SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Theory of Relativity - NFUF304
Title: Speciální teorie relativity
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Classification: Physics > Teaching
Incompatibility : NUFY097
Interchangeability : NUFY097
Is incompatible with: NUFY097
Is interchangeable with: NUFY097
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)
Přednáška poskytující "vysokoškolský nadhled nad středoškolskou problematikou" speciální teorie relativity: vlastnosti prostoru a času, cesta k STR, relativistická kinematika a dynamika, optické jevy, Minkowského prostoročas, čtyřrozměrný formalismus. V přednášce jsou diskutovány i způsoby, jak příslušné partie vyložit na středoškolské úrovni.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (05.05.2020)

Poskytnout "vysokoškolský nadhled nad středoškolskou problematikou" speciální teorie relativity a probrat s budoucími učiteli fyziky otázky a námitky, které by jejich budoucí studenti mohli klást.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)

Podmínky zakončení předmětu: Ústní zkouška (z probrané látky dle sylabu). Jsou možné 2 opravné termíny.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (03.12.2022)
 • Horský J.: Úvod do teorie relativity. SNTL, Praha 1975. (kap.1-5)
 • Bartuška K.: Kapitoly ze speciální teorie relativity. SPN, Praha 1989
 • Dvořák L.: Prozatímní studijní učební text pro posluchače studijního programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Dostupný na webu na adrese http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/TeorieRelativity/.
 • Doplňková literatura:
 • Votruba V.: Základy speciální teorie relativity. Academia, Praha 1969 a 1977.
 • Feynman R.P. a kol.: Feynmanovy přednášky z fyziky l. český překlad Fragment, Praha, 2000
 • Horský J., Novotný J., Štefaník M.: Mechanika ve fyzice, Academia, Praha, 2001
 • Novotný J. a kol.: Základy teorie relativity. Elektronická učebnice pro střední a vysoké školy. Online: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps06/f5010/zaklady_TR.pdf
 • Rindler W.: Introduction to Special Relativity. Claredon Press, 1982.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (03.12.2022)

Přednáška (zahrnující myšlenkové pokusy a diskuse se studenty).

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)

Ústní zkouška (z probrané látky dle sylabu). Jsou možné 2 opravné termíny.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)
 • Nástin východisek STR a některých jejich důsledků

Obecné vlastnosti prostoru a času. Vztažné soustavy souřadnic. Inerciální soustavy souřadnic. Princip relativity. Princip konstantní rychlosti světla. Základní kinematické důsledky a problémy s jejich interpretací.

 • Princip relativity v klasické fyzice a cesta k STR

Absolutní prostor, absolutní čas. Galileiho transformace, klasický princip relativity. Éter jako absolutní vztažná soustava. Pokusy o ověřování důsledků éterové teorie: aberace světla, Fizeau, Hoek, Michelson, Kennedy a Thorndike. Lorentzův pokus o vysvětlení výsledku. Balistická teorie světla a její vyvrácení.

 • Relativistická kinematika

Speciální princip relativity a jeho heuristická cena. Měření prostoru a času, synchronizace hodin. Princip konstantní rychlosti světla. Lorentzova transformace, odvození, vlastnosti a důsledky: skládání rychlostí, kontrakce délek (vysvětlení z hlediska S i S'), dilatace času (a vlastní čas), relativita současnosti. Vysvětlení pokusů v rámci STR. Nadsvětelné rychlosti a kauzalita. Paradoxy relativistické kinematiky. Sagnacův pokus. Transformace zrychlení, hyperbolický pohyb. Experimentální ověření a aplikace relativistické kinematiky.

 • Relativistická dynamika

Relativistická a klidová hmotnost, relativistická hybnost. (Včetně odvození vztahu pro relativistickou hmotnost.) Relativistická pohybová rovnice a její řešení v jednoduchých případech: nabitá částice v homogenním elektrickém poli a v homogenním magnetickém poli. Srážky: proč jsou v urychlovačích užívány vstřícné svazky. Transformace hybnosti a energie mezi různými inerciálními systémy. Ekvivalence hmotnosti a energie. Vztah relativistické a klasické mechaniky. Experimentální ověření a aplikace relativistické dynamiky.

 • Elektrodynamika a optika

Maxwellovy rovnice a Lorentzova transformace. Dopplerův jev. Optický vzhled relativistických objektů. Zdánlivé nadsvětelné rychlosti kvazarů.

 • Minkowského prostoročas

Prostoročasové diagramy. Události, světočáry, nadplochy, světelné kužele. Absolutní minulost, absolutní budoucnost, relativní přítomnost. Čtyřinterval a význam jeho invariance. Obecná Lorentzova transformace. Základní myšlenka čtyřrozměrného formalismu STR, zápis některých vztahů ve čtyřrozměrném formalismu a jeho výhody.

Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (03.12.2022)

Dvořák L.: Prozatímní učební text Teorie relativity k přednášce pro posluchače studijního programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Dostupné na webu na adrese http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/TeorieRelativity/.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html