SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Remote Sensing - MZ350P35
Title: Dálkový průzkum Země
Czech title: Dálkový průzkum Země
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: v roce 2022/23 bude v obou semestrech, dále jen v LS
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Class: Laboratorní spektroradiometr
Annotation -
Last update: doc. Ing. Jan Kolář, CSc. (14.03.2024)
History of Remote Sensing. Physical foundations of remote sensing (radiometric parameters, interaction of electromagnetic radiation with the environment, spectral reflectance, and attenuation). Technical specifications and functional principles of remote sensing devices (radiometers, spectrometers, mechanical and electronic scanners, radars, lidars). Moving platforms - airborne and spaceborne. Types of the satellite orbits. Major Earth observation satellite systems. Digital processing of DPZ data: data visualization, image enhancement, visual interpretation, features, and feature space, spectral features of the main surface types on the Earth, statistical methods of supervised and unsupervised classification, radiometric and geometric corrections. Remote sensing applications (e.g., in agriculture, forestry, urbanized areas, ecology, etc.).

Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Kolář, CSc. (14.03.2024)

Kolář, J. (1989): Dálkový průzkum Země. SNTL, Praha.
Kolář, J., Halounová, L., Pavelka, K. (2000): Dálkový průzkum Země. Skripta, ČVUT v Praze, 2. vydání, 164str.
Uživatelský manuál/nápověda k programu ENVI
Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer, Remote Sensing and Image Interpretation, 4th Edition, Wiley, New York 1999, 736 str.
Manual of remote sensing. 1989. Falls Church, ASP.
Campbell J.B. 1987. Introduction to remote sensing. New York, Guilford.
John R. Jensen (2014), Remote Sensing of the Environment - An Earth Resource Perspective, Pearson Education Limited
Siamak Khorram et al. (2016), Principles of Applied Remote Sensing, Springer

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Kolář, CSc. (14.03.2024)

Požadavky na zápočet
- odevzdání všech šesti vypracovaných úkolů (textová zpráva, příp. požadované datové výstupy) v daném termínu do systému MOODLE + napsání testu 11. resp. 13. 3. na spektrální projevy povrchů a vizualizace dat - celkem max. 110 bodů (110-80 b = započteno, 79,9-55 b = možnost jednoho opravného testu, méně než 55 b = nezapočteno)
- docházka (povolena 1 neomluvená absence)
- více info viz Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1722) v souboru Harmonogram cvičení 2023/2024

Požadavky na zkoušku

Na zkoušku je zapotřebí získat zápočet ze cvičení.

Zkouka je kombinovaná, obsahuje ást písemnou a ústní. Písemná ást sestává z tí teoretickch otázek a vpoetního píkladu a je hodnocena bodovm hodnocením 5 bodů za kadý úkol. Celkový maximální poet bodů je 20. Pihláení k ústní zkouce je podmínno získáním minimálně 11 bodů z písemné ásti. K písemné zkouce je zapotebí vlastní kalkulaka (mobilní telefon není povolen).

Ústní ást zkouky je zaměřena na celkovou orientaci v teoretickch základech a metodách dálkového przkumu v rozsahu pednesené látky. Obsahuje i rozbor odpovdí z písemné ásti zkouky.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Kolář, CSc. (14.03.2024)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy metody dálkového průzkumu a způsobu jejího možného využití v geografických disciplínách. Studenti se seznámí s praktickými postupy při zpracování obrazových dat DPZ s využitím software ENVI a SNAP.
Probíraná témata:
- Elektromagnetické záení, veliiny. Zdroje, spektrum. Interakce s prostedím
Záznam elmg energie. Oko. radiometr, skener. Nosie
Digitalizace, radiometrické rozliení. Kalibrace, absolutní data. Vizualizace dat, zvraznní
Píznaky a píznakový prostor. Vbr píznak. Definice tíd a píznaky, metrika shluku.
Obrácená úloha DPZ. Intepretace a klasifikace. Diskriminaní funkce. Neízená klasifikace.
Statistika. parametrické metody. Lineární pedpis. ízená klasifikace, MXLH, Bayes
Hodnocení klasifikátoru. Chybová matice. Separabilita a vbr píznak
Geometrická korekce, radiometrická/Atmosférická korekce
- Aplikační příklady.


Cílem cvičení je vybavit studenty základními dovednostmi potřebnými k manipulaci s obrazovými daty a získávání informace. Témata jednotlivých cvičení jsou:
- Landsat data
- Spektrální projevy povrchů a vizualizace dat
- ROI tool
- Atmosférická korekce
- Filtrování obrazu
- Klasifikace - neřízená IsoData, řízená MLC, hodnocení přesnosti klasifikací
- Vegetační indexy
- Sentinel-2 data (SNAP)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html