SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Selected Topics on Subnuclear Physics - NJSF063
Title in English: Vybrané partie ze subjaderné fyziky
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2006
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
Classification: Physics > Nuclear and Subnuclear Physics
Annotation -
Last update: T_UCJF (22.05.2001)
Hadrons, their structure and interactions, The phenomenological description of interactions at high energies. The analysis of current experiments on colliders.
Syllabus - Czech
Last update: ()

1. Relativistická kinematika částic a mnohonásobné procesy: Základní veličiny a transformace jejich rozdělení v různých inerciálních systémech. Účinné průřezy a fázový prostor.

2. Spektroskopie částic: Kvantová čísla a rezonanční stavy částic. Kvarkový model Možné nové exotické vázané stavy částic.

3. Standardní Model: Dynamická evidence kvarků-jety a jejich vlastnosti. Rozpad kvarků, matice CKM a pozorování narušení CP-symetrie.

4. Očekávané procesy za Standardním Modelem: Kvark-gluonová plazma. Kinematika supersymetrických částic a základy fyziky částic v TeV energiích. Experimenty na urychlovačích se vstřícnými svazky ve Fermilab a CERN.

5. Částice a jejich zdroje v kosmickém záření: Detekce částic kosmického záření a některé problémy astročásticové fyziky. Experimenty s částicemi vysokých energií z neurychlovačo vých zdrojů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html