SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Descriptive Geometry Teaching Practice II - NMUG410
Title in English: Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation - Czech
Last update: T_KDM (10.05.2015)
Druhá pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy pod vedením zkušeného fakultního učitele. Součástí praxe je seminář věnovaný reflexi a zkušenostem studentů.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Podmínkou pro získání zápočtu je hospitace posluchače alespoň v 10 výukových hodinách deskriptivní geometrie (zejména u fakultního učitele, dále u kolegů a dalších učitelů na dané škole), vykonání alespoň 10 samostatných výstupů (odučení 10 vyučovacích hodin deskriptivní geometrie), pomoc při dalších aktivitách dle pokynů fakultního učitele (např. oprava písemných prací, asistence při výuce v počítačové učebně, dozor, konzultace, příprava pomůcek apod.), účast na povinném reflektivním semináři k pedagogické praxi (termín a místo konání budou upřesněny na začátku praxe, seminář může být společný pro praxe z matematiky a deskriptivní geometrie) a vypracování písemné analýzy jedné odučené hodiny (práce se odevzdává konzultantovi). Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Syllabus - Czech
Last update: T_KDM (04.05.2015)

První pedagogická praxe je zaměřena především na náslechy u zkušeného fakultního učitele. Student hospituje v jeho výuce a také ve výuce svých kolegů, kteří souběžně konají praxi na téže škole. V průběhu praxe vykoná nejméně dva samostatné výstupy, tj. odučí dvě hodiny. Pomáhá při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně. Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porady, konzultace, příprava pomůcek apod.).

Po ukončení praxe předloží student zápisy ze svých hospitací, písemné přípravy svých hodin, zprávu o průběhu praxe a hodnocení fakultního učitele.

Analýza praxe, rozbor hodnocení studentů, vyhodnocení přínosu praxe a sebereflexe prvního pedagogického působení studentů je prováděna v rámci předmětu Pedagogicko-didaktická propedeutika matematiky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html