SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cartography - MZ370P56
Title: Kartografie
Czech title: Kartografie
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Günter Kyncl
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Mgr. Daniela Machová
Incompatibility : MZ350P03Z
Is incompatible with: MZ350P03Z
In complex pre-requisite: MZ350P17U, MZ350P17Z
Annotation -
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (04.10.2021)
The basic one-semester course in cartography is focused on general theory of cartography (mathematical foundations, map content, map symbols, cartographic generalization, mapping work, etc.), introduction to the historical cartography (history of world cartography and old maps of Czechia) with the link to the creation and use of maps in geographical disciplines. Emphasis is also put on the practical mastery of the mapmaking.
Literature -
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (23.09.2020)

Čapek, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN.

Miklín, J. a kol. (2018): Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita. Dostupné online: https://tvorbamap.osu.cz.

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství UP.

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP.

Hojovec, V. (1985): Kartografie. Praha, STNL.

Novák, V., Murdych, Z. (1990): Kartografie a topografie. Praha, SPN.

Robinson, A. H. et al.: Elements of Cartography. New York. 1995. 674 p.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (08.10.2022)
Podmínkou získání zápočtu je správné vypracování 5 map, které jsou zadány postupně v průběhu semestru, a zároveň získání dostatečného množství bodů za mapy a další úkoly zadávané v průběhu semestru. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (písemná část: tvorba mapy, ústní část: zkoušení z teoretických otázek). Podmínkou pro postup k ústní části zkoušky je úspěšné zvládnutí písemné části. Podrobnosti jsou přesně specifikovány v materiálech k předmětu dostupných na Moodle.
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (23.09.2020)

1. Mapa: mapa, plán, mapám příbuzná zobrazení, druhy map.

2. Matematické základy kartografických děl: geoid, referenční a zobrazovací plochy, souřadnicové systémy.

3. Kartografická zobrazení: obecné vlastnosti, zkreslení, klasifikace kartografických zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení, faktory ovlivňující výběr zobrazení.

4. Obsah a náplň map: matematické, fyzickogeografické a socioekonomické prvky; klasifikace map podle obsahu, náplň mapy.

5. Jazyk mapy a znakový klíč: jazyk mapy, kartografická sémiologie, parametry kartografického znaku, znakový klíč, zásady tvorby legendy.

6. Kartografické vyjadřovací prostředky: bodové, liniové a plošné znaky a jejich vlastnosti, znázorňování výškopisu.

7. Barva v mapovém obsahu: fyzikální podstata, barevné modely, psychologické působení barev, kvalitativní a kvantitativní použití barev.

8. Generalizace: činitelé, druhy generalizace, cenzální a normativní výběr, generalizační algoritmy.

9. Popis a písmo v mapě: druhy popisu, geografické názvosloví, parametry písma, pravidla pro umisťování popisu.

10. Práce při vzniku mapy: astronomické, geodetické, topografické práce při vzniku původní mapy, práce při vzniku odvozené mapy, kartografická polygrafie.

11. Dějiny kartografie: kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy našich zemí.

12. Státní mapové dílo: geodetické systémy, civilní a vojenské topografické mapy, ZABAGED, klady listů, katastrální mapy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html