SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pedagogical Practice in Geography II - MZ340T13
Title: Pedagogická praxe ze zeměpisu II
Czech title: Pedagogická praxe ze zeměpisu II
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Incompatibility : MZ340T05
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D. (28.05.2018)
Pedagogické praxe jsou součástí přípravy učitelů na přírodovědecké fakultě. Před pedagogickou praxí II ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia neprobíhá instruktáž. Pravidla pro pedagogickou praxi jsou stejná jako pro pedagogickou praxi I v 1. ročníku. Během pedagogické praxe II uskutečňují studenti vedle hospitací také vlastní výstupy, tj. pod dohledem fakultního učitele vyučují v různých třídách. Pedagogická praxe studentů probíhá na jedné škole, oproti Ped. praxi I. však již nikoliv blokově, ale průběžně. Student během praxe hospituje alespoň 2 vyučovací hodiny zeměpisu a vyučuje 16 vyučovacích hodin.

V rámci průběžného modelu praxe si student dle svých možností a na základě domluvy s fakultním učitelem volí výuku pouze v jedné třídě, ve které odučí všech předepsaných 16 hodin a ve které předtím absolvuje i náslechy - doporučujeme volit třídy, v nichž probíhá výuka zeměpisu 2 hodiny týdně.

Kromě zapsání do SISu je třeba se přihlásit do 15. června kvůli zajištění školy pro praxi na odkazu v prostředí moodle (viz dále).
Veškeré informace k pedagogickým praxím jsou v prostředí moodle, (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe výstupová, klíč pro přihlášení: PPV


Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (20.03.2018)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU


včasné odevzdání rozvrhu (nahrání do moodlu)

hospitace předepsaného počtu hodin: 2 vyučovací hodiny

odučení předepsaného počtu hodin: 16 vyučovacích hodin (z toho 1 hodina mimo učebnu)

odevzdání příprav pro 8 vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her ke kontrole (4 povedené hodiny a 4 méně povedené)

odevzdání formuláře C

odevzdání formulářů A a B Ireně Chlebounové

absolvování 2 supervizních pohovorů (jeden v průběhu praxí a jeden po praxích) podle možností katedry

vyplnění dotazníku - celkové reflexe na pedagogickou praxi v moodlu

 

 

 

 

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (20.03.2018)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi vyplňte do 15. června tabulku (přihlašování) na odkazu v prostředí moodle (viz dále).

1. Se všemi otázkami týkajícími se praktické organizace pedagogických praxí se obracejte na Dr. Irenu Chlebounovou, Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia, Viničná 7, Praha 2. Tel.: 221 951 994, e-mail: chleboui@natur.cuni.cz, www stránky - prostředí moodle: dl2.cuni.cz kurz: Pedagogická praxe výstupová. S otázkami týkajícími se odborného obsahu či podmínek udělení zápočtu se obracejte na RNDr. Janu Winklerovou, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, email: JWinklerova@seznam.cz

2. Měli byste odučit 16 vyučovacích hodin (VH). Požadovaný počet náslechů je 2 hodiny. Musíte hospitovat ve třídě, kde budete učit. Všechny odučené hodiny probíhají pouze v jedné zvolené třídě.

Pro vaši vlastní praxi je ideální na škole trávit více času a získávat zkušenosti s chodem školy přípravou a hodnocením výuky a být v co nejužším konatktu s fakultním učitelem.

3. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se budete připravovat na vyučování, učit, hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další mimovyučovací povinnosti podle pokynů FU. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před začátkem VH.

4. Ve škole se představíte nejlépe týden před začátkem pedagogické praxe, vyhledáte FU a hlásíte se u vedení školy. V den nástupu na praxi se dostavíte do školy s dostatečným časovým předstihem (např. v 7.40 pokud bude vyučování od 8 hod.).

5. Rozvrh vyučovaných hodin nahrajete do prostředí moodle nejpozději třetí den praxe. Pokud nedodáte rozvrh, nebude se vám tato výuka od 4. dne počítat.

Do rozvrhu (formulář D) uvedete čitelně jméno a příjmení učitele, u kterého se praxe koná, a adresu školy. Upozorníte učitele, že má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Smlouvu mu přinesete v tištěné podobě nebo je možné ji stáhnout z prostředí moodle. Ke smlouvě učiteli dáte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP.

JAKOUKOLIV ZMĚNU V ROZVRHU HODIN IHNED AKTUALIZUJTE v prostředí moodle, popř. HLASTE nejlépe e-mailem nebo telefonicky vyučujícímu, který se k vám zapsal na hospitaci nebo e-mailem dr. Winklerové! Pokud nebudete ve škole v době, kdy jste měli podle rozvrhu vyučovat, nebude se vám výuka počítat a mohou být vyvozeny i další důsledky.

6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových hodin (A) a zapisuje si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází hodiny s poznámkami a časovými údaji (viz moodle).

7. Příprava na výstupy má jednotnou formální úpravu (viz moodle), součástí příprav jsou i formulace otázek, zápisu na tabuli, schémata a obrázky, seznam plánovaných pomůcek (včetně přírodnin a didaktické techniky). Písemnou přípravu vypracujete včas, aby vám ji FU zkontroloval před výukou a svým podpisem potvrdil, že s ní byl seznámen. Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Uplatníte i své postřehy a poznámky. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy.

8. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (C). Necháte si potvrdit všechny dokumenty pedagogických praxí (A, B, C) vedením školy a osobně doručíte všechny dokumenty (formuláře A a B I. Chlebounové!)a přípravy (z 8 VJ) a formulář C dr. Winklerové. Žádám vás, abyste tento termín dodrželi, protože na něj je vázáno vyplácení odměn fakultních učitelů!

9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, nevčasné plnění povinností, neodevzdání rozvrhu atd. se praxe s okamžitou platností ruší. Náhradní praxe bude vypsána v dalším semestru.

10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku (nutnost přezouvání si domluvíte s FU).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html