SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Didactics of Mathematics I - NMTM405
Title: Didaktika matematiky I
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Incompatibility : NMUM405
Interchangeability : NMUM405
Is incompatible with: NMUM405
Is interchangeable with: NMUM405
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (29.09.2020)
Objectives of teaching mathematics at lower and upper secondary school. Cognitive process, formal knowledge, constructivist approaches. Analysis of concept and content of individual parts of school mathematics including teaching methods.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (29.09.2022)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Podmínky získání zápočtu - prezenční výuka:

1. Aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou tři absence. V odůvodněných případech lze absence nahradit vypracováním dalších úkolů.

2. Vypracování tří úkolů v průběhu semestru a jejich odevzdání v předepsaných termínech včetně prezentace některých z nich v rámci cvičení. Témata úkolů:

a) příprava a vyhodnocení písemné práce ze zadaného tématu,

b) motivace zavedení konkrétního pojmu školské matematiky (konstruktivistický přístup),

c) tvorba a řešení aplikačních úloh (včetně metodického zpracování).

Podmínky získání zápočtu - distanční výuka:

1) Aktivní účast na online výuce, z výuky se lze omluvit. Dle počtu absencí bude případně stanoveno vypracování dalších úkolů.

2) Písemné vypracování tří úkolů ve stanovených termínech, prezentace některých z nich.

Úkoly:

a) příprava a vyhodnocení písemné práce ze zadaného tématu,

b) motivace zavedení konkrétního pojmu školské matematiky doplněná videonahrávkou,

c) tvorba a řešení aplikačních úloh (včetně metodického zpracování).

Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Literature -
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (29.09.2020)

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (eds.). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK PedF, 2004.

Hejný, M., Kuřina, F. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2009.

Kuřina, F. Umění vidět v matematice. Praha: SPN, 1983.

Kuřina, F. Matematika a porozumění světu. Praha: Academia, 2009.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32.

Odvárko, O. a kol. Metody řešení matematických úloh. Praha: SPN, 1990.

Polák, J. Didaktika matematiky. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2014.

Robová, J. Integrace ICT jako prostředek aktivního přístupu žáků k matematice. Praha: UK, PedF, 2012.

Časopisy Matematika-fyzika-informatika, Učitel matematiky, Scientia in educatione

Názvy a značky školské matematiky. Praha: SPN, 1988.

Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981.

Current and older textbooks of mathematics for the lower and upper secondary schools.

Curriculum of mathematics, educational programs.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (29.09.2020)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část předchází ústní části, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou neprospěl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při dalším termínu je nutné opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části zkoušky.

Písemná část zkoušky se sestává ze čtyř středoškolských příkladů, jejichž řešení je doplněno didaktickými komentáři vztahujícími se k možným obtížím žákům při jejich řešení. Příklady korespondují se sylabem přednášky a s tím, co bylo probíráno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (29.09.2020)

Some problems of contemporary school mathematics. Argumentation and reasoning, communication and the symbolic language of mathematics. Teaching methods and forms; constructivist approaches.

Different didactic approaches to teaching topics:

• Sets, statements (inductive and deductive procedures, proofs and proving).

• Number, variable, parameter; numerical fields.

• Functions and their properties.

• Trigonometry.

• Equations, inequalities and their systems.

• Problems solving, applications of mathematics.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html