Cartography - MZ350P03Z
Title: Kartografie
Czech title: Kartografie
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Incompatibility : MZ370P56
Is incompatible with: MZ370P56
In complex pre-requisite: MZ350P17U, MZ350P17Z
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)
Cartography. Classification of maps and scales. Mathematical cartography: co-ordinate systems, projections, distortion. Principles of geodesy, photogrammetry and remote sensing. Generalization, map symbols, colours, letters. Map content: hypsometry, planimetry, geographical names. Thematic cartography: thematic maps, representation methods. Map-related presentations. Map editing and compilation. Map reproduction. Computer cartography. Measurement on maps. Contemporary maps and atlases. History of cartography.


Literature -
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (28.10.2019)

Čapek, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN.

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství UP.

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP.

Hojovec, V. (1985): Kartografie. Praha, STNL.

Novák, V., Murdych, Z. (1990): Kartografie a topografie. Praha, SPN.

Robinson, A. H. et al.: Elements of Cartography. New York. 1995. 674 p.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

Podmínkou získání zápočtu je správné vypracování 5 map, které jsou zadány postupně v průběhu semestru, a zároveň získání dostatečného množství bodů za mapy a další úkoly zadávané v průběhu semestru. Předmět je ukončen písemnou zkouškou sestávající se z tvorby mapy a teoretických otázek.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

1. Mapa: mapa, plán, mapám příbuzná zobrazení, druhy map.

2. Matematické základy kartografických děl: geoid, referenční a zobrazovací plochy, souřadnicové systémy.

3. Kartografická zobrazení: obecné vlastnosti, zkreslení, klasifikace kartografických zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení, faktory ovlivňující výběr zobrazení.

4. Obsah a náplň map: matematické, fyzickogeografické a socioekonomické prvky; klasifikace map podle obsahu, náplň mapy.

5. Jazyk mapy a znakový klíč: jazyk mapy, kartografická sémiologie, parametry kartografického znaku, znakový klíč, zásady tvorby legendy.

6. Kartografické vyjadřovací prostředky: bodové, liniové a plošné znaky a jejich vlastnosti, znázorňování výškopisu.

7. Barva v mapovém obsahu: fyzikální podstata, barevné modely, psychologické působení barev, kvalitativní a kvantitativní použití barev.

8. Generalizace: činitelé, druhy generalizace, cenzální a normativní výběr, generalizační algoritmy.

9. Popis a písmo v mapě: druhy popisu, geografické názvosloví, parametry písma, pravidla pro umisťování popisu.

10. Práce při vzniku mapy: astronomické, geodetické, topografické práce při vzniku původní mapy, práce při vzniku odvozené mapy, kartografická polygrafie.

11. Dějiny kartografie: kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy našich zemí.

12. Státní mapové dílo: geodetické systémy, civilní a vojenské topografické mapy, ZABAGED, klady listů, katastrální mapy.