SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Course II - Electricity and magnetism - NFUF203
Title: Praktikum II - Elektřina a magnetismus
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)
Předmět je určen pro studenty programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Navazuje na Praktikum I a doplňuje znalosti získané v přednášce Elektřina a magnetismus. Praktikum nabízí vybrané experimentální úlohy z elektřiny a magnetismu.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Cílem předmětu je rozvíjení praktických dovedností v práci s elektrickými zařízeními, používání elektrických měřících přístrojů (multimetry, zdroje, osciloskopy, čítače, generátory) a sestavování elektrických obvodů. Rozšiřování znalostí pro zpracovávání výsledků měření a jejich prezentaci v publikační podobě.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (25.05.2022)
 • Studijní texty dostupné na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp

 • Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

 • Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus , UK Praha 1989

 • Bakule R., Šternberg J., Praktikum z elektřiny a magnetismu, Praha 1986

 • Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1984

 • Bakule R. a kol.: Fyzikální praktikum pro učitelské obory, UK Praha, 1983

 • Bakule R., Fähnrich J., Matěna V., Slavínská D.: Fyzikální praktikum pro přírodovědné obory, UK Praha 1977

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

praktikum

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)
 • Obvody stejnosměrného proudu, měření stejnosměrných veličin (měření odporů metodou přímou a substituční, měření malých odporů, Wheatstonův a Thomsonův můstek)

 • Obvody střídavého proudu, měření střídavých veličin (měření napětí osciloskopem, měření účiníku, měření indukčnosti a kapacity přímou metodou, měření impedancí rezonanční metodou, přechodové jevy v sériovém RLC obvodu)

 • Studium magnetických jevů a vlastností (měření vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče, měření s torzním magnetometrem, zákon Biotův-Savartův, studium hysterezích smyček feritů, měření intenzity magnetického pole kruhových cívek a solenoidu)

 • Studium nelineárních elektrických prvků (charakteristiky termistoru, měření charakteristiky vakuové, polovodičové a Zenerovy diody, relaxační kmity, charakteristiky triody a tranzistoru, studium jednoduchého zesilovače)

 • Studium molární konduktivity elektrolytů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html