SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Descriptive Geometry Teaching Practice II - NMUG410
Title in English: Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (30.04.2019)
Druhá pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy pod vedením zkušeného fakultního učitele. Součástí praxe je seminář věnovaný reflexi a zkušenostem studentů.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Podmínkou pro získání zápočtu je hospitace posluchače alespoň v 10 výukových hodinách deskriptivní geometrie (zejména u fakultního učitele, dále u kolegů a dalších učitelů na dané škole), vykonání alespoň 10 samostatných výstupů (odučení 10 vyučovacích hodin deskriptivní geometrie), pomoc při dalších aktivitách dle pokynů fakultního učitele (např. oprava písemných prací, asistence při výuce v počítačové učebně, dozor, konzultace, příprava pomůcek apod.), účast na povinném reflektivním semináři k pedagogické praxi (termín a místo konání budou upřesněny na začátku praxe, seminář může být společný pro praxe z matematiky a deskriptivní geometrie) a vypracování písemné analýzy jedné odučené hodiny (práce se odevzdává konzultantovi). Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Literature -
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (14.06.2019)

School educational program.

Contemporary school laws and documents, textbooks, practice books according to request of faculty teacher.

Contemporary pedagogical and psychological literature.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (14.06.2019)

Student observes the lessons of experienced teacher or lessons of his/her colleagues, who practice at the same school (at least 10 lessons), he/she teaches at least 10 lessons of descriptive geometry. Student actively participates in other pedagogical activities (supervision, consultation, preparation of aids, etc.). He/she participates the final reflection seminar (the date will be specified before the beginning of practice). The student will also elaborate a written analysis of one his/her lesson.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html