SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physics for biochemistry - NFPL308
Title: Fyzika pro biochemii I
Guaranteed by: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (05.04.2019)
Povinný kurz fyziky pro posluchače oboru Biochemie PřF UK, který je vhodný jako úvodní kurz pro posluchače všech “nefyzikálních” oborů PřF UK. Kurz podává úvod do vysokoškolské fyziky s ohledem na problematiku využitelnou v dalším studiu oboru Biochemie.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (05.04.2019)

P. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika, český překlad P. Dub a kol.,VUTIUM, Brno 2000.

Beiser A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1978.

Z. Horák, F. Krupka: Fyzika I. SNTL, Praha 1981.

J. Reichl:

P. Kulhánek: ,

Wikipedia (ČJ, AJ)

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (05.04.2019)

Mechanika

Kinematika a dynamika hmotného bodu, Newtonovy zákony. Pohyb v homogenním a centrálním gravitačním poli. Hybnost, práce, energie, výkon. Zákony zachování v mechanice. Dynamika tuhého tělesa. Kmity, harmonický oscilátor. Vlnění, Dopplerův jev, úvod do akustiky. Mechanika tekutin, tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon.

Nauka o teple

Teplota a teplo, tepelná kapacita, šíření tepla, teplotní roztažnost a rozpínavost. Kinetická teorie plynů, ideální plyn. Úvod do termodynamiky: kalorimetrie, vnitřní energie, entropie, termodynamické věty, fázové přeměny, tepelná vodivost, difúze v pevných látkách.

Elektřina a magnetismus

Elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrostatické pole. Elektrický proud, Ohmův zákon, výkon elektrického proudu. Elektromagnetická indukce. Střídavý elektrický proud. Výroba, uchování a přenos elektrické energie.

Optika

Spektrum elektromagnetického záření. Úvod do vlnové optiky - interference, difrakce, polarizace, optická aktivita látek.

Úvod do fyziky pevných látek

Stavba atomu, Bohrův model atomu, stavba molekuly. Krystalické, amorfní látky. Deformace pevných látek. Kovy, polovodiče a izolanty. Mechanické, elektrické a optické vlastnosti pevných látek. Vybrané metody studia pevných látek - mikroskopie, difrakce, spektroskopie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html