SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2015/2016
   Login via CAS
Cultural Geography - MZ340P692
Title in English: Kulturní geografie
Czech title: Kulturní geografie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340P693
Guarantor: RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. (03.10.2017)
V průběhu přednášky a semináře se studenti seznamují s kulturní geografií - předmětem a objektem studia, hlavními směry kulturněgeografických výzkumů ve světě a v Česku ("školami" a osobnostmi) a postavením kulturní geografie v systému geografických disciplín. Diskutují přínos kulturní geografie regionálnímu studiu. Analyzují jednotlivé složky kultury a jejich vztah k vývoji/rozvoji regionů. Diskutovány jsou též otázky kulturní politiky, kulturních konfliktů, vymezení a vývoj kulturních regionů a hranic.
V semináři jsou uplatněny prvky distančního vzdělávání - důraz je kladen na samostatnou práci studentů (jednotlivců) i týmovou spolupráci. Interaktivní forma výuky umožňuje studentům uplatnit poznatky např. z politické, historické, religiózní a dalších disciplín geografie, kulturní/sociální antropologie, sociologie apod.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. (03.10.2017)

ANDERSON, K., DOMOSH, M., PILE, S., THRIFT, N., eds. (2003): Handbook of cultural geography, Sage, London.

CLAVAL, P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Blackwell, Oxford, 299 s.

CRANG, M. (1998): Cultural Geography. Routledge, London, 215 s.

GESLER, W.M., KEARNS, R.A. (2002): Culture/Place/Health. Routledge, London and New York, s. 19-20.

GRAHAM, B., Ed. (1997): In Search of Ireland. A Cultural Geography. Routledge, London and New York, 240 s.

SHURMER-SMITH, P. (2002): Doing Cultural Geography. SAGE, London, 248 s.

ŠATAVA, L. (2001): Jazyk a identita etnických menšin. Cargo Publishers, Praha, 156 s.

Doporučená literatura:
ANDERSON, J. (1997): Territorial Sovereignty and Political Identity: National Problems, Transnational Solutions? In: Graham, B. (Ed.): In Search of Ireland. A Cultural Geography. Routledge, London and New York, s. 215-236.

ATKINS, P., SIMMONS, I., ROBERTS, B. (1998): People, Land & Time. A Historical Introduction to the Relations Between Landscape, Culture and Environment. Arnold, London, 286 s.

BAAR, V. (2001): Národy na prahu 21. století - emancipace nebo nacionalismus?. 1. vyd. Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia, Ostrava, 415 s.

BARNETT, C. (2001): Culture, policy, and subsidiarity in the European Union: from symbolic identity to the governmentalisation of culture. Political Geography, 20, s. 405-426.

BARŠA, P., STRMISKA, M. (1999): Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 329 s.

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 211 s.

BUTLIN, R.A. (1993): Historical Geography. Through the Gates of Space and Time. Arnold, London, 306 s.

COHEN, A.P., Ed. (1986): Symbolising Boundaries: Identity and Diversity in British Cultures. Manchester University Press, Manchester, 186 s.

CONNOLLY, S.J. (1997): Culture, Identity and Tradition: Changing definitions of Irishness. In: Graham, B. (Ed.): In Search of Ireland. A Cultural Geography. Routledge, London and New York, s. 43-63.

CONZEN, M.P., Ed. (1990): The Making of the American Landscape. Boston Unwin Hyman, London, Sydney, Wellington, 433 s.

Daněk, P. (1993): Moravian and Silesian Nationalities: A new phenomenon on the ethnic map of the Czech Lands? GeoJournal, 30, č 3, s. 249-254.

Daněk, P., Štěpánek, V. (1992): Územní diferenciace náboženského vyznání obyvatel českých zemí 1930-1991. Sborník ČGS, 97, č. 2, s. 129-145.

Dülmen, R. van (2002): Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Dokořán, Praha, 117 s.

ESCOBAR, A. (2001): Culture sits in places: reflection on globalism and subaltern strategies of localization. Political Geography, 20, s. 139-174.

GRAHAM, B. (2000): The past in place: historical geographies of identity. In: Graham, B., Nash, C. (Eds.): Modern Historical Geographies. Pearson Education Ltd., Harlow, s. 70-99.

GRAHAm, B., NASH, C., Eds. (2000): Modern Historical Geographies. Pearson Education Ltd., Harlow, 279 s.

HAVLÍČEK, T. (2003): Religiózní struktury a procesy v makroregionech světa. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M., eds., Geografie na cestách poznání (Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka), Praha, edice KSGRR, s. 151-162.

HAVLÍČEK, T. (2004): Religiózně-geografické aspekty procesu transformace Česka. In: Wahla, A. ed., Geografie a proměny poznání geografické reality, Sborník příspěvků, ISBN: 80-7042-788-4, Ostrava, s. 93-101.

HOLÝ, L. (2000): Vstup do moderní sociální antropologie. In: Sociální a kulturní antropologie. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, s. 11-14.

HOWARD, P. (2003): Heritage. Management, Interpretation, Identity. Continuum, London, New York, 278 s.

HUNTINGTON, S. (1996): The clash of civilisation and the remaking of the world order. Simon and Schuster, New York.

CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (Eds.): Geografie na cestách poznání. Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 163-178.

CHROMÝ, P. (2004): Historická a kulturní geografie a nové přístupy v regionálním studiu. Dizertační práce. UK v Praze, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 69 s. + příl.

JACKSON, P. (2000): Rematerializing social and cultural geography. In: Social and Cultural Geography, 1, s. 9-14.

JOHNSON, N.C. (1999): Framing the past: time, space and the politics of heritage tourism in Ireland. Political Geography, 18, s. 187-207.

Johnston, R.J., Gregory, D., Smith, D.M., Eds. (1994): The Dictionary of Human Geography. 3. vyd., Blackwell, Oxford, 724 s.

KOMLOSY, A., BůŽek, V., SVÁTEK, F., eds. (1995): Kulturen an der Grenze. Waldviertel - Weinviertel - Südböhmen - Südmähren. Promedia, Wien 1995, 364 s.

MacKINNON, D. (2000): Managerialism, governmentality and the state: a neo-Foucauldian approach to local economic governance. Political Geography, 19, s. 293-314.

LORIMER, H. (2005): Cultural geography: the busyness of being ?more-than-representational". In: Progress in Human Geography, 29, No.1, s. 83-94.

MITCHELL, K. (2004): Geographies of identity: multiculturalism unplugged. In: Progress in Human Geography, 28, No. 5, s. 641-651.

MITZEL, A. (1997): Multikulturelle Gesellschaften in Europa und Nordamerika. Konzepte, Streitfragen, Analysen, Befunde. Wissenschaftsverlag Rothe, Passau, 706 s.

ORTOVÁ, J. (1999): Kapitoly z kulturní ekologie. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 141 s.

PAASI, A. (1986): The institutionalization of regions: a theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia, 164, č. 1, s. 105-146.

PAASI, A. (2001): Europe as a social process and discourse. Considerations of place, boundaries and identity. European Urban and Regional Studies, 8, č. 1, s. 7-28.

PAASI, A. (2004): Place and region: looking through the prism of scale. In: Progress in Human Geography, 28, No. 4, s. 536-546.

Pavlakovich-Kochi, V., Morehouse, B.J., Wastl-Walter, D., eds. (2004): Challenged Borderlands. Transcending Political and Cultural Boundaries. Ashgate, 302 s.

RACO, M., FLINT, J. (2001): Communities, places and institutional relations: assesing the role of area-based community representation in local governance. Political Geography, 20, s. 585-612.

ROBERTSON, I, RICHARD, P., eds. (2003): Studying Cultural Landscapes. Arnold, London, 199 s.

SIWEK, T. (1996): Česko-polská etnická hranice. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 96 s., 21 map.

SIWEK, T. (1999): Příspěvek ke zkoumání etnické hranice. Geografie - Sborník ČGS, 104, č. 1, s. 1-12.

SIWEK, T., KAŇOK, J. (2000): Vědomí slezské identity v mentální mapě. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 98 s., 2 mapy.

SMYTH, W.J. (1997): A Plurality of Irelands: Regions, Societies and Mentalities. In: Graham, B. (Ed.): In Search of Ireland. A Cultural Geography. Routledge, London and New York, s. 19-42.

Sociální a kulturní antropologie. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, 175 s.

SOUKUP, V. (2000): Vznik a vývoj sociální a kulturní antropologie a jejich vztah k jiným vědním oborům. In: Sociální a kulturní antropologie. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, s. 15-30.

VENCÁLEK, J. (1998b): Protisměry územní identity. 1. vyd. Olza, Český Těšín, 208 s.

WILLIAMS, M. (1989): Historical geography and the concept of landscape. Journal of Historical Geography, 15, č. 1, s. 92-104.

ZEMÁNEK, L. (2003): Lokální kultura v životě našeho venkova. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (Eds.): Geografie na cestách poznání. Sborník příspěvků. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 124-149.

Zich, F., Ed. (2003): Regionální identita obyvatel pohraničí. Sborník příspěvků z konference ?Evropská, národní, či regionální identita?", Praha 3. 10. 2003. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 262 s.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. (03.10.2017)

Přednáška a seminář z kulturní geografie sestává z následujících bloků:

1. Kulturní geografie - tradiční a "nová" kulturní geografie (cultural turn); časopisy, věda a výzkum v kulturní geografii. Postavení disciplíny v systému věd, hlavní představitelé. Prostorové aspekty kultury.

2. Kultura, hranice, region a místo - proces vzniku a formování kultury; lokalizace kultury; regiony a hranice v kulturní geografii (formování regionů); centrum a periferie v kulturní geografii; kultura a geografie každodennosti.

3. Identita - regionální identita; "my" versus "oni" v kulturní geografii; kulturní sounáležitost; složky identity; regionální identita obyvatel a identita regionů.

4. Krajina - kulturní krajina; využití ploch; krajina jako symbol; paměť krajiny; program UNESCO "Člověk a biosféra".

5. Dědictví - přírodní a kulturní dědictví; kulturní diverzita; hodnota místa/regionu; genius loci; využití kultury v managementu území.

6. Jazyk, etnicita, konflikt - jazyk jako kulturní kapitál; jazyková diverzita; revitalizace jazyků; "lingvistické inženýrství"; jazyk a dialekt; kultura a politika; kulturní politika; kulturní války.

7. Kultura ve společnosti - multikulturní otázky; role kultury na rozvoji společnosti, lidský a sociální kapitál; religiózně-kulturní problematika

8. Kultura a regionální rozvoj - kulturní aspekty v lokálním, regionálním i makroregionálním rozvoji území; role kultury v rozhodování aktérů/subjektů

Podmínky zápočtu: účast 75 %, pravidelná příprava na semináře a sestavení osobního portfolia

Podmínky zkoušky: splnění podmínek k zápočtu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html