SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical physics IV - Atomic and nuclear physics - NAFY013
Title: Praktická fyzika IV - atomová a jaderná fyzika
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Vojtěch Hanzal
Annotation -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (14.05.2020)
Wide offer of experimental problems from atomics and nuclear physics.
Aim of the course - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (08.03.2015)

Seznámení s historickými i moderními metodami atomové a jaderné fyziky.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (20.09.2018)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (08.03.2015)

http://www.mff.cuni.cz/studium/zfp/

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (08.03.2015)

Praktická laboratorní měření a zpracování jejich výsledků.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (07.03.2015)

L0 Spektrum kvant gama při vysokých energiích

A3 Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření

A4 Totální účinný průřez interakce gama záření

A5 Spektrometrie záření α

A7 Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru

A8 Absorpce beta záření. Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření

A9 Praktické studium fotoelektrického jevu

A10 Praktické studium nukleární magnetické rezonance (NMR)

A11 Prostorové kvantování magnetického momentu atomu

A12 Měření náboje elektronu (Millikanova metoda)

A13 Určení měrného náboje elektronu pomocí magnetronu

A14 Studium statistických jevů při jaderném rozpadu GM detektorem

A15 Studium atomových emisních spekter

A16 Měření excitačního a ionizačního potenciálu rtuti

A18 Určení parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)

A19 Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky

A21 Studium rentgenových spekter

A22 Určení krystalové struktury z práškového rentgenového difrakčního záznamu

A23 Praktické studium dráhy elektronu ve zkřížených polích

A24 Použití rentgenové ED analýzy v materiálovém výzkumu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html