SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2019/2020
  
Regional Geography of Czechia - MZ340U08
Title: Regionální geografie Česka
Czech title: Regionální geografie Česka
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (01.10.2019)
Cílem předmětu je poskytnout podstatné poznatky z regionální geografie Česka, které jsou předkládány s důrazem na regionální syntézu (proti analytickému pojetí přednášek ze základních geografických disciplín). Přednáška je koncipována z hlediska dvou regionálních úrovní. V národní úrovni jsou prezentovány faktory, které výrazně diferencují území státu. Vybrané jevy, procesy a problémy jsou pak podrobněji prezentovány na regionálních a lokálních příkladech z jednotlivých krajů. Tato koncepce umožňuje postihnout jak specifika daných regionů či lokalit, tak zasazení případových studií do obecných procesů a trendů. Převládající výukovou formou je přednáška, doplněná o diskusi a prezentace studentských prací k vybraným specifickým problémům.

Po absolvování kurzu by student měl:
• znát podstatná fakta týkající se regionální geografie Česka a bezpečně lokalizovat místopisné pojmy v rozsahu školního zeměpisného atlasu Česka
• rozumět klíčovým pojmům a procesům z RG Česka a zařadit je do kontextu různých regionálních řádů
• rozumět klíčovým problémům v území, třídit je z hlediska jejich závažnosti a znát možnosti jejich řešení
• demonstrovat na vybrané regionální problematice její regionální specifika i obecné znaky a nalézat příklady typově podobných regionů v Česku a zahraničí (zejména v Evropě)
• navrhnout koncepci vyučovací hodiny pro gymnázium na téma z RG Česka
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (01.10.2019)

Atlas československých dějin. Jaroslav Purš (ed.). 1. vyd. Praha: Ústřední správa geodézie a kartografie a Historický ústav ČSAV, 1965, 239 s.

BALATKA, Břetislav a Jan KALVODA. Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha: Kartografie, 2006, 79 s. ISBN 80-7011-913-6.

BAŠOVSKÝ, Oliver, Jaromír DEMEK a Ludvík MIŠTERA. Geografie Československé socialistické republiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1985, 385 s.

BÍNA, Jan. Zeměpis České republiky: učebnice pro střední školy. 2. upr. vyd. Praha: Nakladatelství ČGS, 2009, 95 s. ISBN 978-80-86034-89-8.

BLAŽEK, Jiří a Pavel CSANK. Nová fáze regionálního vývoje? Sociologický časopis, 2007, roč. 43, č. 5, s. 945–965.

HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: PřF UK v Praze, 2005, 147 s. ISBN 80-86746-02-X.

HANUS, Martin a Luděk ŠÍDLO. Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha: Terra, 2011, 187 s. ISBN 978-80-902282-6-9.

KASTNER, J. a kol. (2018): Geografie 4 – geografie České republiky. SPN, Praha, 3. vydání, 104 s.

KUNSKÝ, Josef. Československo fyzicky zeměpisně. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974, 251 s.

KOPAČKA, Ludvík. Československo zaniklo, ať žijí Česká republika a Slovenská republika. Geografické rozhledy, 1993, roč. 2, č. 2/92–93, s. 35–41.

KOPAČKA, Ludvík. De-industrialization and Restructuring in Transition Countries: Czech Industry after Ten Years of Transformation. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 1999, Supplementum no. 2/II, pp. 121–135.

MARADA, M. a kol. (2016): Zeměpis 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň, 128 s.

MAREŠ, Jaroslav. Industrializace Československa – její klady a zápory. Sborník ČSGS, 1988, roč. 93, č. 3, s. 183–198.

Statistická ročenka České republiky 2012: Statistical yearbook of the Czech Republic 2012 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. (podobně dřívější ročníky)

ŠTĚPÁNEK, Vít, Jiří ŠÍP a Ludvík KOPAČKA. Geografie cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, 228 s. Učební texty (Univerzita Karlova). ISBN 80-246-0172-9. (strany 175–225)

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (01.10.2019)

Podmínkou pro absolvování kurzu je úspěšná prezentace přípravy vyučovací hodiny na zvolený kraj Česka a složení zkoušky. Zkouška má písemnou a ústní část.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (01.10.2019)

1. Celostátní úroveň:

 • Geografická poloha Česka a její geopolitické aspekty (vč. otázek ekonomiky a bezpečnosti)

 • Stará Česká vysočina a mladé Karpaty: poloha Česka v rámci hercynské mezo-Evropy a alpínské neo-Evropy, základní členění Českého masivu a Záp. Karpat, přehled vývoje jednotek, diference reliéfu provincií ve vztahu ke geologickým aspektům, potenciál přírodních zdrojů pro rozvoj hospodářství

 • Klimatická regionalizace, klimatogeografické faktory od makroúrovně (mírný pás, západní proudění atd.) k mezo a lokální úrovni (dešťový stín, expozice svahu – na konkrétních příkladech), vývoj klimatu

 • Hydrologické režimy v rámci hlavních povodí Česka

 • Půdy s důrazem na vznik půd ve vztahu k podloží a klimatu, úrodnost půd a jejich ochrana půd

 • Fyzicko-geografická regionalizace a syntéza - hierarchická závislost FG faktorů na různých prostorových škálách (příklady klima/geologické poměry - reliéf - odtokové a vláhové poměry - vegetace - využití krajiny)

 • Vývoj sídelního a regionálního systému Česka; sociogeografická regionalizace (teoretické základy, kritéria vymezení, změny v posledních letech)

 • Post-totalitní a post-industriální transformace hospodářství a společnosti a jejich dopad na územní diferenciaci; regionální politika
 • Narušení krajiny člověkem, ochrana přírody a krajiny, rekultivace

2. Mezoregionální a mikroregionální úroveň (regionální geografie krajů):

Vybrané regionální jevy, procesy a problémy jednotlivých krajů Česka, např.:

 • Praha - problémy velkoměsta (řízení území; konkurence individuální automobilové dopravy a MHD, dopady mezinárodního cestovního ruchu na historické centrum města, rozvoj maloobchodu (hypermarkety) aj.)
 • Středočeský kraj - Barrandien, údolní ekofenomén, rozvoj suburbanizace, fenomén druhého bydlení, automobilový průmysl jako globální odvětví, vnitřní periferie.
 • Plzeňský kraj – pozůstatky glaciálů, ochrana přírody versus lesní hospodářství na Šumavě, pivovarnictví ve světové konkurenci, dálnice a regionální rozvoj (D5), přeshraniční spolupráce (příklad Bavorska)
 • Karlovarský kraj - terciérní tektonika a vulkanismus, minerální vody, ložiska rud a keramických surovin, transformace sklářského a keramického průmyslu, české lázeňství, důsledky poválečného dosídlení, ruská a vietnamská menšina
 • Ústecký kraj - transformace reliéfu a otázka rekultivací, těžba, energetika, nezaměstnanost a její řešení; srážkový stín Krušných hor, reliéf blokových pískovců a CR
 • Jihočeský kraj - mozaika moldanubických plutonů a třetihorních pánví - Blata a rybníky – hospodářské využití rašelinišť, rybníkářství, rozvoj specifického typu CR (cykloturistika, vodáctví), jaderná energetika; využití energie vody
 • Liberecký kraj - klimatické a hydrologické extrémy pramenných oblastí, acidifikace horských půd a odumření stromového patra vlivem kyselých dešťů, obnova, těžba uranu a její transformace; transformace textilního průmyslu
 • Královéhradecký kraj - výšková stupňovitost, environmentální aspekty rozvoje zimního CR v Krkonoších, podzemní vody vázané na druhohorní sedimenty, transformace potravinářského průmyslu, kvalita lidských zdrojů (vzdělanost)
 • Pardubický kraj - půdní typy České křídové tabule, zánik rybničních soustav na příkladu Pardubicka, konkurence a kooperace středisek; problematika funkčního administrativního členění; transformace chemického průmyslu, chov koní
 • Kraj Vysočina - tvary periglaciálního reliéfu, dominantní typy land use, zatravňování, využití v zemědělství vysočin (extenzivní zemědělství), problémy řídkého osídlení, dopravní obslužnost, reg. rozvoj zaostalých území, incentivní CR
 • Jihomoravský kraj - panonské nížiny (černozemě na spraších, váté písky), krasový ekofenomén, dynamika nížinných toků, ochrana říčních krajin, transformace strojírenství, podmínky pro vinařství a ovocnářství, folklór a vinařská turistika
 • Olomoucký kraj - úmoří a rozvodí (Kralický sněžník), povodně na Moravě a možnosti protipovodňové ochrany, biotop lužních lesů (Litovelské Pomoraví), hydroenergetika, intenzivní zemědělství (Haná)
 • Zlínský - příkrovová stavba Z. Karpat, přírodní ohrožení a rizika flyšového reliéfu, náboženská struktura obyv. a její vývoj; transformace obuvnického průmyslu, horské zemědělství; ekosystém lesa, přeshraniční spolupráce se Slovenskem
 • Moravskoslezský kraj - permokarbonská sedimentace a zásoby černého uhlí, pevninské zalednění Ostravska a Poodří, konurbace Ostravy – poddolování, revitalizace průmyslového dědictví, transformace hutního průmyslu, polská menšina

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html