SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Natural and Artificial Thought II - NPOZ005
Title in English: Přirozené a umělé myšlení II
Guaranteed by: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html
Guarantor: doc. Ing. Ivan Havel, CSc., Ph.D.
Class: Všeobecné
Classification: Informatics > Theoretical Computer Science
Annotation -
Last update: T_KTI (10.04.2001)
Discussion of selected concepts and ideas of cybernetics, artificial intelligence, cognitive science, philosophy of mind and related disciplines. Particular emphasis is given to themes that are related to the mind/body problem and to the issue of consciousness and rational behavior. Themes that are subject to contemporary discussions and new directions of research are also discussed. The students are expected to actively participate and write an essay on a selected topic related to the themes of the course.
Aim of the course - Czech
Last update: T_KTI (23.05.2008)

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jan Hric (11.10.2012)

(anonym): Pojednání o lidském myšlení I , II. Ekopress, 2005, 2007.

Ajvaz, M. a Havel, I.M.: Snování. Rok dopisů o snech. Pavel Mervart, 2008; Sindibádův dům. Pavel Mervart, 2010.

Bateson, G.: Mysl a příroda - Nezbytná jednota. Malvern, 2006.

Crick, F.: Věda hledá duši (Překvapivá domněnka). Mladá fronta, 1997.

Čapek, J.: Jednání a situace. OIKOYMENH, 2007.

Damasio, A. R.: Descartesův omyl. Emoce, rozum a lidský mozek. Mladá fronta, 2000;

Hledání Spinozy. Radost, strast a citový mozek. dybbuk, 2004.

Davidson D.: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Filosofia, 2004.

Dennett, D. C.: Druhy myslí. K pochopení vědomí. Archa, Bratislava 1997.

Draaisma, D.: Metafory paměti. Mladá fronta, 2003;

Proč život ubíhá rychleji, když stárneme. Academia, 2009.

Flanagan, O.: Vedomie. Archa, Bratislava 1995

Gardner, H.: Dimenze myšlení. Portál, 1999.

Greenfieldová, S.A.: Ľudský mozok. Bratislava 2000.

Harré, R. a Gillet, G.R.: Diskurz a myseľ. IRIS, Bratislava 2001.

Havel, I. M.: Robotika - úvod do teorie kognitivních robotů. SNTL, 1980;

Otevřené oči a zvednuté obočí. Nakl. Vesmír, 1998;

Zvednuté obočí a zjitřená mysl. Dokořán, 2005;

"Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém." In: Umělá inteligence 3. Academia, 2001, s. 17-75.

"Cestou k inteligenční Singularitě". In: Hlavou zeď - Úvahy nad civilizací a její budoucností (A. Pelán, ed.), dybbuk, 2011, s. 183-217

Hofstadter, D. R.: Gödel, Escher, Bach - Existenciální gordická balada. Argo/Dokořán, 2012.

Husserl, E.: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Ježek, 1996

Jirků, P., Kelemen, J.: Kapitoly z kognitivní vědy. VŠE, 1996

Kauffman, S. A.: Čtvrtý zákon. Paseka, 2004.

Kelemen, J.: Kybergolem. Votobia, Olomouc 2001;

Myslenie a stroj. Kalligram, Bratislava 2010.

Koukolík, F.: Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Portál, 2002;

Já. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Karolinum, 2003;

Mozek a jeho duše. Makropulos, 1995.

Kulišťák, P.: Neuropsychologie, Portál, , 2011

Kvasnička V. et al. (eds.) Myseľ, inteligencia a život. STU, Bratislava 2007

Kvasnička, V., Kelemen, J., Pospíchal, J. (eds.): Modely mysle. Europa, Bratislava 2008.

Lakoff, G.: Ženy, oheň a nebezpečné věci - Co kategorie vypovídají o lidské mysli. Triáda, 2006.

Leavitt, D.: Muž, který věděl příliš mnoho - Alan Turing a vynález počítače. Dokořán 2007.

Marvan, T., Hvorecký J. (eds.): Základní pojmy filosofie jazyka a mysli, 2007

Mařík, V. a kol. (eds.): Umělá inteligence 1-5. Academia, 1993, 1997, 1999, 2003, 2007.

Merleau-Ponty, M.: Viditelné a neviditelné. OIKOYMENH, 1998

Michel, G. F., Mooreová, C.L.: Psychobiologie. Portál, 1999

Minsky, M.: Konštrukcia mysle. Archa, Bratislava, 1996.

Nakonečný, M.: Základy psychologie. Academia, 1998.

Nosek, J.: Mysl a tělo v analytické filosofii. Nakl. FlÚ AV ČR, 1997.

Novák, M. a kol.: Umělé neuronové sítě - teorie a aplikace. Beck, 1998.

Patočka, J.: Úvod do fenomenologické filosofie. OIKOYMENH, 1993.

Penrose, R.: Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. Mladá fronta, 1999.

Petrů, M.: Fiziologie mysli - Úvod do kognitivní vědy. Triton, 2007.

Preiss M. a kol.: Klinická neuropsychologie. Grada Publishing, 1998

Pribram K.: Karl H. Pribram - Mozek a mysl, Holonomní pohled na svět (výběr). Gallery, 1999.

Rybár, J. a kol. (eds.): Filozofia a kognitívne vedy. Kalligram, Bratislava 2002.

Rybár, J., Beňušková, Ľ., Kvasnička, V. (eds.): Kognitívne vedy. Iris, Bratislava 2002.

Rybár, J., Kvasnička, V., Farkaš, I. (eds.): Jazyk a kognícia. Kalligram, Bratislava 2005.

Sacks, O.: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Mladá fronta, 1993;

Antropoložka na Marsu. Mladá fronta, 1997;

Musicophilia. dybbuk, 2008;

Na čem si stojím. dybbuk 2009;

Probouzení. dybbuk, 2010;

Zrak mysli. dybbuk, 2011.

Searle, J.: Mysl, mozek a věda. Mladá fronta (Váhy), 1994;

Rečové akty. Kalligram, Bratislava 2007.

Sedláková, M,: Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Grada, 2004.

Šašma, M.: "Od fenomenologie ke kognitivní vědě. Rozhovor s Shaunem Gallagherem." Aluze č. 2, 2003, s. 92-102.

Šíma J., Neruda R.: Teoretické otázky neuronových sítí. Matfyzpress, 1996

Švec, O. (ed.): Filosofie jednání. OIKOYMENH, 2006

Thagard, P.: Úvod do kognitivní vědy. Portál, 2001.

Vaňková, I. et al.: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Karolinum, 2005.

Vopěnka, P.: Meditace o základech vědy. Práh, 2001;

Pojednání o jevech povstávjících na množstvích. Plzeň a Nymburk 2008;

Warwick, K.: Úsvit robotů, soumrak lidstva. Nakl. Vesmír, 1999.

Weizenbaum, J.: Mýtus počítače. (výběr prací). Moraviapress, , 2002.

Sborníky konferencí:

Kognice a umělý život 1-11 (2001-2011)

Kognice 2009. Sborník konference. Gaudeamus, Hradec Králové 2009.

Syllabus -
Last update: T_KTI (06.05.2005)

Analysis of selected key concepts and ideas of cybernetics, artificial

intelligence, cognitive science, philosophy of mind and related areas.

Particular attention is paid to themes that have some relationship to

the mind-body problem and to the problem of consciousness and rational

decision. Included are controversial themes as well as the most recent

research directions. Students are expected to actively participate in

the course and to write a term paper on a selected theme relevant to the

topics of lectures.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html