SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Human Ecology and Population Development - MZ340P72
Title in English: Ekologie člověka a populační vývoj
Czech title: Ekologie člověka a populační vývoj
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: 40
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1958
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (03.10.2010)

The course as such is composed of two parts. The first part is more
theoretical and is devoted to human ecology viewed in a geographical
perspective. On the other hand, the second part is more "practical",
concentrated upon demography and population development issues.

The main goal of the course is to teach students to more understand an
intricate and complex relationship between population and society in mutual
connections and at different regional-hierarchical levels.

The whole course is to focus upon interrelations between theory and practice
while also providing students with various research approaches and results
of relevant research projects.

During the course students work on their own projects and,
consequently, discuss their actual topics which are related to what is
delivered by teachers.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (30.04.2015)

Amedeo, D., Golledge, R. G., Stimson, R. J.: Person Environment Behavior Research;
Investigating Activities and Experiences in Spaces and Environments.New York, London,
The Guilford Press 2009.

Berkman, L., F., Kawachi, I. ed. Social Epidemiology, Oxford University Press, 2000

Lundquist, J., H. et al: Demography - The study of Human Population, Waveland Press, 2015

Marmot, M., Wilkinson, R. (eds) (1999): Social determinants of health, Oxford, Oxford University Press.

Marsh, W. M., Grossa, J. M. Jr.: Environmental Geography; Science, Land Use, and Earth Systems. New York, John Wiley & Sons, Inc. 2001.

Ponting, C.: A New Green History of the World; The Environment;The Environment and the Collapse of Great Civilazations.
New York, Penguin Books 2007
 
Sachs, J. D.: Common Wealth; Economics for a Crowded Planet, New York, The Penguin Press 2008.
 
Tobin, G. A., Montz, B. E.: Natural Hazards; Explanation and Integration. New York, London, The Guilford Press 1997
 

Health at a Glance: Europe 2014, OECD

Snižování nerovností v oblasti zdraví v Evropské unii, Evropská komise, 2010

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (07.10.2014)


Požadavky na zápočet:
Aktuální viz Moodle


Požadavky na zkoušku:
Písemný test se splněním bodového limitu

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (18.09.2016)

1.  Úvod do problematiky. Cíle udržitelného rozvoje (2015-2030). Vymezení témat a cílů seminární práce. Představení metody dotazníkového šetření (jeho výhod, nevýhod, nástrah) jako důležitého výzkumného nástroje k hlubšímu poznání "ekologie člověka", resp. podmíněností vztahu člověk/prostředí.

2.  Ekologie jako přírodní a společenská věda, klasifikace ekologických problémů ve vazbě na člověka. Předmět, struktura a vztah k příbuzným vědám. Kvalita života člověka jako ústřední motiv, životní styl jako cesta k jeho naplnění resp. nenaplnění. Teorie osobnosti - přehled, společně rysy teorií a jejich jednotlivé komponenty.

3.  "Psychologie životního prostředí (mikroúroveň)" s důrazem na percepci, preferenci, potřeby, hodnoty a postoje, ekologická a antropologická omezení, vliv genetického vybavení versus exogenní determinanty. Chování člověka v prostoru a čase - mikro-přístup, odlišnosti podle vybraných strukturálních charakteristik – hl. pohlaví a věk.

4.  Chování člověka v prostoru a čase (mezoúroveň) - vliv kultury, mentality, etnických struktur; charakteristika životního stylu, globalizace, postmodernismus. Determinace chování prostředím - městský versus venkovský, rozvinutý versus rozvojový, ovlivnění náboženstvím, historickými událostmi.

5. Problematika populačního růstu a problémů spojených zejména s výraznou koncentrací do měst - vysvětlení problémů hyperkoncentrace.

6.  Charakteristika vybraných problémů lidstva - makro-přístup, "planetární pojetí". 

7.  Populační vývoj světa a jeho podmíněnosti, dlouhodobý vývoj zdravotního stavu obyvatel světa. Ekologie zdraví a nemocí. Koncept Trojúhelník humánní ekologie. Zdravotní a epidemiologické přechody.

8.  Monitoring zdraví a životního prostředí (SZÚ), zdroje dat (WHO – HFA, Eurostat, OECD), ukazatele, možnosti hodnocení. Klasifikace nemocí a příčin úmrtí. Studie zdravotního stavu (EHIS, EHES, HELEN, SHARE, MONICA).

9.  Regionální rozdíly kvality prostředí a zdraví, Evropa a Česko

10.  Sociální nerovnosti ve zdraví dle řádovostních úrovních; na makro úrovni (sociální determinanty zdraví - příjmové nerovnosti, sociální soudržnosti, participace ve společnosti), na mezo-úrovni (pracovní a obytné prostředí), na individuální úrovni (stres, psychosociální rizikové faktory).

11. Kvalita života. Stárnutí populace. Rizikové chování.

12.  Zápočtová hodina I - prezentace seminárních prací a diskuse.

13.  Zápočtová hodina II - prezentace seminárních prací a diskuse.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html