SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of mathematics with practice II - O01210151
Title: Didaktika matematiky s praxí II
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0M158A
Explanation: P:1 X:1 E:1
Old code: DIMP
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Classification: Teaching > Mathematics
Pre-requisite : O01110033, O01210051
Is incompatible with: OK0610151
Is pre-requisite for: O01210152
Is interchangeable with: OK0610151
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)
The course will follow-up the course of Didactics of mathematics I, which was aimed at arithmetic, and will be focused on geometry. Contrary to arithmetic, the main goal of which was to build the structure of natural and rational numbers using four operations, geometry is aimed at the concept building process, the development of languages in mathematics, the demanding discovery of generic models, revealing relationships and ideas of proofs.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)

1. To lead students towards building a need to make evidence of their everyday pedagogical experience as a starting point for the improvement of their own pedagogical work. To make students familiar with the methods of analysis of the registered didactic and pedagogical phenomena.

2. To extend students' experience with constructivistic approaches. To influence their pedagogical belief towards constructivistic educational teaching style.

3. To make students familiar with certain educational activities, particularly: a) preparation of the scenario of a teaching lesson, b) way of evidence of one's own experience, c) motivation of pupils, d) guiding of the class discussion, e) creating positive class atmosphere, f) work with mistake, g) guiding of gifted pupils, h) guiding of low achievers, i)diagnosing of cognitive and meta-cognitive abilities of primary school pupils particularly in mathematics, j) pupils' evaluation.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)

V případě, že přednášky nebo semináře přejdou do online formy, tak zde budou uvedeny odkazy na distanční výuku.

Literature -
Last update: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)

Selected chapters in

HEJNÝ, M.; NOVOTNÁ, J.; STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.), Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1 a 2, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004.

available on http://class.pedf.cuni.cz/newsuma/Default.aspx?PorZobr=20

HOŠPESOVÁ, A. STEHLÍKOVÁ, N., TICHÁ, M. (Eds) Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějovice : Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2007.

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika. Praha : Portál, 2009Set of textbooks of Mathematics for primary schools and teachers guides, publishing house FRAUS.

Rendl, M., Vondrová, N., Hříbková, L., Jirotková, D., Kloboučková, J., Kvasz, L., ... & Žalská, J. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013.

Vondrová Naďa a kol.: Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků. Karolinum, 2016.


Set of textbooks of Mathematics for primary school 1. -5. grade, authored by Milan  Hejný at al., Plzeň : FRAUS,

Set of lectures available after registration to the  course  in moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11938

JIROTKOVÁ, Darina, Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie, Praha : UK v Praze, PedF, 2010.

Teaching methods -
Last update: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)

The way of leading the work will be constructivistic. The main teaching tool will be problem situations and students' solutions. Interesting didactical phenomena which will occur during the sessions will be registered and analysed. Particular attention will be paid to those students whose mathematical confidence is very low as a consequence of previous study and who tend to repeat the transmissive way of teaching in their future practice.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (04.10.2021)

Požadavky k ukončení kurzu (Z, Zk)

Požadavky k zápočtu:

a) za praxi
1. Samostatně odučit jednu vyučovací hodinu.

Podrobné požadavky týkající se praxe jsou formulovány kurzu v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11938 a jsou závazné po domluvě vyučujícího se studenty.

2. Vypracovat scénář k připravené vyučovací hodině, který student v domluveném předstihu pošle e-mailem či nasdílí na společném uložišti jak vedoucí praxe, tak učitelce/učiteli třídy, kde se praxe koná, a ostatním studentům ve skupině. Každý student skupiny se na scénáři podílí svým komentářem, radou, návrhem. Tedy každý výstup je společné dílo celé skupiny. Avšak výuku povede jeden student, který je za celou přípravu a realizaci zodpovědný. Kopii finálního scénáře autor před svým výstupem rozdá všem svým kolegům i vedoucímu praxe. Bude sloužit jako podklad pro hospitační záznam a následnou reflexi. Podrobný popis scénáře viz v kurzu v Moodlu.


3. Za semestr odevzdá  další tři materiály: a) popis průběhu své odučené hodiny, b) svou reflexi na svou hodinu a následnou disikusi, c) reflexi na vyučovanou hodinu spolužáka.


4. Tři materiály z bodu 3 spolu se scénářem pošle student do 14 dní po vystoupení v elektronické podobě vedoucí praxe. Do předmětu e-mailu uvedet: praxeZS_prijmeni_skola_datum výstupu, např. praxeZS_Novakova_Barrandov_10.10.2021.


5. Každý student si vybere ze třídy 2 žáky, které každou hodinu pozoruje. Sleduje jejich řešitelské strategie, chyby, aktivitu, motivovanost, jejich komunikaci ve třídě a další zajímavosti. Pořizuje si o nich záznam do pedagogického deníku, Zde se student pokouší jasně formulovat myšlenky a zřetelně popisovat sociální a didaktické jevy týkající se vybraných žáků. K těmto zápisům je možné se vracet a doplňovat je. Každý vybraný žák nesmí mít více než dva pozorovatele-studenty. Tyto materiály budou občas předmětem diskuse a na výzvu vedoucí praxe je student předloží. V dalším semestru bude tento materiál povinou součástí materiálů ke KZ.
(Všechny tyto materiály se mohou stát cennou součástí portfolia z matematiky.)


6. 100% účast na praxích - 6 praxí. Každou absenci je třeba nahradit po dohodě s vedoucím praxe.

b) za semináře
1. Aktivní účast na seminářích
2. Splnění průběžně zadaných úkolů, které budou formulovány prostřednictvím Moodlu.


Požadavky ke zkoušce:

V případě prezenční výuky vypracování písemného testu na konci semestru se ziskem aspoň 50 % možných bodů.  Pokud student nedosáhne aspoň 50 %, nebude připuštěn ke zkoušce. Test může 1x opakovat. Termíny testů budou domluveny koncem semestru.

V případě přechodu na distanční výuku vypracování námětů (výzev) k další práci, ty budou formulovány na každém semináři i přednáškách. Student vypracované výzvy v průběhu celého semestru (tedy aspoň 8 výzev za celý semestr a aspoň 1 výzva za každý seminář) odevzdá do 22.12. 2021 prostřednictvím moodlu.

Termíny na ústní zkoušku budou vypsány v SISu.

Na výsledné známce se bude podílet:

30 % prezentace dodaných materiálů z praxe a dobrovolně zpracovaných výzev

40 % závěrečný test

30 % ústní obhajoba testu a zkouška.

Syllabus -
Last update: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)

Arithmetic versus geometry. Cube buildings and cube solids. Cube nets, square polyominoes. Languages. Grid paper and grid objects, measurement, circumference, area. Modelling of arithmetical phenomena like fractions, length and area, ratio, percentage, absolute value, divisibility.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html