SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Statistical Analysis II - MZ340P70
Title: Statistická analýza dat II
Czech title: Statistická analýza dat II
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 120
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4792
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Lepič, Ph.D.
doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Incompatibility : MZ340R12, MZ340R12K
Pre-requisite : MD360P05
Is incompatible with: MZ340R12K, MZ340R12
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (01.10.2019)
The course links to course Statistical analysis I the methods of multidimensional statistics. The course deepens ability of students to evaluate data from several databases as theoretically as practically - from linear structural and hierarchic models to systematisation of statistical techniques based on data situation with the use of special statistical software (factor analysis, cluster analysis, logistic regression, multivariate analysis of variance, multidimensional scaling).
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k přednáškám a cvičením. Během přípravy ke zkoušce můžete využít množství elektronických materiálů ke statistickým analýzám v SPSS či následující přehledové publikace:

HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat – analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál.

MAREŠ, P., RABUŠIC, L., SOUKUP, P. (2015): Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno, Masarykova univerzita.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)

K získání zápočtu je potřeba:

- průběžně studovat a aktivně se účastnit výuky (případnou absenci na prezenční výuce v rámci cvičení je nutné nahradit splněním všech testů pro kontrolu osvojení látky k danému tématu v zadaném termínu v Moodlu)

- vypracovat kvalitní seminární práci a splnit termíny průběžné kontroly zpracování seminární práce (viz podrobnosti v Moodlu)

Ke složení zkoušky je potřeba:

- úspěšně splnit test v Moodlu (minimálně na 75 %)

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)

V rámci kurzu jsou probírány základní vícerozměrné metody statistické analýzy a diskutovány možnosti jejich použití v sociálně-geografickém, demografickém a epidemiologickém výzkumu. K aplikaci jednotlivých postupů a metod se využívá statistický software SPSS. Dále je představena problematika statistické analýzy prostorových dat.

Témata přednášek:

Logistická regresní analýza

Faktorová analýza

Shluková analýza

Statistické metody v geografii – aplikace

Obecný lineární model (GLM)

Víceúrovňová lineární regresní analýza

Víceúrovňová logistická regresní analýza

Problémy statistické analýzy prostorových dat

Analýza časových řad

Témata cvičení:

Logistická regresní analýza v SPSS

Faktorová analýza v SPSS

Shluková analýza v SPSS

Řešení reálných příkladů v SPSS

Obecný lineární model (GLM) v SPSS

Víceúrovňová lineární regresní analýza v SPSS

Víceúrovňová logistická regresní analýza v SPSS

Ekologická chyba, prostorová nestacionarita

Analýza časových řad v SPSS

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html