové sloupky.

Praha 1991.

Mluvnice češtiny 1. Praha 1986.

Moldanová, D.: Naše příjmení. Praha 1983.

Němec, I.: Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha 1980.

Olivová-Nezbedová, L. et al.: Pomístní jména v Čechách. Praha 1995.

Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym. Praha 1996.

Polívková, A.: Naše místní jména a jak jich užívat. Praha 1985.

Poštolková, B. - Roudný, M. - Tejnor, A.: O české terminologii.

Praha 1983.

Profous, A.: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a

změny. 1. díl, Praha 1947 (2. vyd. 1954); 2. díl Praha 1949, 3. díl.

Praha 1951, 4. díl (spolu s J. Svobodou) Praha 1957, 5. díl

napsal V. Šmilauer a J. Svoboda, Praha 1960.

Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995 (kap. Lexikologie [Z. Hladká]

a Slovotvorba [D. Šlosar]). Praha 1995

Slova a dějiny. Praha 1980.

Šmilauer, V.: Nauka o českém jazyku. Praha 1972.

Šmilauer, V.: Nauka o tvoření slov. Praha 1971.

Šmilauer, V.: Úvod do toponomastiky. Praha 1963.

Šrámek, R.: Úvod do obecné onomastiky. Brno 1999.

Šulc, M.: Korpusová lingvistika. První vstup. Praha 1999

+ Čeština doma a ve světě, 9, 2001, č. 1-2.

Syllabus - Czech
Last update: SMEJKALO (25.01.2006)

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Kurz K05: Lexikologie češtiny
Ukončení: zkouška

Vyučující: PhDr. Otakar mališ, CSc., PhDr. Adéla Říhová, PhDr. Markéta Šamalová

Požadavky k zápočtu: samostatná interpretace lexikální roviny textů;

individuální práce s databází Českého národního

korpusu; tvůrčí zpracování lexikologických témat

v žánru referátu a eseje, příp. jiné úkoly dle specifikace vedoucích semináře

Forma zkoušky: ústní

Požadavky ke zkoušce: Čechová, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. 2. vyd.

Praha 2000, kap. 4 (M. Dokulil: Tvoření slov).

Čermák, F. - Blatná, R. (eds.): Manuál lexikografie.

Praha 1995.

Čermák, F. - Blatná, R.: Jak využívat český národní korpus. Praha 2005.

Český národní korpus.

Filipec, J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha 1985.

Příruční mluvnice češtiny. 2. (Z. Hladká) a 3. (D. Šlosar)

kapitola.

Šmilauer, V.: Nauka o tvoření slov. Praha 1971.

Šmilauer, V.: Nauka o českém jazyku. Praha 1972.

Cíl kursu: teoretická i praktická orientace ve slovní zásobě

češtiny a lexikologické a lexikografické problematice.

Obsah kurzu: jednotky lexikálního subsystému; význam lexikálních

jednotek; významové vztahy; slovní zásoba češtiny;

slovotvorba; lexikografie; Český národní korpus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html