SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Course III - Optics and Atomic Physics - NFUF206
Title: Praktikum III - Optika a atomová fyzika
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: Mgr. Hana Kudrnová
Incompatibility : NUFY099
Interchangeability : NUFY099
Annotation - Czech
Předmět je určen pro studenty programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Doplňuje a rozšiřuje znalosti získané v přednáškách Optika a Atomová fyzika, navazuje na Praktikum I a II. Studentům je nabízen široký výběr experimentálních úloh z optiky a atomové fyziky.
Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (26.01.2018)
Aim of the course - Czech

Předmět umožňuje studentům především 2. ročníku získávat a dále rozvíjet základní praktické zkušenosti při práci s optickými i dalšími fyzikálními přístroji (spektrometry, goniometry, mikroskopy, polarimetry, fotodetektory, kamerami, lasery). Procvičuje a rozšiřuje již získané znalosti o zpracovávání výsledků měření moderními metodami a jejich prezentaci.

Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (25.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů ve stanovených termínech.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (12.01.2022)
Literature - Czech
 • Pelant I., Kohlová V., Fiala J., Pospíšil J., Fahnrich J.: Fyzikální praktikum III - Optika, matfyzpress, Praha 2005

 • Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983

 • Englich J.: Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006

 • Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

 • internetové stránky Základního fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Doplňková literatura:

 • Sprušil, B., Zielenicová, P.:Úvod do teorie fyzikálních měření. SPN, Praha 1986

 • Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření II, SPN, Praha 1974

Last update: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (25.05.2022)
Teaching methods - Czech

praktikum

Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Syllabus - Czech
 • Odraz a lom světla, disperze (měření indexu lomu skel a kapalin, refraktometry)

 • Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení)

 • Interference a difrakce (Michelsonův a Jaminův interferometr, aplikace interferenčních jevů, měření poloměrů křivosti čoček, měření vlnových délek, měření indexu lomu, ohybové jevy v laserovém svazku, mřížkový spektrometr)

 • Polarizace světla (ověření Malusova zákona, stáčení polarizační roviny, dvojlom, interference polarizovaného světla, rotační disperze křemene, Kerrův jev)

 • Optická spektroskopie, vlastnosti rentgenového záření

 • Kvantová optika a optoelektronika (optoelektronické zdroje světla a detektory záření, polovodičový laser, Helium-neonový laser)

 • Studium fotoefektu (určení Planckovy konstanty)

 • Měření rezonančních a ionizačních potenciálů rtuti (Franck-Hertzův pokus)

 • Studium Geiger-Müllerova počítače

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html