SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Environmental education - MZ340P552
Title: Environmentální výchova
Czech title: Environmentální výchova
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: vyučováno každoročně od 2021/22
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Incompatibility : MZ340P553
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (14.02.2022)
Kurz je určen především studentům učitelství biologie a/nebo geografie se zaměřením na vzdělávání, plně otevřen je i studentům učitelství dalších předmětů, případně dalším zájemcům. Jeho cílem je poskytnout základní informace o environmentální výchově, představit hlavní přístupy, aktuální otázky a výzvy i výzkumná témata a především připravit budoucí učitele pro praktickou realizaci průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (14.02.2022)

Činčera, J. (2007): Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Paido, Brno.

Činčera, J. a kol. (2016): Environmentální výchova z pohledu učitelů. Masarykova univerzita, Brno, 207 s.

Máchal, A. (2000): Průvodce praktickou ekologickou výchovou, Rezekvítek, Brno, 205 s.

Máchal, A. (2012): Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Lipka, Brno, 284 s.

Matějček, T. (2007a): Střediska ekologické výchovy a jejich úloha v geografickém vzdělávání. Geografické rozhledy, 16, č. 3, s. 8–9.

Matějček, T. (2007b): Ekologická a environmentální výchova. Učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle RVP pro základní vzdělávání. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 52 s.

Matějček, T. (2009): Environmentální výchova v současné škole. Geografické rozhledy, 19, č. 1, s. 12–13.

Pastorová, M. a kol. (2011): Doporučené očekávané výstupy: Environmentální výchova v základním vzdělávání – metodická podpora. VÚP, Praha, 76 s. (dostupné z http://vuppraha.cz).

Pike, G., Selby, D. (1994): Globální výchova, Grada, Praha.

Štorch, E. (1928): Dětská farma. (dostupné z http://terezanet.cz/detail/cz/detska-farma-eduarda-storcha-jako-e-kniha)

Vlašín, M., Ledvina, P., Máchal, A. (2012): Desatero domácí ekologie. ZO ČSOP Veronica, Brno. (dostupné z: veronica.cz/publikace-ke-stazeni?i=81)

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (14.02.2022)

Aktivní účast na výuce, splnění dílčích úkolů, které budou konkretizovány vyučujícím na úvodní hodině.

V případě potřeby může výuka a/nebo splnění zápočtu proběhnout distanční (a/nebo on-line) formou.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (14.02.2022)
 1. Základní pojmy, zdroje informací

 2. Specifika ekologické a environmentální výchovy (dále jen EV)

 3. Cíle EV

 4. Výukové prostředky EV

 5. EV ve školách, legislativní rámec EV

 6. EV jako průřezové téma RVP

 7. Doporučené očekávané výstupy EV

 8. Příklady dobré praxe EV na školách

 9. Výukové prostředky EV

 10. Mimoškolní EV, organizace zaměřené na EV.

 11. Ekologický výukový program jako specifická forma EV

 12. Hodnocení výsledků EV. Environmentální gramotnost

 13. Vývoj a významné osobnosti EV

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html