SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theoretical Mechanics - NFUF202
Title: Teoretická mechanika
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Classification: Physics > Teaching
Incompatibility : NUFY028
Interchangeability : NUFY028
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)
Seznámení s pojmy a metodami analytické mechaniky a jejich užitím v řešení úloh: princip virtuální práce, Lagrangeovy a Hamiltonovy rovnice, variační principy, kinematika a dynamika tuhého tělesa, základy popisu spojitých soustav. Cílem předmětu je dát budoucím učitelům fyziky nadhled nad partiemi klasické mechaniky, ukázat jim, jak přínosný a zajímavý může být přístup využívající pokročilejší matematický formalismus, a zároveň je připravit na studium dalších partií teoretické fyziky.
Aim of the course -
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (24.10.2019)

Introduction to concepts and methods of analytical mechanics and their use for solving of selected problems: The principle of virtual work, Lagrange and Hamilton equations, variational principles, kinematics and dynamics of rigid bodies, basic ideas how to describe continuous systems.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)

Podmínky zakončení předmětu: Ústní zkouška. (Lze mít 2 opravné termíny.)

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (25.05.2022)
  • Dvořák L.: Teoretická mechanika. Prozatímní učební text k přednášce pro posluchače oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání. Dostupné online: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/Teoreticka_mechanika/
  • Leech J. W.: Klasická mechanika, SNTL, Praha, 1970
  • Brdička M., Hladík A.: Teoretická mechanika, Academia, Praha, 1987

Doplňková literatura:

  • Brdička M.: Mechanika kontinua, Academia, Praha, 2000
  • Horský J., Novotný J., Štefaník M.: Mechanika ve fyzice, Academia, Praha, 2001
  • Goldstein H., Poole Ch., Safko, J.: Classical Mechanics. 3rd ed. Addison-Wesley, 2001.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (02.12.2022)

Přednáška (s příklady aplikací probíraných konceptů a rovnic na řešení úloh).

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (12.10.2020)

Při ústní zkoušce se ověřují znalosti dle sylabu přednášky. (Typicky pomocí dvou otázek.) Požadována základní témata a koncepty, které byly přednášeny (prezenčně nebo v online výuce) resp. jsou v elektronických studijních materiálech.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (24.10.2019)

The principle of virtual work.

Configuration space, constrains, virtual displacement, applications, d'Alembert's principle. ~ Lagrange's equations. Generalized coordinates, generalized forces, Lagrangian, Lagrange's equations of the 2nd kind. Applications.

Lagrange's equations of the 1st kind.

Small oscilations of systems of point masses.

Linearization of equations. Lagrangian for small oscillations. Normal oscillations.

Motion in a central field.

2-body problem, separation of Lagrange's equations. Cyclic coordinates. Binet's formula. Scattering: Rutherford formula, scattering at rigid sphere, differential cross-section.

Hamilton's equations.

Generalized momentum, phase space. Hamiltonian (and energy). Hamilton's canonical equations.

Elements of deterministic chaos.

Determinism of classical mechanics. Stability of solution of differential equations. Attractors. Examples: a planet near a binary star, double pendulum, Lorentz attractor. Population dynamics model, doubling of periods; universality in chaos.

Variational principles.

Hamilton's principle, action. Euler-Lagrange's equations. Brachistochrone. Variational principles in other parts of physics.

Kinematics and dynamics of rigid body.

Tensor of inertia, motion of free symmetrical gyroscope.

Waves.

Equation of motion of a string and its solution.

Elements of mechanics of continuum.

Stress tensor, strain tensor, generalized Hook's law. Equation of hydrostatic equilibrium; application to spherically symmetric star. Continuity equation. Euler's hydrodynamic equations.

Learning resources - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)

Dvořák L.: Teoretická mechanika. Prozatímní učební text k přednášce pro posluchače oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání. Dostupné online: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/Teoreticka_mechanika/

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html