SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2019/2020
  
Geography of Transport - MZ340P153
Title: Geografie dopravy
Czech title: Geografie dopravy
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 25
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marek Komárek
Mgr. Tomáš Květoň
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Incompatibility : MZ340P152
Is incompatible with: MZ340P152
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (30.09.2019)
Cílem přednášky/semináře je seznámit studenty se základními přístupy a tématy frekventovanými v současné geografii dopravy. Důraz je kladen na specificky dopravní témata, která nejsou náplní přednášek z Ekonomické geografie (část doprava). Seminární část umožňuje intenzívní zapojení studentů do výuky formou průběžných prezentací seminárních prací, skupinových prací, diskusí apod.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (30.09.2019)

Základní studijní literatura
BRINKE, J. (1992): Úvod do geografie dopravy. 2. přepracované vydání. Učební texty vysokých škol, Univerzita Karlova, Praha, 107 s.  
HONS, J. (1975): Dějiny dopravy na území ČSSR. Bratislava, Alfa, 130 s.
KNOWLES, R.D., HOYLE, B.S. (eds) (1992): Modern transport geography. London, Belhaven, 276 s.
KNOWLES, R., SHAW, J., DOCHERTY, I. (2008, eds.): Transport geographies: mobilities, flows and spaces. Blackwell Publishing, Oxford, 293 s.
RODRIGUE, J.P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2006): The geography of transport systems. Routledge, Londýn a New York, 286 s. (internetová verze http://people.hofstra.edu)

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (30.09.2019)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

1/ Zápočet:
75% na seminářích, zpracování seminární práce a její prezentace

2/ Zkouška:
75% na seminářích, zpracování seminární práce a její prezentace
A dále u zkoušky student dokáže:
- uvést příklady, jak geografické faktory ovlivnily a ovlivňují vývoj dopravní infrastruktury různých druhů dopravy v Česku, popř. v Evropě a ve světě.

- posoudit váhu faktorů ovlivňujících volbu dopravního prostředku v různých podmínkách a situacích
- vysvětlit obecně a na konkrétních příkladech z literatury, jak jednotlivé druhy dopravy ovlivňují rozvoj přilehlých lokalit a regionů (v kontextu teorií regionálního a lokálního rozvoje).
- charakterizovat shody a rozdíly podmínek rozvoje dopravy v městských a venkovských oblastech, komentovat předpokládaný vývoj dopravy ve městech a na venkově a samostatně navrhovat řešení klíčových problémů.
- charakterizovat funkce a rozmístění jednotlivých druhů dopravy na různých regionálních řádech, komentovat současný a předpokládaný vývoj jednotlivých dopravních odvětví.
- k vybraným výzkumným problémům z oblasti geografie dopravy navrhnout relevantní výzkumné metody (kvantitativního i kvalitativního charakteru), navržené postupy podrobit kritice z metodologického hlediska a uvést příklady jejich použití z literatury.
- popsat dopravní hierarchii středisek osídlení Česka z hlediska různých druhů dopravy, vč. jejích souvislostí s hierarchií komplexní sídelní a předpokládaného vývoje.
- diskutovat aktuální problémy v české dopravě.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (01.10.2019)

Cílem přednášky/semináře je seznámit studenty se základními přístupy a tématy frekventovanými v současné geografii dopravy. Důraz je kladen na specificky dopravní témata, která nejsou náplní přednášek z Ekonomické geografie(část doprava). Seminární část umožňuje intenzívní zapojení studentů do výuky formou průběžných prezentací seminárních prací, skupinových prací, diskusí apod.

Vybraná témata:

Úvod: teoreticko-metodologický vstup do geografie dopravy

Vznik a vývoj dopravních cest

Globální úroveň: letecká a námořní doprava

Mezoregionální úroveň: Vliv dálniční infrastruktury na regionální a lokální rozvoj; Rozvoj vysokorychlostních železnic ve světě, Evropě a Česku

Mikroregionální úroveň: Doprava na venkově – dopravní dostupnost periferií, dopravně podmíněná sociální exkluze; Doprava ve městě, Rozvoj individuální automobilizace a jeho environmentální dopady; Mobilita a volba dopravního prostředku

Dopravní modelování: Interakce (gravitační model), akcesibilta v GIS, logistický model

Dopravní hierarchie středisek Česka a její vztah k organizaci osídlení; dopravní regionalizace

Exkurze do vybrané pražské dopravní instituce (po dohodě, půldenní)

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html