SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Pedagogy II (CŽV) - NMUM806
Title in English: Pedagogika II (CŽV)
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: NPED035
Additional information: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/
Guarantor: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NPED035
Interchangeability : NPED035
Is incompatible with: NPED035
Is interchangeable with: NPED035
Annotation -
Last update: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)
The seminars of the course are oriented to practical training of teacher activities (planning and realization of a lesson; teacher speaking skills; traditionalism and alternative styles of teaching and education; diagnostics of student outcomes etc.). The content of the course is especially oriented to learning and instruction in mathematics and physics at secondary schools.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (09.10.2017)

1) Účast ve výuce min. ¾ realizovaných termínů výuky (tj. např. 11 účastí ve výuce ze 14 termínů výuky během semestru). Pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV a pro neúčasti studentů prezenčního studia omluvené ze závažných důvodů je možná náhrada účasti ve výuce formou individuálních konzultací, referátů, příprav na výuku, prezentací a hospitačních hodnocení, jak je to podrobně popsáno v dokumentu Individuální podmínky pro získání zápočtu na http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/zapocty.php.

2) Seminární práce na zvolené téma v rozsahu 5 normostran (9000 ± 900 znaků). Téma může student zvolit z nabídnutého seznamu (seznam témat je uveden v nultém studijním podkladu na stránce http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika), nebo si téma práce zvolí a ohlásí je vyučující nejpozději do 1 měsíce od zahájení výuky v letním semestru. Vyučující téma potvrdí, případně navrhne jeho úpravu. Seminární práce bude mít tuto strukturu: a) Úvod cca ½ str. (zdůvodnění volby tématu; cíl práce), b) teoretický základ 2 – 2 ½ str. (na základě literatury), c) vyvození odpovědi ve vztahu k cíli(1 ½ - 2 str.), d) shrnutí a závěr.

Student získá zápočet na základě splnění bodů 1 a 2, náhradní termín povaha kontroly studia vylučuje.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (04.10.2017)
Základní studijní literatura

Studijní podklady na webu http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/

Čábalová, D.: Pedagogika. Grada, Praha 2011

Kalhous , Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha 2004, 2009

Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Paido, Brno 1998

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2005 (4. vyd.)

Skalková, J.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2007

Švec, V.: Pedagogické znalosti učitele. Aspi, Praha 2005

Vališová, A., Kasíková, H. (eds.): Pedagogika pro učitele. Grada, Praha 2011 (2. vyd.) Čapek, R.: Moderní didaktika. Grada, Praha 2015

Zormanová, L.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2014

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Např. na http://www.msmt.cz/file/19743 (orientačně)

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP v Praze, 2007. Též na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy (kap. 1 – 4, 5.2 nebo 5.3.1 nebo 5.8, orientačně kap. 6 – 10)

Povinná četba
Komenský, J. A.: Didaktika analytická. Různá vydání, např. Státní nakladatelství, Praha 1947

Rozšiřující literatura a výběrová četba

Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha, Portál 1997

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998

Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Portál, Praha 1994

Dytrtová, R., Krhutová, M.: Učitel. Příprava na profesi. Grada, Praha 2009

Efektivní učení ve škole. Portál, Praha 2005

Fenstermacher, G.D., Soltis, J.F.: Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha 2008

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2011

Gavora, P.: Učitel a žáci v komunikaci. Paido, Brno 2005

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Paido, 2000

Hájková, V., Strnadová, I.: Inkluzivní vzdělávání. Grada, Praha 2010

Havlík, R., Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2011

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Chráska, M.: Didaktické testy. Paido, Brno 1999

Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. Grada, Praha 2007

Chráska, M., Kalhous, Z. (red.): Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy. Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996

Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001.�

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. McKinsey, Praha 2010. ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf

Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany. Portál, Praha 2011

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J.: Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005

Machů, E.: Nadaný žák. Paido, Brno 2010

Maňák, J., Janík, T., Švec, V.: Kurikulum v současné škole. Paido 2009

Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita 1995

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., Švec, V.: Učitelovo pojetí výuky. Brno, MU 1996

Michalová, Z.: Specifické poruchy učení. Nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2004

Navrátil, S., Mattioli, J.: Školní konflikty: jak jim předcházet? jak je řešit? Paido, Brno 2005

OECD Reviews of Evaluationand Assessment in Education CZECH REPUBLIC. OECD, 2012.

Pelikán Jiří: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum 1998

Podlahová, L.: První kroky učitele. Triton, Praha 2004

Průcha, J.: Učitel. Praha, Portál 2002

Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál, Praha 2004

Reitmayerová, E.: Cílená zpětná vazba. Portál 2007

Rogers, V.: Kyberšikana. Portál, Praha 2011

Sak, P., Skalková, J., Mareš, J.: Člověk a vzdělání v informační společnosti. Portál 2007

Sitná, D.: Metody aktivního vyučování. Portál, Praha 2007

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Portál, Praha 1999

Šeďová, K., Švaříček, R. a kol.: Komunikace ve školní třídě. Portál, Praha 2012

Švaříček, R., Šeďová, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha 2007

Veteška, J., Tureckiová, M.: Kompetence ve vzdělávání. Grada 2008

Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003

Syllabus -
Last update: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)

Teaching methods and the possible forms of organizing for instruction.

Tacit pedagogical knowledge: intuition and imitation. Classification of teaching methods. Lessons and lesson´s phases. Effective teaching strategies for fostering students learning and their implementation in classroom. Problem-solving, problem-oriented teaching, project methods, cooperative learning, heuristic teaching, discussion, team-teaching, role playing, etc. Didactic and standardised tests. Students assessment, marking (grading AmE) and verbal assessment, students´ self-evaluation. Organization forms of instruction, classroom management. Whole-class teaching, group work, and individualized instructions. The possible responses to diversity in the classroom (differentiated classroom).

The use of new information technologies for instruction: distance-learning, multimedia.

Open-teaching, inclusive education and constructivist approach.

Educational system.

Types of schools, Czech educational system, Czech School Inspection and school evaluation. Home-schooling (home-education), innovative schools ? examples and characteristics. ISCED (International Standard Classification of Education), International research projects in education (PISA, TIMSS, etc.), chatracteristics of educational systems in several foreign countries. Recent trends in educational policy, decentralization and school autonomy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html