SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Regional Geography of Czechia - MZ340U08
Title: Regionální geografie Česka
Czech title: Regionální geografie Česka
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (05.10.2022)
Cílem předmětu je poskytnout podstatné poznatky z regionální geografie Česka, které jsou předkládány s důrazem na regionální syntézu (proti analytickému pojetí přednášek ze základních geografických disciplín). Přednáška je koncipována z hlediska dvou regionálních úrovní. Na národní úrovni jsou prezentovány aspekty, které výrazně diferencují území státu. Vybrané jevy, procesy a problémy jsou pak podrobněji prezentovány na regionálních a lokálních příkladech z jednotlivých krajů a regionů. Tato koncepce umožňuje postihnout jak specifika daných regionů či lokalit, tak zasazení případových studií do obecných procesů a trendů. Převládající výukovou formou je přednáška v kombinaci se samostatnou činností posluchačů, diskusí a reflexí.

Po absolvování kurzu by student měl:
• znát podstatná fakta týkající se regionální geografie Česka a bezpečně lokalizovat místopisné pojmy v rozsahu školního zeměpisného atlasu Česka
• rozumět klíčovým pojmům a procesům z RG Česka a zařadit je do kontextu různých regionálních řádů
• rozumět klíčovým problémům v území, třídit je z hlediska jejich závažnosti a znát možnosti jejich řešení
• demonstrovat na vybrané regionální problematice její regionální specifika i obecné znaky a nalézat příklady typově podobných regionů v Česku a zahraničí (zejména v Evropě)
• navrhnout koncepci výuky vybraného tématu z RG Česka pro gymnaziální studenty v konstruktivistickém pojetí

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (05.10.2022)

Atlas československých dějin. Jaroslav Purš (ed.). 1. vyd. Praha: Ústřední správa geodézie a kartografie a Historický ústav ČSAV, 1965, 239 s.

BALATKA, Břetislav a Jan KALVODA. Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha: Kartografie, 2006, 79 s. ISBN 80-7011-913-6.

BAŠOVSKÝ, Oliver, Jaromír DEMEK a Ludvík MIŠTERA. Geografie Československé socialistické republiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1985, 385 s.

BÍNA, Jan. Zeměpis České republiky: učebnice pro střední školy. 2. upr. vyd. Praha: Nakladatelství ČGS, 2009, 95 s. ISBN 978-80-86034-89-8.

BLAŽEK, Jiří a Pavel CSANK. Nová fáze regionálního vývoje? Sociologický časopis, 2007, roč. 43, č. 5, s. 945–965.

HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: PřF UK v Praze, 2005, 147 s. ISBN 80-86746-02-X.

HANUS, Martin a Luděk ŠÍDLO. Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha: Terra, 2011, 187 s. ISBN 978-80-902282-6-9.

KASTNER, J. a kol. (2018): Geografie 4 – geografie České republiky. SPN, Praha, 3. vydání, 104 s.

KUNSKÝ, Josef. Československo fyzicky zeměpisně. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974, 251 s.

KOPAČKA, Ludvík. Československo zaniklo, ať žijí Česká republika a Slovenská republika. Geografické rozhledy, 1993, roč. 2, č. 2/92–93, s. 35–41.

KOPAČKA, Ludvík. De-industrialization and Restructuring in Transition Countries: Czech Industry after Ten Years of Transformation. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 1999, Supplementum no. 2/II, pp. 121–135.

MARADA, M. a kol. (2016): Zeměpis 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň, 128 s.

MAREŠ, Jaroslav. Industrializace Československa – její klady a zápory. Sborník ČSGS, 1988, roč. 93, č. 3, s. 183–198.

Statistická ročenka České republiky 2012: Statistical yearbook of the Czech Republic 2012 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. (podobně dřívější ročníky)

ŠTĚPÁNEK, Vít, Jiří ŠÍP a Ludvík KOPAČKA. Geografie cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, 228 s. Učební texty (Univerzita Karlova). ISBN 80-246-0172-9. (strany 175–225)

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (05.10.2022)

Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je složení zkoušky (zkouška má písemnou a ústní část).

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (05.10.2022)

1. Celostátní úroveň:

 • Geografická poloha Česka a její geopolitické aspekty (vč. otázek ekonomiky a bezpečnosti)
 • Stará Česká vysočina a mladé Karpaty: poloha Česka v rámci hercynské mezo-Evropy a alpínské neo-Evropy, základní členění Českého masivu a Záp. Karpat, přehled vývoje jednotek, diference reliéfu provincií ve vztahu ke geologickým aspektům, potenciál přírodních zdrojů pro rozvoj hospodářství
 • Klimatická regionalizace, klimatogeografické faktory od makroúrovně (mírný pás, západní proudění atd.) k mezo a lokální úrovni (dešťový stín, expozice svahu – na konkrétních příkladech), vývoj klimatu
 • Hydrologické režimy v rámci hlavních povodí Česka
 • Půdy s důrazem na vznik půd ve vztahu k podloží a klimatu, úrodnost půd a jejich ochrana půd
 • Fyzicko-geografická regionalizace a syntéza - hierarchická závislost FG faktorů na různých prostorových škálách (příklady klima/geologické poměry - reliéf - odtokové a vláhové poměry - vegetace - využití krajiny)
 • Vývoj sídelního a regionálního systému Česka; sociogeografická regionalizace (teoretické základy, kritéria vymezení, změny v posledních letech)
 • Post-totalitní a post-industriální transformace hospodářství a společnosti a jejich dopad na územní diferenciaci; regionální politika
 • Narušení krajiny člověkem, ochrana přírody a krajiny, rekultivace

2. Mezoregionální a mikroregionální úroveň:

Vybrané regionální jevy, procesy a problémy krajů a regionů Česka, např.:

 • Střední Čechy – rozvoj suburbanizace, fenomén druhého bydlení (Posázaví), vnitřní periferie, intenzivní zemědělství nížin (Polabí).
 • Jižní Čechy – mozaika moldanubických plutonů a třetihorních pánví – Blata a rybníky – hospodářské využití rašelinišť, rybníkářství, rozvoj specifického typu CR (cykloturistika, vodáctví), jaderná energetika; Šumava (cestovní ruch, ochrana přírody, glaciální modelace)
 • Krkonoše a Jizerské hory – výšková stupňovitost, geomorfologický vývoj, hospodářské využití (pastevectví, dolování), konflikty ochrany přírody a rekreačního využití, acidifikace horských půd a odumření stromového patra vlivem kyselých dešťů, obnova lesů. Podkrkonoší – transformace textilního průmyslu
 • Dosídlené pohraničí (Sudety) – dopady poválečné výměny obyvatel, zánik sídel, železná opona; vojenské újezdy; těžba uhlí a uranu; revitalizace a rekultivace; problémy rozvoje
 • Západočeský lázeňský trojúhelník – faktory vzniku a rozvoje lázeňství, tradice karlovarského porcelánu; Krušnohoří – montánní dědictví, jeho ochrana a využití, přeshraniční spolupráce.
 • Vysočina – extenzivní zemědělství a potravinářský průmysl vrchovin, problémy řídkého osídlení
 • Jižní Morava – podmínky pro vinařství a ovocnářství, folklór a enoturistika; Novomlýnské nádrže (Pálava)
 • Zlínsko – Baťovo dědictví, transformace obuvnického průmyslu, náboženská struktura obyv. a její vývoj
 • Rozvoj metropolitních oblastí Prahy, Brna a Ostravy (řízení rozvoje území a územní plán, rozvoj zástavby; dopravní obslužnost; regulace CR, centra inovací)
 • Jeseníky – hydroenergetické využití
 • Ostravsko – permokarbonská sedimentace a zásoby černého uhlí, transformace hutního průmyslu; revitalizace průmyslového dědictví
 • České Slezsko – polská menšina
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html