Human Ecology and Population Development - MZ340P72K
Title: Ekologie člověka a populační vývoj
Czech title: Ekologie člověka a populační vývoj
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/4, C+Ex [HS]
Capacity: 40
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: předmět pro kombinovanou formu studia
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Incompatibility : MZ340P72
Is incompatible with: MZ340P72
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   
Annotation - Czech
Přednáškový cyklus je rozdělen do dvou částí. První část je věnovaná ekologii člověka z pohledu geografie a druhá část sociální demografii a zákonitostem populačního vývoje. Cílem předmětu je porozumět významu populace a vzájemných vazeb ve společnosti. V přednáškách je důraz kladen na propojenost teorie a praxe, seznámení s postupy a výsledky relevantních výzkumných projektů. Během cvičení studenti zpracovávají a následně diskutují aktuální témata související s probíranými celky.
Last update: Tůmová Martina, PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Literature - Czech

Především vlastní poznámky z přednášek a poskytovaná verze přednáškových prezentací viz SIS

Časopis Health & Place. An International Journal.

Časopis: International Journal of Health Geographics 

Časopis: Environment and Behavior

Atlas of Population Health in European Union Regions, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017 https://digitalis.uc.pt/en/livro/atlas_population_health_european_union_regions

Amedeo, D., Golledge, R. G., Stimson, R. J.: Person Environment Behavior Research; Investigating Activities and Experiences in Spaces and Environments.New York, London, 

The Guilford Press 2009.

Marsh, W. M., Grossa, J. M. Jr.: Environmental Geography; Science, Land Use, and Earth Systems. New York, John Wiley & Sons, Inc. 2001.

Ponting, C.: A New Green History of the World; The Environment;The Environment and the Collapse of Great Civilazations.
 New York, Penguin Books 2007
 
Sachs, J. D.: Common Wealth; Economics for a Crowded Planet, New York, The Penguin Press 2008.
 
Tobin, G. A., Montz, B. E.: Natural Hazards; Explanation and Integration. New York, London, The Guilford Press 1997

Environmental health inequalities in Europe, World Health Organization 2019

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe, EEA Report, No 21/2019    

Last update: Tůmová Martina, PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

Vypracování a schválení dvou projektů (A a B)

povinná ústní prezentace obou projektů 12.12.2022 a 19.12.2022

Projekt A – dle zadání prof. D. Drbohlava. Projekt B – dle zadání prof. D. Dzúrové

 

Požadavek ke zkoušce: Písemný test. Znalosti odpovídající probrané látce a znalosti povinné literatury

Last update: Tůmová Martina, PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Syllabus - Czech

Úvod do problematiky. Ekologie jako přírodní a společenská věda. Teorie osobnosti a vybrané pravidelnosti vztahu člověk-prostředí na mikroúrovni - D. Drbohlav

Člověk v prostředí – meziúroveň - D. Drbohlav. Moderní versus postmoderní, kulturní vzorce podle vybraných zemí, Inglehart a jeho modernizační teorie, posuny ve formách a stylu – práce, rodinné a sociální vztahy, mentalita národa, „kultura městská versus venkovská“, diferenciace Česka a jeho vybrané „subkultury“.

Vztah člověka a prostředí v průběhu lidského života. Sociální nerovnosti ve zdraví, koncepty, modely, rizika, strategie. D. Dzúrová.One Health. Zdraví, definice WHO. Sociální model zdraví. Ekologický trojúhelník. Nerovnosti ve zdraví. Globální rizika. Resilience. Adaptace na životní podmínky. Ekvita. Teorie epidemiologického a zdravotního přechodu. 

Člověk a prostředí, sociální nerovnosti ve zdraví v rámci Evropy. D. Dzúrová. Nerovnosti ve zdraví v rámci Evropy. Integrované přístupy k životnímu prostředí a zdraví

Člověk a prostředí, sociální nerovnosti ve zdraví, Česko. D. Dzúrová. Kartografické zobrazení zdravotních dat formou map a následně atlasů.
Zdroje dat. Monitoring zdraví a životního prostředí, SZÚ
Výzkum – analýza regionální diferenciace, popis rozdílů a hledání vysvětlení
Na aktuální téma: Zdravotní krize – Zdravotní katastrofa

Změna klimatu a environmentální migrace – globální/makro pohled - D. Drbohlav. Stav a vývoj prostředí, klimatická změna, environmentální migrace (EM) – definice, legislativa, tzv. „amenity migration“, EM – počty a prostorová diferenciace, determinanty, podmíněnosti, přístupy k analýze, důležité aspekty EM, migrace jako adaptace, vymýcení mýtů (de Haas), případová studie – Marshallovy ostrovy.

Urbanizace, města a problémy rozvoje (D. Drbohlav). K vybraným globálním problémům lidstva, města v ohrožení, Habitat III a „New Urban Agenda“, superdiverzita, slumy, ekonomické aspekty procesu urbanizace, negativní stránky urbanizace, výzvy nového rozvoje, pět klíčových principů řízení rozvoje měst, úspěch možný?

Člověk a prostředí, sociální nerovnosti ve zdraví, příklad Japonsko - M. Ohno a D. Dzúrová

Příprava projektů, konzultace projektů po předchozí domluvě

Last update: Tůmová Martina, PhDr., Ph.D. (18.09.2023)