SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Czech Studies - O0130325A
Title: Úvod do studia ČJ
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0C107A
Old code: ÚSČJ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
N//Is incompatible with: OK0603105
P//Is pre-requisite for: O01303SOZ1, O0130325B
Z//Is interchangeable with: OK0603105
Annotation -
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (28.08.2019)
Repetition of morphology, lexicology and ortography. Correction of texts, dictations.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (28.08.2019)

Pravidla českého pravopisu.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.
Konopková, L., Krejčová, M.: Čeština pro samouky IV. Praha, 1995.

Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická jazyková příručka. Praha: Academia 2014

http://prirucka.ujc.cas.cz/

Studijní literatura pokryje teoretické i praktické jazykové učivo v rozsahu učebnic českého jazyka pro střední školy (M. Čechová a kol., Český jazyk pro 1.-4. ročník SOŠ, nebo J. Kostečka, Český jazyk pro 1.-4. ročník gymnázií). Prakticky lze jazykové znalosti procvičovat pomocí publikace M. Čechové a kol., Komplexní jazykové rozbory (např. Praha: SPN, 1996).

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (28.08.2019)

Požadavky na KZ:
1) Zvládnutí dílčích písemných prací a souhrnných korektur s úspěšností min. 75 % bodového hodnocení (součet výsledků testů dohromady). Práce se píšou na každém semináři kromě prvního. Upřesnění témat a hodnocení prací a korektur na seminářích. Počet získaných bodů se zohledňuje při závěrečné klasifikaci.
2) Zvládnutí závěrečného souhrnného testu (včetně souhrnné korektury) s úspěšností min. 75 % (dva opravné termíny).

Nepřítomnost na kterémkoliv testu bude omluvena pouze na základě lékařského potvrzení, jinak termín propadá. Náhradní test si studenti mohou dopsat po dohodě s vyučujícím.

 

Pořadí dílčích testů na seminářích (bude upřesňováno v průběhu semestru):

1. vyjmenovaní slova

2. pravopis cizích a přejatých slov

3. psaní předpon s-, z-, pravopis skupiny bě, pě vě, bje vje

4. souhrnná korektura

5. skloňování, gramatické kategorie podstatných jmen a sloves, jazykovědná terminologie

6. shoda přísudku s podmětem, interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí, psaní přímé řeči.

7. souhrnná korektura

8. zkratky, značky, koncovky přídavných jmen, psaní n/nn

9. souhrnná korektura

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (28.08.2019)

Předmět představuje základní vhled do vysokoškolského studia českého jazyka. Cílem předmětu je systemizace základních jazykových informací a jejich zvládání podle interpretace aktuální bohemistické lingvistiky, kompletování, zopakování a praktické procvičení základních jevů jednotlivých jazykových rovin (pravopis, ortoepie, morfologie, slovní zásoba a tvoření slov, skladba v tradičním pojetí, styl), upevnění základní lingvistické terminologie a seznámení se základní odbornou literaturou, práce se základními jazykovými příručkami.

Obsahové celky:

1.       Jazykověda, její rozvrstvení, jazykové roviny.

2.       Český národní jazyk a jeho útvary.

3.       Norma, úzus, kodifikace.

4.       Práce se základními jazykovými příručkami. Základní jazykovědná terminologie.

5.       Konfrontace lingvistického a školského pojetí obsahu a interpretace odb. literatury.

6.       Jevy pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického – systém a jeho aplikace.

7.       Psaní zkratek a zkratkových slov, přejímání slov z cizích jazyků, psaní cizích slov.

8.       Slovní zásoba, její hodnocení, slovotvorba.

9.       Systemizace poznatků zvláště roviny lexikologické, morfologické a syntaktické.

10.    Styl, vhodnost a přiměřenost ve volbě jazyk . prostředků.

11.–12. Komplexní jazykový rozbor, analýza a interpretace konkrétních textů z různých funkčních oblastí.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (28.08.2019)

Požadavky na KZ:
1) Zvládnutí dílčích písemných prací a souhrnných korektur s úspěšností min. 75 % bodového hodnocení (součet výsledků testů dohromady). Práce se píšou na každém semináři kromě prvního. Upřesnění témat a hodnocení prací a korektur na seminářích. Počet získaných bodů se zohledňuje při závěrečné klasifikaci.
2) Zvládnutí závěrečného souhrnného testu (včetně souhrnné korektury) s úspěšností min. 75 % (dva opravné termíny).

Nepřítomnost na kterémkoliv testu bude omluvena pouze na základě lékařského potvrzení, jinak termín propadá. Náhradní test si studenti mohou dopsat po dohodě s vyučujícím.

 

Pořadí dílčích testů na seminářích (bude upřesňováno v průběhu semestru):

1. vyjmenovaní slova

2. pravopis cizích a přejatých slov

3. psaní předpon s-, z-, pravopis skupiny bě, pě vě, bje vje

4. souhrnná korektura

5. skloňování, gramatické kategorie podstatných jmen a sloves, jazykovědná terminologie

6. shoda přísudku s podmětem, interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí, psaní přímé řeči.

7. souhrnná korektura

8. zkratky, značky, koncovky přídavných jmen, psaní n/nn

9. souhrnná korektura

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html