SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Current issues of school, education and education - NPED046
Title in English: Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.10.2018)
Cíle a obsah vzdělávání – jejich vymezení v kurikulárních dokumentech; vývoj kurikulárních dokumentů, revize. Kurikulární dokumenty v práci učitele. Moderní přístupy k pedagogické diagnostice a hodnocení žáků. Formativní a sumativní, kvantitativní a kvalitativní, objektivní a subjektivní, externí a interní hodnocení. Využívání didaktických testů, výhody a limity; společná maturita, jednotné přijímací zkoušky na SŠ. Žákovské portfolio. Rozvíjení hodnotící aktivity žáků, od hodnocení k sebehodnocení. Vyučovací metody, prostředky a organizační formy. Metody výuky podporující učební aktivity ž
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.10.2018)

• Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

• Švec, V.: Pedagogické znalosti učitele. Aspi, Praha 2005

• Vališová, A., Kasíková, H. (eds.): Pedagogika pro učitele. Grada, Praha 2011 (2. vyd.)
• Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. GRADA 2009.

• Čapek, R.: Třídní klima a školní klima. Grada 2010.

• Kolář, Z., Šikulová, R.: Vyučování jako dialog. Grada 2007 (e-kniha)

• Zormanová, L.: Výukové metody v pedagogice. S praktickými ukázkami. Grada 2012 (e-kniha)

• Lechta, V. a kol.: Základy inkluzivní pedagogiky. Portál 2010

• Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci. Portál 2011

• Kolektiv autorů: Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků. Raabe 2017

• Bréda, J. a kol.: Sebeobrana učitele. Raabe 2017

• Čapek, R.: Učitel a rodič. Grada 2013

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění. Např. na www.msmt.cz

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavac-programy

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.10.2018)

Bloková výuka, zejména diskuze nad povinnou četbou, úkoly k samostatné práci.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html