SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Geographical Education and Proseminar - MZ340U04
Title: Úvod do geografického vzdělávání a proseminář
Czech title: Úvod do geografického vzdělávání a proseminář
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Adam Čermák
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Annotation - Czech
Studijní předmět Úvod do geografického vzdělávání v přehledu seznamuje studenty 1. ročníku s vědním oborem geografie včetně didaktiky geografie na PřF UK, s hlavním zaměřením a výsledky vědeckého výzkumu a s dlouhodobými projekty a výzkumnými záměry řešenými na fakultě v současnosti. Poskytuje studentům základní orientaci ve vývoji geografického vzdělávání v Česku i v zahraničí a zaměřuje jejich zájem k soudobým problémům českého školství a na perspektivy geografického vzdělávání v dalších desetiletích.
Významným cílem předmětu je seznámení s problematikou vysokoškolského studia, s etickou a duchovní stránkou rozvoje studentovy osobnosti a přípravy na osobní kariéru.
ZÁPOČTOVÝ TEST
8. 1. 2024 14:50 Velká geologická posluchárna
Last update: Fialová Dana, RNDr., Ph.D. (03.10.2023)
Literature - Czech


Povinná literatura (k prosemináři):

Geografické rozhledy – www.geograficke-rozhledy.cz (archiv)

 

KUČEROVÁ, Silvie. Územní diferenciace elementárního vzdělávání v Česku v 2. polovině 20. století. Vliv na lokální a regionální rozvoj. Disertační práce. Praha: UK v Praze, PřF, KSGRR, 2010, 245 s. (kapitola týkající se geografického vzdělávání)

KUČEROVÁ, Silvie. Proměny územní struktury základního školství v Česku. 1. vyd. Praha: ČGS, 2012, 209 s. ISBN 9788090452183. (kapitola 2)

MATTHEWS, John A. and David T. HERBERT. Geography: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008, 181 p. ISBN 0191578681.

 ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2015). Didaktika geografie: proměny identity oboru. In I. Stuchlíková, & T. Janík, et al. (Eds.), Oborové didaktika: vývoj – stav – perspektivy (s. 259–288). Brno: Masarykova Univerzita.

Acta Universitatis Carolinae – Geographica

Geografie

Moravian Geographical Reports

Informace České geografické společnosti 

 

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

BIČÍK, Ivan a Martin HAMPL. Czech Human Geography. Research and Problems. Geografie - Sborník ČGS, 2000, roč. 105, č. 2, s. 118–128.

Czech geography at the dawn of the millenium. Dušan Drbohlav, Jan Kalvoda a Vít Voženílek (eds.). 1st ed. Olomouc: Palacky University, 2004, 428 p. ISBN 80-244-0858-9.

JELEČEK, Leoš, Pavel CHROMÝ a Jiří MARTÍNEK. Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. Geografie, 2006, roč. 111, č. 4, s. 343–367.

GREGORY, Derek, Ron J. JOHNSTON, Geraldine PRATT, Michael WATTS and Sarah WHATMORE. The dictionary of human geography. 5th ed. Malden, MA: Blackwell, 2009, 1052 p. ISBN 978-140-5132-886.

CLAVAL, Paul. An introduction to regional geography. 1st ed. Oxford: Blackwell, 1998, 299 p. ISBN 1-55786-733-X.

HAMPL, Martin. Sociální geografie: hledání předmětu studia. Geografický časopis, 2000, roč. 52, č. 1, s. 33–40.

HÄUFLER, Vlastislav. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967. Praha: Universita Karlova, 1967, 421 s.

JELEČEK, Leoš. An Outline of Czech Geography Evolution Since the Second Half of the 19th Century until 1980´s. Czech geography at the dawn of the millenium. Dušan Drbohlav, Jan Kalvoda a Vít Voženílek (eds.). 1st ed. Olomouc: Palacky University, 2004, pp. 11–22. ISBN 80-244-0858-9.

MARSHALL, Tim (2018): V zajetí geografie. Jak lze pomocí desti map pochopit světovou politiku. Rybka Publishers, Praha, 295 s. ISBN 978-80-87950-49-4.

RIEDLOVÁ, Marie, Jiří PECH a Jaromír DEMEK. Úvod do studia geografie a dějiny geografie. 1. vyd. Praha: SPN, 1980, 158 s.

Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografie. Luděk Sýkora (ed.). Praha: PřF UK, 1993, 201 s.

SCHUMM, Stanley A. To interpret the earth: ten ways to be wrong. 1st pbk. ed. New York: Cambridge University Press, 1998, 133 p. ISBN 05-216-4602-2.

 

Atlasy:

Atlas Československé socialistické republiky. Antonín Götz (ed.). 1. vyd. Praha: Ústřední správa geodézie a kartografie, 1966, 142 s.

Atlas československých dějin. Jaroslav Purš (ed.). 1. vyd. Praha: Ústřední správa geodézie a kartografie a Historický ústav ČSAV, 1965, 239 s.

Atlas republiky Československé. Václav J. Láska a Jaroslav Pantoflíček (eds.). Praha: Česká akademie věd a umění a Orbis, 1935, 37 s.

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. 1. vyd. Praha a Brno: Geografický ústav ČSAV a Federální výbor pro životní prostředí, 1992, 36 s.

HRNČIAROVÁ, Tatiana, Peter MACKOVČIN, Ivan ZVARA et al. (2009) Atlas krajiny České republiky. Praha a Průhonice: MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2009, 331 s. ISBN 978-80-85116-59-5.

Last update: Fialová Dana, RNDr., Ph.D. (03.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Získání min 110 bodů ze třech testů zaměřených na místopis (á max 50 bodů).

Zpracování a odevzdání referátu na vybrané téma.

Prezentace referátu na semináři .

Získání 70 % bodů ze zápočtového testu. (8. 1. 2024)

Last update: Fialová Dana, RNDr., Ph.D. (03.10.2023)
Syllabus - Czech

Osnova předmětu:

 Geografie jako vědní obor.

Objekt a předmět studia geografie.

Vědní obor geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze ve vývoji. Osobnosti, významné publikace, tradice a současnost.

Soudobý vědecký výzkum a projekty řešené na geografické sekci, mezinárodní spolupráce, studium v zahraničí.

Geografické vzdělávání.

Geografické vzdělávání jako předmět studia a výzkumu. Otevřené otázky v rovině zamýšleného, realizovaného a dosaženého kurikula. Příklady realizovaných výzkumů.  

Různé přístupy k obsahovému zaměření geografického vzdělávání

Vývoj geografického vzdělávání v Česku (proměny koncepce i vnějšího kontextu, soudobé problémy a výzvy)

Slabé a silné stránky absolventů vysokých škol, společenské nároky na vysokoškoláka. Etická a duchovní stránka rozvoje osobnosti studenta. Kulturní rozhled, kultivovaný ústní a písemný projev, hodnotová orientace. Rozvoj environmentálního, politického a ekonomického uvědomění.

Předpoklady pro úspěšnou kariéru, rozvoj osobnosti budoucího profesionála. Styl studentské práce, plán osobního rozvoje, sebepoznání, sebehodnocení, odborná spolupráce, praxe, zahraniční stáže a další.

Obsah cvičení:

1. Seznámení s požadavky pro zápočet, doporučená literatura, zadání referátu, opakovánímístopisu Česka

2. Písemný test- místopis Česka , formální náležitosti referátu, citace

3. Odevzdání referátu - písemná podoba, prezentace referátu ppt (á 5 minut) +diskuse

4. Písemný test - místopis Evropy, vyhodnocení písemné podoby referátů, prezentace referátu ppt (á 5 minut) +diskuse

5. Prezentace referátu ppt (á 5 minut) + diskuse

6. Opravný písemný test, dokončení oprav písemné podoby referátu

7. Zápočtový test (znalosti o fakultě, vývoji geografie, dovednost citovat)

Harmonogram cvičení:

lichý: 1. - 4. 10., 2. - 18. 10., 3. -1. 11., 4 .- 15. 11., 5. - 29. 11., 6. - 13 12., 7. - 3. 1.

sudý: 1. - 11. 10., 2. - 25.10., 3. - 8. 11., 4. - 22 .11., 5. - 6. 12., 6. - 20. 12., 7. - 3 .1.

 

 

Last update: Fialová Dana, RNDr., Ph.D. (03.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html