SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mathematics Teaching Practice II - NMUM410
Title in English: Pedagogická praxe z matematiky II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation - Czech
Last update: T_KDM (25.04.2016)
Druhá pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy na druhém stupni základní školy či v nižších ročnících víceletého gymnázia pod vedením zkušeného fakultního učitele.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (06.02.2018)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Hospitovat alespoň v 10 výukových hodinách matematiky (zejména u fakultního učitele, dále u kolegů a dalších učitelů na dané škole).

2. Vykonat alespoň 10 samostatných výstupů (odučit 10 vyučovacích hodin matematiky).

3. Pomáhat při dalších aktivitách dle pokynů fakultního učitele (např. oprava písemných prací, asistence při výuce v počítačové učebně, dozor, konzultace, příprava pomůcek apod.).

4. Zúčastnit se povinného reflektivného semináře k pedagogické praxi (termín a místo konání budou upřesněny na začátku praxe).

5. Písemně vypracovat analýzu jedné odučené hodiny a odevzdat ji konzultantovi.

V odůvodněných případech, kdy student učí na částečný či plný úvazek na příslušném typu školy, lze požádat o uznání pedagogické praxe.

Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Literature - Czech
Last update: T_KDM (13.04.2016)

Rámcový vzdělávací program. Školní vzdělávací program.

Aktuální školské zákony a dokumenty, učebnice a sbírky úloh podle požadavků školy, resp. fakultního učitele.

Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32. [dostupné z ]

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (12.01.2016)

Student hospituje ve výuce fakultního učitele, případně i ve výuce svých kolegů, kteří souběžně konají praxi na téže škole. Vykoná nejméně 10 samostatných výstupů, tj. odučí alespoň 10 hodin, a absolvuje nejméně 10 hospitací. Pomáhá při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně. Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porady, konzultace, příprava pomůcek apod.). Součástí předmětu je seminář věnovaný reflexi pedagogické praxe (termín bude upřesněn vždy před zahájením praxe). Student dále vypracuje k zápočtu písemnou analýzu jedné odučené hodiny.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html