SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Social Geography of Prague - MZ340P673
Title in English: Sociální geografie Prahy
Czech title: Sociální geografie Prahy
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 30
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://www.natur.cuni.cz/~slamak/sgp/sgp.html
Guarantor: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.
RNDr. Jiří Nemeškal
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Incompatibility : MZ340P672
Is incompatible with: MZ340P672
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (06.04.2012)
Přednáška je zaměřena na charakteristiku Prahy z pohledu sociální geografie. Hodnocen je vývoj města, jeho populační a prostorový růst, vnitřní sociálně prostorová struktura, postavení Prahy v systému českých a evropských měst. Pozornost je věnována rovněž současnému rozvoji města, správě města, městskému plánování a vztahům uvnitř Pražského městského regionu. Druhá část přednášky je věnována specifickým problémům současného rozvoje centra, vnitřního města, sídlišť a suburbánní zóny Pražského metropolitního regionu. Jako přednášející se střídají členové pracovního týmu Urbánní a regionální laboratoře (URRlab).
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jiří Nemeškal (02.10.2017)

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia.

OUŘEDNÍČEK, M. ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography 89B, č. 2, s. 111 - 125.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation Urban Studies, 48, č. 9, s. 1811 - 1834.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Sociologia, 54, č. 1, s. 9-30.

POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Denní rytmus lokalit pražského centra. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., PULDOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zónace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia.

KRÁL, J. (1946): Zeměpisný průvodce Velkou Prahou a její kulturní oblastí. Melantrich, Praha, 311 s.

VOTRUBEC, C. (1965): Praha - zeměpis velkoměsta. SPN, Praha.

MUSIL, J. (1968): The Development of Prague´s Ecological Structure. In: Pahl, R.E.: Readings in Urban Sociology. Pergamon Press, Oxford, pp. 232-259.

HRŮZA, J., BOROVIČKA, B. (1983): Praha - 1000 let stavby města. Panorama, Praha, 296 s.

SÝKORA, L. (1996): Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha, s. 361-394.

MAIER, K., HEXNER, M., KIBIC, K. (1998): Urban Development of Prague: History and Present Issues. Vydavatelství ČVUT, Praha. 141 s.

ÚRM (2000): Strategický plán hlavního města Prahy. Útvar rozvoje města hl. m. Prahy - Úsek strategických koncepcí, Praha, 108 s.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 52, č. 6, v tisku.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S.: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, s. 261-286.

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Sociální status obyvatel meziválečné Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Specializované mapy k pražským tématům ze souboru "Sociálně prostorová diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě" dostupné na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/historie

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jiří Nemeškal (02.10.2017)

Studenti zpracovávají v průběhu kurzu výzkumný mikroprojekt. Zápočet je udělen za úspěšnou prezentaci mikroprojektu. Zkouška probíhá ústně formou diskuze nad dvěma tématy ze seznamu a přečtenou literaturou (nejméně 3 odborné články nebo kapitoly v knize vztahující se k různým přednáškám).

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je úspěšná prezentace mikroprojektu.

 

TÉMATA KE ZKOUŠCE

1. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města do roku 1945

2. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města po roce 1945

3. Územní růst města a aglomerace ve 20. století

4. Vývoj administrativního členění města a územní jednotky využívané v sociální geografii

5. Populační vývoj Prahy a jejích částí

6. Historický vývoj sociálně prostorové struktury Prahy

7. Sociálně prostorová struktura Prahy – demografický, etnický a sociální status

8. Sociální klima pražských čtvrtí

9. Vývoj a současné podmínky bydlení v Praze

10. Sociální prostředí v pražských zónách – bydlící x přítomné obyvatelstvo

11. Centrum Prahy - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

12. Centrum Prahy – každodenní život a rytmus lokalit

13. Vnitřní město - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

14. Sociálně-geografická charakteristika vybrané čtvrti vnitřního města

15. Vnější město -  vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

16. Sociálně-geografická charakteristika vybraného sídliště v Praze

17. Zázemí města - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

18. Sociálně-geografická charakteristika vybraného suburbia Prahy

19. Výzkum kriminality ve městě, bezpečné a nebezpečné lokality

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jiří Nemeškal (05.10.2017)

Stručný obsah kurzu:

1. Úvodní informativní schůzka, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, zadání mikroprojektu

2. Historický vývoj Prahy, územní členění a růst města, pražský místopis

3. Bydlení a sociálně prostorová struktura v historii

4. Populační vývoj Prahy: přirozená měna a migrace - současné trendy, vnitřní členění města

5. Sociální prostředí Prahy po roce 1989

6. Pražská sídliště, rozvoj vnějšího města

7. Proměny pražského centra

8. Suburbánní zóna Prahy, procesy a problémy

9. Vnitřní město, problémy a procesy

10. Strach a kriminalita v pražských čtvrtích

11. Zhlédnutí filmu tematicky zaměřeného k problematice vývoje a struktury Prahy

12. Diskuze s hostem z IPR

13. Výzkumy URRlab v Praze

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html