SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Classical Electrodynamics - NOFY026
Title in English: Klasická elektrodynamika
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY026/
Guarantor: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Class: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Classification: Physics > General Subjects
Annotation -
Last update: T_KVOF (26.04.2004)
This lecture follows the OFY018. Maxwell's equations. Static, stationary and quasistationary approximation. Methods of solution. Electromagnetic radiation.
Aim of the course -
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

This lecture follows the OFY018. Maxwell's equations. Static, stationary and quasistationary approximation. Methods of solution. Electromagnetic radiation.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (18.02.2019)

Zápočet ze cvičení k tomuto předmětu je nutnou podmínkou pro přistoupení ke zkoušce.

Podmínkou pro udělení započtu je zisk alespoň 50 bodů. Během semestru se budou konat dvě písemky (2 x 40 bodů) a budou zadány dvě domácí úlohy (2 x 10 bodů).

Body bude možno získat i za řešení jedné písemné práce zadávané jako písemná část zkoušky.

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly, tedy zápočet se opakovat nedá.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (18.02.2019)

Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia, 1985

Fišer K., Novotný D.: Příklady z teorie elektromagnetického pole I, II, UJEP 1991

Feynman R. P.: Feynmanovy přednášky z fyziky 2, Fragment, 2015

Griffiths D. J.: Introduction to Electrodynamics, CUP 2017

Zangwill A.: Modern Electrodynamics, CUP 2013

Jackson J.D.: Classical Electrodynamics, Wiley, 1998

Landau L.D., Lifshitz E.M.: Course of Theoretical Physics vol. 2 - The Classical Theory of Fields, Butterworth-Heinemann 1975

Teaching methods - Czech
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (18.02.2019)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část zkoušky může být odpuštěna, pokud student dosáhne během semestru 90 bodů (viz podmínky pro získání zápočtu).

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Tři příklady u písemné části budou vybrány z těchto témat:

Laplaceova a Poissonova rovnice pro elektrostatický potenciál. Okrajové podmínky a chování na rozhraní prostředí. Silové působení v elektrostatice, elektrická část Maxwellova tensoru.

Magnetostatické pole proudů a permanentních magnetů, Biotův-Savartův zákon. Magnetické pole a vektorový potenciál v stacionárním a kvazistacionárním přiblížení, elektromagnetická indukce. Lorentzova síla, magnetická část Maxwellova tensoru.

Kalibrační transformace. Řešení Maxwellových rovnic představující vlny. Chování vln na rozhraní. Zákony zachování (náboje, energie, hybnosti), přenos výkonu elektromagnetickým polem. Pole pohybujícího se náboje. Relativistický popis.

Syllabus -
Last update: T_KVOF (26.04.2004)
Vector analysis and partial differential equations.

Scalar, vector and tensor fields. Physical fields. Differential operators. Integral theorems. Symmetries. Curvilinear coordinates.

Linear field equations with elliptic, parabolic and hyperbolic character. Boundary and initial value conditions. Green's function.

Static, stationary, quasistationary and wave-like solutions of Maxwell's equations.

Maxwell's equations. Material relations. Lorentz's force. Conservation laws (for charge, energy, momentum and angular momentum). Special relativistic formulation of equations.

Laplace's and Poisson's equations for electrostatic potential. Boundary conditions. Uniqueness of the solution. Multipole expansion.

Magnetostatic filed. Magnetic field in stationary and quasistationary approximation. Biot-Savart's law. Skin effect.

Electromagnetic potential. Gauge transformations. Hertz's vector. Retarded and advanced potentials.

Waves and electromagnetic radiation. Plane wave in a vacuum, dielectric and conductive media and their interface. Hertzian dipole. Waveguide and electromagnetic cavity resonator.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html