SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Course III - Optics and Atomic Physics - NFUF206
Title: Praktikum III - Optika a atomová fyzika
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: Mgr. Hana Kudrnová
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)
Předmět je určen pro studenty programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Doplňuje a rozšiřuje znalosti získané v přednáškách Optika a Atomová fyzika, navazuje na Praktikum I a II. Studentům je nabízen široký výběr experimentálních úloh z optiky a atomové fyziky.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Předmět umožňuje studentům především 2. ročníku získat základní praktické zkušenosti při práci s optickými i ostatními fyzikálními přístroji a při zpracovávání výsledků měření moderními metodami.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (12.01.2022)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů ve stanovených termínech.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (25.05.2022)
 • Pelant I., Kohlová V., Fiala J., Pospíšil J., Fahnrich J.: Fyzikální praktikum III - Optika, matfyzpress, Praha 2005

 • Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983

 • Englich J.: Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006

 • Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

 • internetové stránky Základního fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Doplňková literatura:

 • Sprušil, B., Zielenicová, P.:Úvod do teorie fyzikálních měření. SPN, Praha 1986

 • Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření II, SPN, Praha 1974

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

praktikum

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)
 • Odraz a lom světla, disperze (měření indexu lomu skel a kapalin, refraktometry)

 • Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení)

 • Interference a difrakce (Michelsonův a Jaminův interferometr, aplikace interferenčních jevů, měření poloměrů křivosti čoček, měření vlnových délek, měření indexu lomu, ohybové jevy v laserovém svazku, mřížkový spektrometr)

 • Polarizace světla (ověření Malusova zákona, stáčení polarizační roviny, dvojlom, interference polarizovaného světla, rotační disperze křemene, Kerrův jev)

 • Optická spektroskopie, vlastnosti rentgenového záření

 • Kvantová optika a optoelektronika (optoelektronické zdroje světla a detektory záření, polovodičový laser, Helium-neonový laser)

 • Studium fotoefektu (určení Planckovy konstanty)

 • Měření rezonančních a ionizačních potenciálů rtuti (Franck-Hertzův pokus)

 • Studium Geiger-Müllerova počítače

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html