SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Counselling seminar II - O01313174
Title: Seminář z poradenství II
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4
Old code: PORA
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Classification: Teaching > Psychology
Co-requisite : O01313175
Pre-requisite : O01313171
Is co-requisite for: O01313175
Annotation -
Last update: Erudio ()
The course is focused on counseling psychology in groups (children and young people). Keywords: Interventional group programmes. Objectives of group counseling. Ways of group guidance. Model case studies of group session. Evaluation of group meetings.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)

Literatura:

Matějček, Z.(1991): Praxe dětského psychologického poradenství, SPN, Praha.

Matějček, Z.:(1992): Dítě a rodina v psychologickém poradenství, SPN,Praha.

Matějček, Z.: (1997): Jak a proč nás trápí děti, Grada, Praha.

Karnsová, M.(1995): Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem, Praha, Portál.

Langmeier, J.,Balcar,K.,Špitz, J.(2000): Dětská psychoterapie, Portál, Praha ( vybrané kapitoly)

Hobdayová, A.,Ollierová, K.(2000): Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi, Portál, Praha.

Hadj Moussová, Z. a kol.: Pedagogicko - psychologické poradenství I.,II.,III. (2005) Vybrané problémy, I., (2004) Intervence III., (2002) Diagnostika II.,UK PedF, Praha.

Kolář, M.(2001): Bolest šikanování, Portál ( kap. 7., 8.)

Mareš, J.a kol.(2002): Sociální opora, Nucleus, Hradec Králové.

Hadj Moussová a kol.(2002): Poradenské teorie a strategie, UK PedF, Praha.

Syllabus -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)

Course:

Counseling Psychology

The goal of this course is to increse sensitivity and expertness of primary school

teachers for student's educational and personal problems.

Course contents:

Prevention and looking for children with problems in their personal development.

Informations about posibilities of cooperation with educational counselor.

Counseling problems of children in an elementary school.

School maturity diagnostics and interventions.

Curriculum problems.

Psychological diagnostics of a pupil in educational and school counseling.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html