SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Introduction to Philosophical Discourse - O01112003
Title: Úvod do filosofického diskurzu
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (90)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1,Rok2
Old code: ÚFDI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D.
Classification: Philosophy > Philosophy
Is incompatible with: OK0612103
Is pre-requisite for: O02317023
Is interchangeable with: OK0612103
Annotation -
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (31.08.2017)
In this semestral course will be submitted explanation of the history of ancient philosophy. Students will be acquainted with the most prominent personalities of ancient thinking, with classical philosophical works and with newest thematically relevant literature. Lectures will be focused on the following topics: basic features of philosophical thinking - relationship between philosophy and mythology, religion, art and science, philosophical image of the world in transformation of thinking, care of the soul and education,summit directions of Greek philosophy, hellenism, neoplatonism.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (17.09.2018)

ZÁKLADNÍ LITERATURA

ARISTOTELÉS: Poetika. Oikoymenh: Praha 2008. 
AUERBACH, Erich: Mimesis. Zobrazení skutečnosti v 
západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta 1998. 
HEIDEGGER, Martin: Básnicky bydlí člověk. Co je metafyzika? Konec filosofie a úkol myšlení. Oikoymenh: Praha 
2006. 

NIETZSCHE, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Gryf: Praha 1993. 
NIETZSCHE, Friedrich: Tak pravil Zarathustra. Kniha pro všechny a pro nikoho. XYZ: Praha 2009. 
PATOČKA, Jan: Umění a čas I.-II. Oikoymenh: Praha 2004. 
PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. 
Herrmann a synové: Praha 2009. 

PLATÓN: Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos. Oikoymenh: Praha 1996. 

PLATÓN: Timaios. Kritias. Oikoymenh: Praha 2008. 

DOPORUČENÁ LITERATURA

Pelcová, N. : Vzorce lidství
H.J. Störig : Stručné dějiny filosofie
Petříček, M. : Úvod do filosofie

Karel Svoboda: Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962, 1990.
Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, Pelhřimov 1995.

KIRK - RAVEN - SCHOFIELD, Předsókratovští filosofové. Praha : Oikoymene2004. 
GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha : Oikoymenh, 2000.

PLATÓN. Ústava; Faidón; Sofistés 
ARISTOTELÉS. Kategorie; Metafyzika IV, V, IX, XII; Etika NikomachovaI-III, VI-VII; Fyzika II.

LONG, A.A. Hellenistická filosofie. Praha : Oikoymenh, 2003. 
ARMSTRONG, A.H. (ed.). Řecká filosofie pozdní doby. Praha : Oikoymenh,2002.

 

Kratochvíl, Z. (2009): Filosofie mezi mýtem a vědou. Praha: Academia.

Odehnal, I. (2001): Úvod do filozofie člověka. Brno: Akademické nakladatelství CERM

Seilerová, B. (2004): Človek v paradigmách filozofickej antropológie. K syntéze výpovedí o človeku. Bratislava: IRIS.

Scheler, M. (1968): Místo člověka v kosmu. Praha: Academia.

Spengler, O. (1997): Člověk a technika: Příspěvek k jedné filosofie života. Praha: Neklan.

Stark, S. (2008): Filozofie člověka v historickém kontextu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (31.08.2017)

Zkouška spočívá v absolvování znalostního testu. Znalostní test se bude týkat tematických okruhů, které

odpovídají sylabu předmětu. Součástí znalostního testu budou otevřené otázky a interpretace textů, které byly přednášejícím čteny a interpretovány.

Minimální procentuální úspěšnost pro absolvování testu je 70% správně zodpovězených otázek a odpovídající interpretace textu.

 

Zápočtový test je možné vykonat celkem třikrát. Po třetím neúspěšném (opravném) pokusu následuje závěrečná možnost ústního přezkoušení.

V případě ústního přezkoušení bude hodnocena znalost problematiky, jež byla náplní přednášek a písemná interpretace textu.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (17.09.2018)

Tematické okruhy: 

I.  Mýtus 


- mýtus jako určitý druh řeči

- mýtus jako symbolický výklad skutečnosti

- mýtus jako zkušenost náboženská

- mýtus a logos

II. Epos a mytologie, homérské eposy


 - role a koncept autora a vypravěče

-       estetická zkušenost, estetický postoj, prožitek a básnictví, poetika

-       básníci a jejich filozofičtí interpreti: mezi filozofickou a literární hermeneutikou 

-       - múzičnost, inspirace, vize, zjevení, božské šílení: enthousiasmos a mania u Platóna, vřazení do širšího kontextu (Homér a Hésiodos), pozdější varianty platónského pojetí (pozdní středověk a renesance, romantismus)

 

III. Exegeze, interpretace, hermeneutika; alegorie

 

IV. Jednání a charakter

- emoce, sebekontrola, exces; charakter a letory; parodie, komika, grotesknost; hellénistické školy a jejich vliv

- čin a svoboda, rozhodování a osud; tragičnost, naděje, spása

- literatura a rétorika, výchovná role literatury, politická role literatury

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (31.08.2017)

Podmínkou absolvování předmětu, resp. zkoušky je úspěšné  zvládnutí znalostního testu. Znalostní test se bude týkat tematických okruhů, které

odpovídají sylabu předmětu. Součástí znalostního testu budou otevřené otázky a interpretace textů, které byly přednášejícím čteny a interpretovány.

Minimální procentuální úspěšnost pro absolvování testu je 70% správně zodpovězených otázek a odpovídající interpretace textu.

 

Zápočtový test je možné vykonat celkem třikrát. Po třetím neúspěšném (opravném) pokusu následuje závěrečná možnost ústního přezkoušení.

V případě ústního přezkoušení bude hodnocena znalost problematiky, jež byla náplní přednášek a písemná interpretace textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html