SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Course in Physics for Non-Physicists I - NOFY088
Title: Fyzikální praktikum pro nefyziky I
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
Mgr. Hana Kudrnová
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (21.06.2018)
Praktikum nabízí široký výběr experimentálních problémů z mechaniky, molekulové fyziky a optiky. Studenti si vybírají úlohy podle svého zájmu. Předmět je vhodný pro studenty, kteří studují jiné programy než Fyzika. Absolvování přednášek z fyziky není nutné.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

Základy práce ve fyzikální laboratoři, základní měření mechanických i dalších veličin, experimenty z mechaniky, molekulové fyziky a optiky.

Samostatné zpracování výsledků, tvorba grafů a tabulek, fitování jednoduchých závislostí, zpracování dat získaných pomocí počítače.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (25.09.2023)

Podmínkou udělení zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

[1] Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

[2] Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika, D. Slavínská, I. Stulíková, P. Vostrý, SPN, Praha 1989

[3] Základy fyzikálních měření I, Brož, J. a kol., SPN, Praha 1983

[4] Úvod do teorie fyzikálních měření, B. Sprušil, P. Zielencová, SPN, Praha 1989

[5] Úvod do praktické fyziky, J. Englich, Matfyzpress, Praha 2006

[6] Fyzikální a matematické tabulky, J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch, SNTL, Praha 1980

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

laboratorní práce

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)
Mechanika a molekulová fyzika

Základní měření - měření prostoru, času, měření hustoty látek, měření tíhového zrychlení.

Studium otáčení tuhého tělesa, měření momentu setrvačnosti kola.

Mechanické vlastnosti pevných látek - měření modulu pružnosti v tahu a v tlaku.

Mechanika kapalin a plynů - studium proudění tekutin, měření viskozity, měření povrchového napětí, studium reologického chování látek.

Kmity a vlnění - kmity harmonického oscilátoru, vázané kmity, tlumené a nucené kmity, studium mechanické rezonance.

Akustika - rychlost šíření zvuku, studium struny.

Molekulová fyzika - měření teploty (kalibrace odporového teploměru a termočlánku), studium Brownova pohybu, fázové přechody, měření teplotní roztažnosti látek.

Optika

Odraz a lom světla, disperze.

Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení, jednoduché optické přístroje, mikroskop).

Interference a difrakce, interferometry, ohybové jevy, laserová dopplerovská anemometrie.

Polarizace světla, dvojlom, stáčení polarizační roviny, rotační disperze.

Optická spektroskopie, studium rentgenového záření, absorpce světla.

Kvantová optika a optoelektronika, lasery.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html