SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Model Preparations for Teachers of Geography - MZ340S642
Title: Modelové přípravy učitele zeměpisu
Czech title: Modelové přípravy učitele zeměpisu
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Mgr. Kristýna Štolcová
Annotation - Czech
Kurz je navržen tak, aby prohluboval postoje k učitelské profesi stejně jako ujasnění si osobního pojetí výuky zeměpisu. Zejména jsou procvičovány dovednosti spojené s projektováním zeměpisného učiva, dále pak dovednost podporovat a motivovat žáky k učení se zeměpisu, používat vhodné metody a formy výuky (z hlediska pedagogického a psychosociálního) a dovednost na základě předem stanovených kritérií hodnotit vlastní činnost (sebereflexe) a činnost ostatních. A to vše na praktických ukázkách aktivit do výuky. Významnou součástí kurzu je také skupinová příprava, realizace a reflexe vyučování.
Last update: Hanus Martin, RNDr., Ph.D. (11.02.2022)
Literature - Czech

Čapek, R. (2018): Moderní didaktika. Praha, Grada

Ginnis, P. (2017): Efektivní výukové nástroje pro učitele. České vydání, EDULAB, Praha.

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. (2008): Školní hodnocení žáků a studentů. Portál, Praha.

Kalhous, Z., Obst, O., et al. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.

Lambert, D., Balderstone, D. (2010): Learning to teach geography in the secondary school. Routledge, London and New York. 

Marada, M., Řezníčková, D., Hanus, M. a kol. (2017): Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika MŠMT, Praha. Dostupné z: https://www.egeografie.cz/

Pasch M., et. al (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodi­ně. Praha: Portál.

Petty, G. (1996). Moderní vyučování. Praha: Portál.

Pike, G., & Selby, D.(1994). Globální výchova. Praha: Grada.

Řezníčková, D. (2008). Zeměpis a mediální výchova. In.  N. Rutová (Ed.), Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy (s. 238-246, 249-252). Kladno: Aisis, o. s.

Řezníčková, D., et al. (2008). Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Řezníčková, D. (2012). Zeměpis a zeměpisné otázky. In D. Mandíková, J. Houfková, et al., Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. (s. 19-21, 129-130). Praha: Česká školská inspekce.

Řezníčková, D. et al. (2012). Praha a její okolí: region známý neznámý. Praha: Nakladatelství P3K.

Řezníčková, D. et al. (2012). Geografie. Aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Praha: Nakladatelství P3K.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál.

Wiliam, D., Leahyová, S. (2015): Zavádění formativního hodnocení. Learning Sciences International/ EDULAB, Praha.

Aktuální články a dokumenty, na které byli studenti upozorněni v semináři. 

Last update: Hanus Martin, RNDr., Ph.D. (11.02.2022)
Syllabus - Czech

Záměrem předmětu je vytvářet podnětově bohaté prostředí, jež napomáhá studentovi ujasnit si osobní pojetí výuky zeměpisu. S určitým zjednodušením lze říci, že v rámci semináře se procvičují dovednosti vztahující se k projektování, realizaci a hodnocení zeměpisné výuky. Důraz je zejména kladen na schopnost záměrného výběru podstatného učiva na základě specifikace klíčových myšlenek a pojmů, na dovednost podporovat a motivovat žáky k učení se zeměpisu, podporovat rozvoj jejich geografického myšlení, dovednost používat vhodné metody a formy výuky (z hlediska pedagogického a psychosociálního) a dovednost na základě předem stanovených kritérií hodnotit vlastní činnost (sebereflexe) a činnost ostatních. 

Podmínky pro zápis: 
Účast možná pouze po absolvování zkoušek z pedagogiky a psychologie

Podmínky pro splnění studijních povinností:
Vyparacování zápočtových úkolů, aktivní účast na seminářích

Stručný program:
Účastníci semináře se v rámci kurzu systematicky rozvíjejí v dovednostech a znalostech předaných v rámci výuky didaktiky geografie, a to jak v oblasti plánování, tak i realizace a reflexe výuky. Mimo jiné budou seznámeni s různými technikami oborového čtení, strategiemi rozvoje geografického myšlení či kritérii kvality vzdělávacích materiálů. Značný praktický přesah pak má aktivita Lesson study - skupinová příprava, realizace a reflexe výuky.

Last update: Hanus Martin, RNDr., Ph.D. (11.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html