SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2015/2016
   Login via CAS
Socio-economic Geography of North America - MZ340P862
Title in English: Socioekonomická geografie Severní Ameriky
Czech title: Socioekonomická geografie Severní Ameriky
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: 100
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340P863
Guarantor: RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Attributes: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Incompatibility : MZ340P863
Is incompatible with: MZ340P863
Annotation
Last update: JANU (06.04.2002)
Optional course. Consequential lecture to the lecture "North America" explaining in more details and deeper consequences and causalities basic knowledge of social, economic, regional, historic and environmental geography of Canada and especially United States gained in the lecture mentioned above. Colonisation and its consequences, birth of independent states and their political development, geography of population, settlements, agriculture, industry, transport, domestic trade, foreign commerce. Recent trends in regional differentiation of U.S. territory and state economic areas. USA as a leading world economic power, NAFTA, APEC.

References
KNIGHT, T.L. (1992): Regional Geography of the United States and Canada. Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D. (28.02.2018)

Z340P86 Socioekonomická geografie Severní Ameriky

Ročník volitelný semestr zimní i letní 30 hodin / semestr

doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.

Pracoviště č. 340

katedra sociální geografie a rgeionálního rozvoje

Povinně volitelná přednáška. Cílem přednášky je prohloubit a rozšířit základní znalosti získané o socioekonomické a regionální geografii USA a Kanady v přednášce Z340P55 "Severní Amerika". Hlavní pozornost je věnována USA, kde budou pojednány rovněž historické kořeny a trendy i environmentální souvislosti jejich současné geografie, jejich ekonomické a politické dominance v současném světě.

Stručný program:

Osvojování Severní Ameriky člověkem a Starý svět - jeho ekonomické, environmentální a kulturní souvislosti a důsledky. Americká civilizace, její charakteristika, teorie hranice, environmentalismus v USA.

Územní vývoj USA a Kanady, územně-správní členění, politické systémy

Obyvatelstvo - vývoj, struktura, imigrace, vnitřní migrace, integrace a asimilace, etno-kulturní oblasti, sociální struktura obyv. v regionální diferenciaci podle států

Města a metropolitní oblasti - definice, populační a ekonomická jádra, změny v rozmístění populace od 1980. MO Kanady, jádrové regiony.

Vymezení a charakteristika státních ekonomických oblastí a nejvýznamnějších států Unie, jiné regionalizace. Proměny regionální diferenciace USA od 80. let 20. stol. do současnosti.

USA a Kanada: Hospodářství a průmysl: základní charakteristika, struktura, energetické zabezpečení ekonomiky a jeho geografické a geopolitické souvislosti. Změny regionální diferenciace ekonomiky. Postavení a vazby ekonomiky USA ve světě.

Zemědělství. USA jako světový producent a vývozce potravin, hlavní produkční oblasti, dtto Kanada, problém biopaliva.

Kanada: hlavní průmyslová centra a regiony, strukturální změny

USA a Kanada - provázanost ekonomik, ropa a plyn, regionální důsledky, odlišnosti ekonomiky Kanady, NAFTA.

Příčiny současné ekonomické krize USA v kontextu krize západní civilizace a globálního vývoje (Čína, BRICS)

Podmínky pro splnění studijních povinností: účast na přednáškách, test.

Studijní literatura

Povinná:

JELEČEK, L. a kol. (2011): Nástin socioekonomické a regionální geografie USA a Kanady. Studijní text k přednášce "Socioekonomická geografie Severní Ameriky" (pracovní verze). Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 89 s. (řádk. 1) + tab., grafy. Rozmnoženo na SISu)

Doporučená:

BAAR, V. (1994): Anglosaská Severní Amerika. Ateliér Milata, Ostrava, 193 s.

KNIGHT, T.L. (1992): Regional Geography of the United States and Canada. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Statistical Abstract of the United States....U.S. Bureau of the Census ...., Washington, D.C.

TINDAL, G.B., SHI, D.E. (1994): USA. (Edice "Dějiny států"). Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

FISCHU, J.P. (1995): Civilizace USA. Victoria Publishing, Praha, 101 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html