SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to Theoretical Physics II - NAFY055
Title in English: Úvod do teoretické fyziky II
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Annotation -
Last update: G_F (21.05.2014)
Vector identities and operators. Curvilinear coordinates. Maxwell’s equations, Lorentz force. Electrostatics, magnetostatics, stationary and quasistationary field. Conservation laws. Electromagnetic waves and radiation. Relativistic formulation of the electromagnetic field theory.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martin Žofka, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet ze cvičení k tomuto předmětu je nutnou podmínkou pro přistoupení ke zkoušce.

Podmínkou pro udělení započtu je zisk alespoň 30 bodů. Během semestru se bude konat jedna písemka (40 bodů) a budou zadány dvě domácí úlohy (2 x 10 bodů).

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly, tedy zápočet se opakovat nedá.

Literature -
Last update: G_F (21.05.2014)

[1] J. Kvasnica: Teorie elektromagnetického pole, Akademia, Praha 1985.

[2] J. D. Jackson: Classical Electrodynamics (3rd Edition), John Wiley & Sons, 1998.

[3] V. Votruba: Základy speciální teorie relativity, Academia, Praha 1969.

[4] D. J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics (4th Edition), Addison-Wesley, 2012.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Martin Žofka, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Příklady v písemné části budou vybrány z těchto témat:

Laplaceova a Poissonova rovnice pro elektrostatický potenciál. Okrajové podmínky a chování na rozhraní prostředí. Silové působení v elektrostatice.

Magnetostatické pole proudů a permanentních magnetů, Biotův-Savartův zákon. Magnetické pole a vektorový potenciál, elektromagnetická indukce. Lorentzova síla.

Maxwellovy rovnice a jejich řešení představující vlny. Zákony zachování (náboje, energie, hybnosti), přenos výkonu elektromagnetickým polem.

Kinematika ve speciální teorii relativity, transformace mezi souřadnými soustavami.

Syllabus -
Last update: G_F (21.05.2014)

1. Fundamentals of vector analysis. Operators.

2. Physical fields. Maxwell’s equations. Constitutive relations.

3. Electrostatics. Fields of stationary current. Electromagnetic induction.

4. Lorentz force. Energy and charge conservation.

5. Electromagnetic waves and radiation.

6. Electrodynamics and special relativity.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html