SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Historical geography and environmental history - MZ340U09
Title: Historická geografie a environmentální dějiny
Czech title: Historická geografie a environmentální dějiny
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2305
Guarantor: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
PhDr. Martina Tůmová
Incompatibility : MZ340U10
N//Is incompatible with: MZ340U10
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (12.12.2019)
V průběhu přednášky a semináře se studenti seznámí se základy historické geografie a environmentálních dějin: předmětem a objektem studia obou disciplín, srovnávají je s náplní a cíli příbuzných oborů, hlavními směry a tématy výzkumů ve světě a v Česku ("školami" a osobnostmi), diskutují přínos HG a ED geografii obecně. Dále se studenti seznamují s hlavními procesy proměn geografické organizace společnosti a prostředí v minulosti (zejména Česka) a možnostmi jejich výzkumu. Studentům jsou představeny výzkumy realizované v rámci Výzkumného centra historické geografie (Historický ústav AV ČR a PřF UK v Praze) a v dalších institucích (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, VÚKOZ, PřF UJEP, PřF UPOL atd.).
V průběhu předmětu jsou uplatněny prvky distančního vzdělávání. Interaktivní forma výuky umožňuje studentům uplatnit poznatky např. z historické, kulturní, regionální, religiózní, politické, fyzické a dalších disciplín geografie, ze studií krajiny a dědictví, z kulturních, regionálních, environmentálních a hospodářských dějin, archeologie, sociologie, kartografie apod.

Další informace k předmětu jsou dostupné v systému Moodle.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (12.12.2019)

Základní literatura:

BAKER, A.R.H. (2004): On the relations of history and geography, Historically Speaking 5(6): 27–29.

BONNELL, J., FORTIN, M. (2014): Historical GIS Research in Canada. University in Calgary Press, Calgary.

BUMBA, J. (2007): České katastry od 11. do 21. století. Grada Publishing, a.s., Praha.

BUTLIN, R.A. (1993): Historical Geography. Through the Gates of Space and Time. Arnold, London.

GRAHAM, B., NASH, C., eds. (2000): Modern Historical Geographies. Pearson Education Ltd., Harlow.

CHROMÝ, P., JELEČEK, L. (2005): Tři alternativní koncepce historické geografie v Česku. Historická geografie, 33: 327–345.

JELEČEK, L. (2007): Environmentalizace vědy, geografie a historické geografie: environmentální dějiny a výzkum změn land use Česka v 19. a 20. století. Klaudyán, 4(1): 21–28.

KUČERA, Z. (2007): Historická geografie mezi geografií a historiografií. Historická geografie, 34: 9–19.

KUCHAŘ, K. (1967): Mapové prameny ke geografii Československa. AUC Geographica, 2(1): 55–97.

MARŠÍKOVÁ, M., MARŠÍK, Z. (2007): Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri, Praha.

MORRISEY, J., NALLY, D., STROHMAYER, U., WHELAN, Y. (2014): Key Concepts in Historical Geography. Sage, London.

SEMOTANOVÁ, E. (1994): Kartografie v historické práci. Vademecum. Historický ústav AV ČR, Praha.

SEMOTANOVÁ, E. (2001): Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Libri, Praha.

SEMOTANOVÁ, E. (2002): Historická geografie českých zemí. 2. vyd. Historický ústav AV ČR, Praha.

SEMOTANOVÁ, E., CHROMÝ, P. (2012): Development and current trends of the Czech historical geography. Historická geografie 38(1): 9–34.

SEMOTANOVÁ, E., CHROMÝ, P., KUČERA, Z. (2018): Historická geografie: tradice a modernita. Historický ústav, Praha, 256 s.

 

Časopisy:

Historická geografie;

Historical Geography;

Journal of Historical Geography;

Klaudyán (www.klaudyan.cz);

Environmental History;

Environment and History.

 

Atlasy:

Atlas Československé socialistické republiky. ČSAV a ÚSGK, Praha 1966.

Atlas republiky Československé. Česká akademie věd a umění a Orbis. Praha 1935.

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. Geografický ústav ČSAV a Federální výbor pro životní prostředí, Praha a Brno 1992. List B (Historický vývoj krajiny).

Historický atlas měst ČR.

Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al. (2009): Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice.

Land Use/Cover Change in Selected Regions in the World.

MAGOCSI, P. R. (1993): Historical Atlas of East Central Europe. A History of East Central Europe. University of Toronto Press, Toronto.

PURŠ, J. ed. (1965): Atlas československých dějin. ÚSGK a Historický ústav ČSAV, Praha.

SEMOTANOVÁ, E. a kol. (2007): Česko. Ottův historický atlas. Ottovo nakladatelství, Praha.

SEMOTANOVÁ, E., CAJTHAML, J. a kol. (2014): Akademický atlas českých dějin. Academia, Praha.

 

Doporučená literatura:

BAKER, A. R. H. (2003): Geography and History. Bridging the Divide. Cambridge University Press, Cambridge.

BENEŠ, J., BRŮNA, V., eds. (1994): Archeologie a krajinná ekologie. Nadace projekt Sever, Most.

BOGUSZAK, F., CÍSAŘ, J. (1961): Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do počátku 20. století. Vývoj mapového zobrazení Československé socialistické republiky, ÚSGK, Praha.

BIČÍK, I. a kol. (2010): Využití ploch v Česku. Edice Geographica, 3, Česká geografická společnost, Praha.

BIČÍK, I., JELEČEK, L., ŠTĚPÁNEK, V. (2001): Land-use changes and their social driving forces in Czechia in the 19thand 20th centuries. Land Use Policy, 18(1): 65–73.

GOJDA, M. (2000): Archeologie krajiny: vývoj archetypů kulturní krajiny. Academia, Praha.

HÄUFLER, V. (1973): The Ethnographic Map of the Czech Lands 1880-1970. Academia, Praha.

HÄUFLER, V. (1978): O vzniku a vymezení našich státních hranic. AUC Geographica, XIII(2): 13–29.

HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. ASPI, a.s. - Wolters Kluwer, Praha.

HLAVAČKA, M. (1990): Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Academia, Praha.

HOFMANN, F. (1992): Česká města ve středověku. Praha.

CHROMÝ, P. (2000): Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí a jeho geografické analýzy. Geografie, 105(1): 63–76.

CHROMÝ, P. (2004): Historickogeografický pohled na české pohraničí. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, s. 33–44.

JAKUBEC, I., JINDRA, Z. a kol. (2007): Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce Habsburské monarchie. Sv. I-II, Karolinum, Praha.

JANÁK, J., HLEDÍKOVÁ, Z., DOBEŠ, J. (2005): Dějiny správy v Českých zemích: od počátků státu po současnost. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

JELEČEK, L. (1985): Zemědělství a půdní fond v Čechách ve 2. polovině 19. století. Academia, Praha.

JELEČEK, L. (1994): Nová historiografie? Environmentální dějiny v USA: vývoj, metodologie, výsledky Český časopis historický, 92(3): 510–540.

JELEČEK, L. (2000): Územněsprávní reformy v Česku v letech 1848–2000. Geografické rozhledy, 9(5): 136–137.

JELEČEK, L. (2006): Development of modern cadastre and cadastral mapping: cadastre as major information source of LUCC research in Czechia. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 49: 37–51.

JELEČEK, L. (2007): Environmentalizace vědy, geografie a historické geografie: environmentální dějiny a výzkum změn land use Česka v 19. a 20. století. Klaudyán, 4(1): 21–28 (www.klaudyan.cz).

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. (2006): Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. Geografie, 111(4): 340–367.

KÁRNÍKOVÁ, L. (1965): Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914. Nakladatelství ČSAV, Praha.

KAŠPAR, J. (1990): Vybrané kapitoly z historické geografie Českých zemí a z nauky o mapách. FF UK, Praha.

KOLÁŘOVÁ, H. (2005): Co jsou a kde se vzaly environmentální dějiny. Bedrník: časopis pro ekogramotnost, 3(1): 11–16.

KUČERA, Z. (2007): Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945 – základní analýza. Historická geografie, 34: 317–334.

KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2012): Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechiaʼs resettled borderland. Historická geografie, 38(1): 165–184.

KUČEROVÁ, S. (2012): Proměny územní struktury základního školství v Česku. Edice Geographica, 8, Česká geografická společnost, Praha.

MAŠEK, F. (1948): Pozemkový katastr. Soupis, popis a geometrické zobrazení pozemků ČSR. Ministerstvo financí, Praha.

NOVÁČEK, A. (2012): Dualita Evropy: historickogeografická analýza. Edice Geographica, 9, Česká geografická společnost, Praha.

PURŠ, J. (1970): Metoda měření asynchronismu některých historických procesů. Československý časopis historický, 18(2): 161–164.

PURŠ, J. (1973): Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce. Academia, Praha.

SEMIAN, M. (2016): Region in its complexity: A discussion on constructivist approaches. AUC Geographica, 51(2): 179–188.

SEMOTANOVÁ, E. (1993): Kartografie v hospodářském vývoji českých zemí v 19. a na počátku 20. století. Historický ústav AV ČR, Praha.

SEMOTANOVÁ, E. (1994): Kartografie v historické práci. Vademecum. Historický ústav AV ČR,Praha.

SCHENK, W. (2011): Historische Geographie. WBG, Darmstadt.

WILLIAMS, M. (1994): The relations of environmental history and historical geography. Journal of Historical Geography, 20(1): 3–21.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (12.12.2019)

Podmínky zápočtu: pravidelná účast a příprava, samostatná práce (závěrečná prezentace).

Podmínky zkoušky: splnění podmínek k zápočtu; zkouška probíhá formou ústního pohovoru.

Požadavky na splnění kurzu jsou dále specifikovány v systému Moodle.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (12.12.2019)

Cílem předmětu je představit obsah, výzkumná témata a klíčové koncepty historické geografie a environmentálních dějin.

Obsah předmětu je koncipován s ohledem na požadavky SZZK v navazujících magisterských oborech: krajina a společnost, sociální geografie a regionální rozvoj, regionální a politická geografie a učitelství geografie. Absolvování předmětu by mělo studentům usnadnit zpracování závěrečných prací a přípravu k SZZK.

 

Obsah přednášky a semináře se dotýká zejména následujících souborů témat:

 

Úvod do problematiky

seznámení se strukturou přednášky a semináře a s podmínkami zápočtu a zkoušky

 

Zaměření a proměny historické geografie a environmentálních dějin

objekt a předmět studia; historická geografie a environmentální dějiny jako mezioborové disciplíny; vztah těchto disciplín k příbuzným oborům

 

Prameny a zdroje historickogeografického poznání

typy pramenů a zdroje informací, možnosti a úskalí jejich využití; terénní a archivní práce v historické geografii

 

Kartografické prameny

individuální a srovnávací  kartografické prameny, mapové archivy a dostupnost kartografických pramenů

 

Krajina

proměny historické krajiny a jejich hybné síly, výzkum využití ploch

 

Hranice

jejich funkce a proměny; vývoj administrativního členění Československa

 

Regiony a jejich diferenciace

proměny polarizace prostoru; sociálně konstruktivistické přístupy ke studiu regionů (regionální identita a image); místo a kultura místa; proměny regionální diferenciace Československa (změny ve využití ploch, hospodářský, populační, politický a kulturní vývoj)

 

Město

historická geografie a proměny měst a městské kultury

 

Aplikovaná historická geografie

výzkum historické krajiny a možnosti její ochrany; dědictví (kulturní a přírodní) a jeho specializované typy (např. industriální); definice dědictví, možnosti jeho výzkumu a interpretace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html