SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Selected Topics on Biophysics - NBCM001
Title in English: Vybrané partie z biofyziky
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2003
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: T_FUUK (17.05.2001)
Weak chemical interactions and their role in biomolecules, physical properties of water, hydrogen bonds, biological spcificity, conformation analysis of proteins and nucleic acids, prediction of molecular structures.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Stefen W.Hawking: Stručná historie času, Mladá fronta, Praha 1991 (str.116-138)

Julius Krempaský: Evolúcia vesmíru a prírodné vedy (Základy integrovanej prírodovedy), Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava 1992

Zdeněk Vodrážka: Fyzikální chemie pro biologické vědy, Academia, Praha 1982

Pavel Hobza, Rudolf Zahradník: Mezimolekulové komplexy (Úloha van der Waalsových systémů ve fyzikální chemii a v biodisciplinách), Academia Praha 1988

Ch.R.Cantor, P.R.Schimmel: Biophysical Chemicstry, rusky Biofizičeskaja chimija Tom1 Mir, Moskva 1984 (str.43-147) Struktura bílkovin, (str.148-194) Struktura nukleových kyselin, (str.237-286) Konformační analýza bílkovin, (str.287-314) Konformační analýza nukleových kyselin

M.Nepraš, M.Titz: Základy teorie elektronových spekter, SNTL, Praha 1983

Syllabus - Czech
Last update: ()

Molekuly v kosmickém měřítku komplexnosti. Úloha bioprvků při vytváření struktur v organismech. Molekulární organizace biologických systémů. Fyzikální vlastnosti vody a jejich biologický význam. Experimentální metody studia vodíkových vazeb. Gibsova energie v molekulární biologii - rekapitulace základů chemické termodynamiky Mezimolekulární interakce: elektrostatické (ion-ion, ion-dipól, dipól-dipól), indukční (ion-molekula, dipól-molekula, 2 induk.dipóly), disperzní vodíkové vazby. Spektroskopie molekulárních dimérů. Význam slabých chemických interakcí pro strukturu a funkci biologických molekul. Síly určující konformace bílkovin a nukleových kyselin. Hydrofobní efekt a solvatační jevy. Iontová interakce a sírové můstky v bílkovinách. Peptidová vazba a polypeptidický řetězec. Konformační analýza bílkovin alfa-šroubovice, beta-list, polyprolin. Ramačandranovy diagramy, potenciálové funkce, predikace struktur. Konformace nukleových kyselin - struktura nukleotidového řetězce. Base, cukry, rotační úhly. Dvoušroubovice-B, A a Z-forma. Polymorfismus a konformační analýza nukleových kyselin.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html