SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Applied Thermodynamics - NBCM231
Title in English: Aplikovaná termodynamika
Guaranteed by: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: G_F (23.05.2014)
Předmět rozvíjí partie statistické termodynamiky, které jsou důležité při experimentálním studiu makromolekulárních systémů.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. (07.05.2015)

Nejlepší studijní literaturou jsou poznámky z přednášek. Rozšiřující informace lze nalézt v níže uvedených zdrojích.

Knihy:

R. Zwanzig, Nonequilibrium Statistical Mechanics. Oxford University Press, 2001.

D. Chandler, Introduction to Modern Statistical Mechanics. Oxford University Press, 1989.

P. M. Chaikin, T. C. Lubensky, Principles of Condensed Matter Physics. Cambridge University Press, 1995.

И. А. Квасников, Термодинамика и статистическая физика. Том 2, Том 3. УРСС, 2003.

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Статистическая физика (Том V). Наука, 1964.

I. Prigogine, R. Defay, Chemical Thermodynamics. Longmans Green and Co LTD, 1954.

P. Atkins, J. de Paula, Atkins' Physical Chemistry, 8ed. Oxford University Press, 2006.

Články:

J. Johnson, Thermal Agitation of Electricity in Conductors, Phys. Rev. 32, 97 (1928)

H. Nyquist, Thermal Agitation of Electric Charge in Conductors, Phys. Rev. 32, 110 (1928)

H. B. Callen, T. A. Welton, Irreversibility and Generalized Noise, Phys. Rev 83, 34 (1951)

C. Y. Huang, Determination of Binding Stoichiometry by the Continuous Variation Method: The Job Plot, Methods in Enzymology 87, 509 (1982)

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. (14.05.2015)
  • Rovnovážné fluktuace fyzikálních veličin (pravděpodobnostní popis, fluktuace v Gibbsovych souborech, Einsteinova kvazi-termodynamická teorie fluktuaci)

  • Tepelné šumy (Johnson-Nyquist, Langevin), stochastické procesy (Gaussovské, stacionární, korelace, spektrum), stochastické diferenciální rovnice, fluktuačně-disipační věta (Einstein, Callen-Welton)

  • Fenomenologická lineární nerovnovážná termodynamika (transportní koeficienty, Onsagerovy relace reciprocity, zobecněné susceptibility), odezva dvouhladinového atomu

  • Úvod do chemické termodynamiky (parciální molární veličiny, standardní entalpie/entropie fyz. a chem. procesů, chemický potenciál), termodynamická rovnováha v chemických systémech (fázové diagramy), rovnovážná konstanta chemické reakce, její nezávislost na tlaku a závislost na teplotě (van't Hoffova rovnice a graf), určování stechiometrie reakce (Job's plot)

  • Rychlostní konstanta chemické reakce (transition-state theory, Kramersova teorie), rychlost difúzně limitovaných reakci (Smoluchowskeho model), reakce v plynech

  • Chemická kinetika

  • Termodynamický popis vícesložkových a vícefázových systémů

  • Koligativní vlastnosti

  • Povrchové jevy, nukleace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html