SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cartography - MZ350P03U
Title: Kartografie
Czech title: Kartografie
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Bernhäuserová
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D.
Mgr. Josef Král
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Mgr. Jan Šebesta
RNDr. David Trokšiar
In complex pre-requisite: MZ350P17U, MZ350P17Z
Annotation -
Last update: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (05.10.2023)
The one-semester course in cartography is designed and adapted in content to students of teacher studies. The course is thematically focused on the issues of general cartography theory (mathematical foundations of cartographic works, content and filling of maps, cartographic means of expression, cartographic generalization, work in map creation, etc.), historical cartography (history of world cartography and old maps of Czechia), the link to the creation and use of maps in geographical disciplines and the use of cartographic topics in the process of teaching geography.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (05.10.2023)

Základní literatura:

BLÁHA, J. D. (2017): Vybrané okruhy z geografické kartografie. UJEP, Ústí nad Labem, 159 s. ISBN 978-80-7561-092-8.

ČAPEK, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. SPN, Praha, 373 s. ISBN 80‒04‒25153‒6.

VOŽENÍLEK, V. (2001): Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 187 s. ISBN 80‒244‒0270‒X.

 

Doporučená literatura:

HANUS, M. a kol. (2020): Práce s mapou ve výuce. Certifikovaná metodika, www.mapovedovednosti.cz

VOŽENÍLEK, V., KAŇOK, J. a kol. (2011): Metody tematické kartografie. Vizualizace prostorových jevů. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 216 s. ISBN 978‒80‒244‒2790‒4.

 

Základní přednášky v SIS, v doporučené literatuře se soustředit na odpřednášená témata.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (05.10.2023)

Zápočet:

‒      zápočet se uděluje v zápočtovém týdnu, bez zápočtu se nelze zapsat na zkoušku

‒      splnění na základě plnění úkolů v průběhu semestru

‒      nutno splnit 3 úkoly dle zadání a harmonogramu (ve stanovených termínech) a dosáhnout stanovené hranice počtu bodů

‒      body lze kromě úkolů získat i z konceptuálních testů psaných v průběhu semestru a z formativního opravování úkolů spolužáků

‒      nesplnění libovolného z úkolů či jeho okopírování (resp. vypracování jinou osobou, příp. umělou inteligencí) znemožňuje v daném akademickém roce získat zápočet

‒      některé z úkolů se odevzdávají povinně v papírové formě do schránky v budově na Albertově 6 k tomuto účelu určené (u kanceláře č. 350)

‒      v odůvodněných případech (předložení lékařské zprávy, potvrzení o nařízené karanténě, neschopenky, individuálního studijního plánu) se student(ka) na termínech a podobě odevzdávaných úkolů domluví individuálně se cvičící(m)

–      veškeré bližší informace ke cvičením jsou dostupné v Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=839

 

 

Zkouška:

‒      podmínkou přihlášení (zápisu) ke zkoušce je splněné podmínky zápočtu, resp. jeho udělení

‒      vlastní zkouška probíhá písemnou formou s možností ústního dozkoušení (každopádně při získání bodového limitu 60–69 bodů, k rozhodnutí mezi hodnocením „dobře“ a nevyhověl“)

‒      písemná zkouška formou testu (uzavřené i otevřené otázky)

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (05.10.2023)

1. Kartografie jako vědní obor, definice, klasifikace, instituce, literatura

2. Matematická kartografie: souřadnicové systémy, klasifikace kartografických zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení; zkreslení

3. Mapa, kompozice mapy (základní a nadstavbové kompoziční prvky)

4. Kartografické vyjadřovací prostředky (klasifikace mapových značek)

5. Rastr a barva v tematickém obsahu

6. Metody kartografického znázorňování tematického obsahu (13 metod tematické kartografie)

7. Tvorba velikostních stupnic (statistické rozložení, mezní hodnoty intervalů)

8. Obsah mapy: topografický (výškopis, polohopis, popis) a tematický

9. Generalizace (činitele a druhy generalizace)

10. Všeobecné zásady tvorby map

11. Klasifikace map (druhy tematických map)

12. Mapám příbuzná zobrazení: prostorová znázornění, rovinná znázornění

13. Kartografické zpracování map

14. Dějiny kartografie (kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy Česka)

15. Kartografická díla současnosti: vybraná atlasová tvorba Česka, státní mapová díla

16. Užití map: orientace podle mapy, praktické čtení různých druhů map, měření na mapách (kartometrie)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html