SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Physics I (Mechanics) - NUFY080
Title in English: Fyzika I (mechanika)
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Classification: Teaching > Physics
Annotation -
Last update: T_KDF (14.05.2012)
Introductory physics course (classical mechanics) for future teachers of physics.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (01.10.2017)
Podmínky k získání zápočtu ze cvičení:
  • Pro studenty prezenčního studia:
V průběhu semestru píší studenti 2 předem ohlášené testy, za které mohou získat maximálně celkem 80 bodů. Pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 40 bodů. Studenti, kterým se nepodaří získat potřebný počet bodů během semestru, budou mít ještě možnost napsat zápočtovou písemnou práci, s maximálně dvěma opravnými termíny.

  • Pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV:

V závěru semestru píší studenti předem ohlášený zápočtový test, jehož součástí jsou úlohy podobného typu, jako se řeší na cvičení. K udělení zápočtu je třeba získat minimálně 50 % bodů z maximálního možného počtu. Studenti mají možnost 2 opravných termínů.

Zkouška:
Podmínkou pro konání zkoušky je získání zápočtu ze cvičení. Student prezenčního studia, který získá během semestru z testů 70 a více bodů, nemusí psát písemnou část zkoušky (tato část zkoušky mu bude uznána za výbornou). Analogické ustanovení platí pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV (písemnou část nemusí absolvovat získají-li nejméně 7/8 z maximálního počtu bodů ze zápočtového testu).

Zkouška má písemnou a ústní část, začíná písemnou částí. Písemná část spočívá v řešení příkladů, jejichž typy byly probírány na cvičení. Po úspěšném absolvování písemné části následuje ústní část.

Zkoušku je možno opakovat v nejvýše dvou opravných termínech. (Má-li student úspěšně složenou písemnou část zkoušky, nemusí ji již v opravných termínech opakovat.)

Literature -
Last update: T_KDF (13.05.2015)

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001

Kvasnica a kol.: Mechanika. Academia. Praha 1988

A. Havránek: Mechanika I, II , skriptum, SPN, Praha 1982

Mandíková D., Rojko M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. MFF UK Praha 1993

Elektronická sbírka úloh na webu: http://www.fyzikalniulohy.cz/

Doplňková literatura:

Hajko V.: Fyzika v príkladoch. Alfa. Bratislava 1983

Feynman R.P. a kol.: Feynmanovy přednášky z fyziky l. český překlad Fragment, Praha, 2000

Giancolli D.C.: Physics for Scientists and Engineers, Prentice Hall, New Jersey 2000

Kittel Ch. et al.:Mechanics, Berkeley Physics Course I. McGraw-Hill. (ruský překlad Nauka, Moskva 1972)

Syllabus -
Last update: T_KDF (14.05.2012)
Kinematics and dynamics of point mass (in an inertial system). ~ System of mass points. ~ Kinematics and dynamics of rigid bodies. ~ Inertial and non-inertial systems. ~ Basic concepts of special theorey of relativity. ~ Analytical solutions of equations of motions. ~ Elements of continuum mechanics. ~ Hydrostatics and hydrodynamics. ~ Waves.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html