SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
English Language - NJAZ091
Title in English: Anglický jazyk
Guaranteed by: Department of Language Education (32-KJP)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2018
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www.mff.cuni.cz/fakulta/kjp/zkousky.htm
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Interchangeability : NJAZ076, NJAZ077
Annotation -
Last update: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.03.2019)
Written and oral examination of general and specialized English.
Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2019)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části zkoušky znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část sestává z poslechu s porozuměním; ze samostatného písemného projevu; z četby s porozuměním; z testu praktického zvládnutí jazyka (tzv. Use of English); z testu z odborného jazyka.

Ústní část sestává z četby (event. překlad) původního anglicky psaného odborného textu ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (30 normostran); z reprodukce odborného textu; z rozboru gramatických, lexikálních a stylistických zvláštností odborného textu; konverzace na běžná témata. Posuzuje se plynulost a jazyková správnost mluveného projevu a kvalita přípravy odborného textu.

Syllabus -
Last update: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2019)

Written and oral examination of general and specialized English for Bachelor students.

The exam consists of the written and oral parts.

The Written Part
1. Listening Comprehension (duration: 20 minutes; 20 points)

2. Written Production (approx. 190 words ±10) (duration: 30 minutes; 15 points)

3. Reading Comprehension (duration: 35 minutes; 35 points)

4. Use of English (duration: 30 minutes; 35 points)

5. Specialized English (duration: 30 minutes; 29 points)

The maximum score is 134 points; the minimum score to pass is 94 points with the assumption that the student has passed the ESP test with at least 17 points.

The Oral Part
Only students who pass the written part of the examination will be permitted to continue to the oral part.

Reading (or translation) of an authentic professional (technical, scientific) English text from the student's field of study that is to be prepared at home;

(30 standard pages, i.e. 1800 characters per page) - for your oral test you need to bring an original English text (electronic material won't be accepted). Original text should be written in English and not a translation from another language;

Reinterpretation of the text;

Analysis of grammatical, lexical and stylistic features of the authentic text;

Conversation.

Examiners assess fluency and accuracy as well as the quality of the text analysis.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html