SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Legal Aspects of Data Protection - NMMB437
Title: Právní aspekty ochrany dat
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Classification: Law > Private International Law
Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB017
Interchangeability : NMIB017
Is interchangeable with: NMIB017
Annotation -
An outline of legal regulations in data protection data, information technology and systems, including responsibility in civil law and common law. During lectures, all relevant legal and some sublegal norms will be presented. Some aspects of international law, especially of EU common law, will be also treated.
Last update: T_KA (14.05.2013)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (11.06.2019)
Literature - Czech

Platná právní úprava, zejména klíčové kodexy soukromého a veřejného práva, z literatury dále-

 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha : Auditorium, 2012
 • MATEJKA, J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. 1. vydání. Praha: CZ.NIC, 2013, ISBN 978-80-904248-7-6, 256 s., Dostupné [online] z: https://knihy.nic.cz/files/nic/edice/jan_matejka_ijop.pdf
 • LESSIG, Lawrence. Code and other laws of cyberspace.New York : Basic Books, 1999
 • ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha : Linde, 2004
 • BOHÁČEK, Martin a kol. Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: VŠE, 1994. 220 s. ISBN 80-7079-388-0
 • HERCZEG, Jiří. Extremismus a hranice svobody projevu na internetu. Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. 2008, roč. 54, č. 4 , s. 35-49.
 • BOHÁČEK, Martin. LOEBL, Zbyněk. Smluvní vztahy při tvorbě a šíření software. Mechanizace a automatizace administrativy. 1992. č. 9, s. 243-249
 • HUSOVEC, Martin . Zodpovednosť poskytovatela za obsah diskusných príspevkov. Revue pro právo a technologie : Odborný recenzovaný časopis pro technologické obory práva a právní vědy. 2011, roč. 2, č. 3, s. 40-42.
 • LESSIG, Lawrence. The future of ideas : the fate of the commons in a connected world.New York : Vintage Books, 2002.
 • BOHÁČEK, Martin. Ochrana dat v českém právu. Praha: Kriminalistický ústav Policie ČR, 1993.
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu : spam a odpovědnost ISP.Brno : Computer Press, 2007.

Last update: Matejka Ján, JUDr., Ph.D. (02.10.2014)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou, která se zásadně skládá ze dvou otázek, a to zpravidla jedné obecnější a jedné o poznání více konkrétní, zpravidla vycházející z popisu konkrétního skutkového děje s požadavkem na jeho další právní kvalifikaci. Zadání obou otázek reflektuje bez výjimky obsah prezentované látky a odpovídá tomu, co bylo dále diskutováno ve výuce. Výsledná známka se stanoví na základě průměrného hodnocení všech položených otázek.

Požadavky na úspěšné složení ústní zkoušky tak zcela odpovídají sylabu předmětu, obsahu odpřednášené i diskutované materie, jakož i všem podkladům zaslaným garantem předmětu. Základem pro všechny položené otázky budou níže uvedené zkouškové okruhy:

 • Základní principy ochrany osobních údajů, nové obecné nařízení (GDPR),
 • Pojem osobní údaj, jeho druhy, pojem správce, zpracovatel a zpracovávání osobních údajů
 • Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů, zvláštní způsoby ochrany osobních údajů v informačních systémech (automatizované zpracování osobních údajů)
 • Uzavírání smluv v obchodním a občanském právu, proces kontraktace
 • Podepisování elektronických dokumentů, pojem, druhy a prameny právní úpravy (včetně úpravy eIDAS), důkazní spolehlivost
 • Zvláštní režim zákona o službách informační společnosti, problematika odpovědnosti poskytovatelů služeb
 • Nevyžádané obchodní sdělení, podmínky, zvláštní režim
 • Ochrana počítačového programu, možnosti ochrany patentovým a autorským právem
 • Způsoby ochrany autorských práv, druhy práv, převody těchto práv
 • Právní úprava kybernetické bezpečnosti, pojem bezpečnostní incident a základní povinnosti dotčených stran v této oblasti
 • Ochrana domén a doménových jmen, aspekty hmotněprávní (kolize s jiným právy) a procesně-právní

Last update: Matejka Ján, JUDr., Ph.D. (09.10.2017)
Syllabus -

Legal frame of data protection (relevant norms from civil law and common law), overview of legal norms - legal norms concerning information storage, information systems, computer programs, personal data etc. Personal, factual and local effect of chosen legal norms. Informatics in public administration. Documentation, databases, electronic documents and electronic signatures (broader context of legal regulation). Creation, building and running of documentation with use of computers from legal point of view. Legal validity of documents processed by computers. Exemplary law UNCITRAL. Regulations of EU concerning digital signature. Digital Signature Act in the Czech Republic. Protection of personal data in the Czech law system. Protection of Personal Data Act and scope of Administration for Protection of Personal Data. Information technology and relevant legal relations. Computer criminality and "fact of the case" in several chosen crimes.

Last update: T_KA (14.05.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html