SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Course in Physics for Non-Physicists II - NOFY089
Title: Fyzikální praktikum pro nefyziky II
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Hanzal
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (21.06.2018)
Praktikum nabízí široký výběr experimentálních problémů z elektřiny, magnetismu a atomové fyziky, Nobelovské experimenty. Studenti si vybírají úlohy podle svého zájmu. Předmět je vhodný pro studenty, kteří studují jiné programy než Fyzika. Není nutné předchozí absolvování přednášek z fyziky ani Fyzikálního praktika pro nefyziky I.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (01.02.2018)

Cílem předmětu je rozvíjení praktických dovedností v práci s elektrickými zařízeními, používání elektrických měřicích přístrojů (multimetry, zdroje, osciloskopy, čítače, generátory) a sestavování elektrických obvodů. Studenti si vyzkouší práci s moderním přístrojovým vybavením i speciálními digitálními přístroji.

Rozšiřování znalostí pro zpracovávání výsledků měření a jejich prezentaci v publikační podobě.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (07.06.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

[1] Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

[2] Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika, D. Slavínská, I. Stulíková, P. Vostrý, SPN, Praha 1989

[3] Základy fyzikálních měření I, Brož, J. a kol., SPN, Praha 1983

[4] Úvod do teorie fyzikálních měření, B. Sprušil, P. Zielencová, SPN, Praha 1989

[5] Úvod do praktické fyziky, J. Englich, Matfyzpress, Praha 2006

[6] Fyzikální a matematické tabulky, J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch, SNTL, Praha 1980

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

laboratorní práce

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)
Elektřina a magnetismus

Měření základních elektrických veličin (měření odporu, indukčnosti a kapacity).

Studium rezonance.

Měření charakteristik nelineárních prvků (dioda, trioda, termistor).

Měření s osciloskopem.

Magnetické vlastnosti látek (Hallův jev, torzní magnetometr, magnetické pole solenoidu a souosých cívek).

Atomová fyzika

Studium plynových detektorů, studium polovodičových spektrometrů.

Charakteristické rentgenové záření.

Skenovací elektronová mikroskopie, Nukleární magnetická rezonance.

Atomová emisní spektra (Balmerova série).

Specifický náboj elektronu, Franckův-Hertzův pokus.

Fundamentální experimenty atomové fyziky, ohodnocené Nobelovou cenou

Fotoelektrický jev a Planckova konstanta (1921)

Sternův-Gerlachův experiment (1922)

Millikanův pokus (1923)

Zeemanův jev (1902)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html