SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Final teaching practice II - O01215270
Title: Souvislá pedagogická praxe II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 9
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [DS]
Extent per academic year: 20 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: P:0 X:0 E:1
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Iva Kolandová
Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Mgr. Lucie Maršálková
Mgr. Barbora Müller Dočkalová
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Mgr. Lucie Tomíčková
PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Blanka Zemanová
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01215269, O01303149
Annotation -
Last update: KARGERO/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2013)
Students conduct the instruction at a class of a primary school. They cooperate with a teacher of that class, participate at the school life and reflect all of their practicing and observation.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (22.01.2007)

Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, 1998

Havlínová, M. a kol. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, 1998

Holt, J. Jak se děti učí. Praha : Strom, 1995

Kalhous, Z., Z. Obst, O.: Školní didaktika. Praha : Portál, 2001

Krejčová, V., Kargerová, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha :

Portál, 2003

Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, 1998

Kyriacou, Ch. Klíčové dovednost učitele. Praha : Portál 1996

Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál 1998

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha : VÚP, 2004

dle aktuálních požadavků

Syllabus - Czech
Last update: KARGERO/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2013)

Organizace a obsah Souvislé pedagogické praxe II:

•Student/ka se v týdnu před začátkem SPPII zkontaktuje s vysokoškolským učitelem, který povede jeho/její praxi, a s fakultním učitelem ze ZŠ, u kterého bude vykonávat praxi. První den praxe se student/ka přihlásí u ředitele školy, seznámí se s prostředím školy.

•První den ve „své třídě" věnuje náslechům a sběru důležitých informací o třídě a výuce. S fakultním učitelem a druhým praktikantem dohodne a zpracuje předběžný plán vlastních aktivit.

•Od 2. dne student/ka učí 2 hodiny denně ve své třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům, své plány konzultuje s fakultním učitelem a s druhým praktikantem, své výstupy reflektuje.

•Celý 3. (4.) týden praxe student/ka plánuje a učí ve třídě samostatně a souvisle, s podporou fakultního učitele a druhého praktikanta.

•Během praxe se student/ka účastní všech aktivit, kterým se věnuje fakultní učitel, tj. i aktivitám během přestávek, třídním schůzkám, pedagogickým poradám, celoškolním akcím atd.

•Během praxe se student/ka seznámí se školním vzdělávacím programem a dalšími důležitými školními materiály a předpisy.

•Vysokoškolský učitel, tj.vedoucí pedagogické praxe (dle zápisů v SIS) bude při domluvené hospitaci požadovat předložení průběžně vedeného pedagogického deníku a aktuální písemné přípravy na hodinu.

Na konci Souvislé pedagogické praxe II bude vysokoškolským a fakultním učitelem hodnocena míra zvládnutí Souboru kvalit studentovy práce na praxi v celém rozsahu dle „Hodnotícící škály pro závěrečnou pedagogickou praxi". Kompletní materiál pak bude předkládán studenty u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky.

Podmínky pro udělení zápočtu za Souvislou pedagogickou praxi II:

•100% docházka a aktivita studenta/studentky na praxi a reflektivních rozborech

•písemné sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Při sebehodnocení a hodnocení studenta na SPP II. se vychází z následujících oblastí:

1.Plánování výuky

2.Komunikace a vytváření prostředí pro učení

3.Řízení učebních procesů

4.Hodnocení žáků

5.Reflexe výuky

6.Kontext výuky

7.Profesní rozvoj

•příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem

•předložený pedagogický deník (zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály). Student/ka předkládá k zápočtu dopracovaný týdenní plán a soubor příprav a reflexí z jednoho souvisle vedeného týdne výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu za Seminář k souvislé pedagogické praxi II:

•účast a zpracování úkolů na Semináři k souvislé pedagogické praxi II

•esej Já začínající učitel/ka

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Krátká, Ph.D. (09.02.2022)

•100% docházka a aktivita studenta/studentky na praxi a reflektivních rozborech

•písemné sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Při sebehodnocení a hodnocení studenta na SPP II. se vychází z následujících oblastí:

1.Plánování výuky

2.Komunikace a vytváření prostředí pro učení

3.Řízení učebních procesů

4.Hodnocení žáků

5.Reflexe výuky

6.Kontext výuky

7.Profesní rozvoj

•příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem

•předložený pedagogický deník (zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály). Student/ka předkládá k zápočtu dopracovaný týdenní plán a soubor příprav a reflexí z jednoho souvisle vedeného týdne výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu za Seminář k souvislé pedagogické praxi II:

•účast a zpracování úkolů na Semináři k souvislé pedagogické praxi II

•esej Já začínající učitel/ka

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html