SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Magnetic nanoparticles - NFPL204
Title: Magnetické nanočástice
Guaranteed by: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
RNDr. Karel Závěta, CSc.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (06.05.2019)
Introductory course on physical properties, preparation, and utilization of magnetic nanoparticles. Especially suitable for master and doctoral students in the field of condensed matter physics, materials, and nanotechnology.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr. (10.06.2019)

Ústní zkouška.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr. (09.10.2017)

Povinná literatura:

S. Krupička: Fyzika feritů a příbuzných magnetických kysličníků, Academia, Praha 1969

Doporučená literatura:

Prigogine, Stuart A. Rice: Advances in Chemical Physics, Volume 112, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chicester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 2000

Nguyen TK Thanh, Magnetic Nanoparticles: From Fabrication to Clinical Applications, CRC Press Taylor & Group, Boca Raton, 2012

Requirements to the exam -
Last update: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (14.05.2019)

Exam is oral. Requirements correspond to syllabus of the subject to the extent presented at the lecture.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr. (09.10.2017)

1. Základní magnetické charakteristiky. Paramagnetismus a diamagnetismus, teplotní závislost susceptibility (magnetického momentu). Spontánní uspořádání atomových magnetických momentů: feromagnetické, antiferomagnetické, ferimagnetické, nekolineární magnetická uspořádání. Teplota uspořádání, magnetizace, magnetická anizotropie. Hysterezní křivka a její parametry (nasycení, remanence, koercivita)

2. Magnetické chování konečných systémů. Reálný materiál - doménová struktura. Vliv velikosti částic na magnetické chování (jednodoménová struktura, relaxační děje a superparamagnetismus, blokovací teplota). Systém jednodoménovyých částic (Stonerův-Wohlfarthův model, ineterakce mezi částicemi, superferomagnetismus)

3. Experimentální metody. Velikost částic a jejich distribuce (TEM, XRD, optický rozptyl, hydrodynamické metody). Magnetická měření ve stejnosměrném a střídavém magn. poli, feromagnetická a jaderná magnetická resonance, Mössbauerova spektroskopie. Studium magnetické doménové struktury.

4. Metody přípravy nanočástic. Fyzikální a chemické metody přípravy. Příprava individuálních nanočástic a nanomateriálů v matrici. Metody sol-gel, mikroemulzní metoda, hydrotermální metoda.

5. Aplikace. Magnetický záznam (podélný a kolmý). Medicína: hypertermie, cílený transport léčiv, kontrastní látky pro MRI. Ekologie: odstraňování a manipulace s kontaminujícími materiály. Senzory.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html