SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Global Systems - MZ340P101
Title: Globální systémy
Czech title: Globální systémy
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Incompatibility : MZ340P101Z
Is incompatible with: MZ340P101Z
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (27.09.2022)
Předmět Globální systémy je určen pro studenty učitelství geografie. Z toho vyplývá i celkové pojetí kurzu, jehož hlavním cílem je zasadit do globálního kontextu poznatky, získané během studia dílčích geografických disciplín v nižších ročnících. Přibližně polovinu kurzu tvoří přednášky vyučujících, druhou část tvoří samostatná práce studentů a jejich prezentace (ústní nebo písemnou formou), jejichž cílem je rozvoj pedagogických a didaktických dovedností studentů učitelství. Po domluvě s vyučujícím mohou mít prezentace mít různou formu.
Kurz je koncipován tak, aby přispíval také k rozvoji dílčích dovedností, potřebných pro porozumění světu v globálních souvislostech, k formování morálních a etických hodnot a k rozvoji osobnosti směrem k tvořivosti, kritickému myšlení i otevřenosti novým přístupům a řešením. Důraz je kladen na pochopení vzájemného propojení lokální a globální úrovně (vliv lokálních rozhodnutí na globální úroveň a naopak) i vzájemné provázanosti jednotlivých fyzickogeografických sfér a jejich vztah k lidským aktivitám, a to nejen ve smyslu ovlivňování přírodního prostředí lidskou činností, ale také ve smyslu vlivů přírodních procesů na lidské aktivity.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (27.09.2022)

Povinná literatura:

Matějček, T. (2018): Globální systémy ve školní výuce. Geografické rozhledy, 27 (4), 14–15. + další články v tomto čísle daného časopisu

Novotný, J. (2015): Globalizace, globální výrobní sítě, ekonomická komplexita. Geografické rozhledy, 24(3), 6–9.

Doporučená literatura:

Acot, P. (2005): Historie a změny klimatu. Nakladatelství Karolinum, Praha, 237 s.
Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 949 s.
Flannery, T. a kol. (2007): Měníme podnebí. Minulost a budoucnost klimatických změn. Dokořán, Praha, 270 s.
Holden, J. (2005): An Introduction to Physical Geography and the Environment. Pearson Education Limited, Harlow, England, 664 s.
Horník, S. a kol. (1986): Fyzická geografie II. SPN, Praha, 320 s.
Jakeš, P. a kol. (1984): Planeta Země. Nakladatelství Mladá fronta, Praha, 413 s.
Lovelock, J. (1984): Gaia - živoucí planeta. Mladá fronta, Praha.
Moldan, B. (2018): Civilizace na planetě Zemi, Karolinum, Praha, 180 s.
Moldan, B. (2015): Podmaněná planeta. Karolinum, Praha, 512 s.
Netopil, R. (1984): Fyzická geografie I. SPN, Praha, 273 s.
Šimek, M. (2005): Základy nauky o půdě. 1. Neživé složky půdy. Biologická fakulta JU, České Budějovice, 160 s.
Šimek, M. (2004): Základy nauky o půdě. 4. Degradace půdy. Biologická fakulta JU, České Budějovice, 224 s.
Ward, P. (2011): Život, jak ho neznáme - Pátrání NASA po jiném životě a úsilí o jeho vytvoření v laboratoři. Universum, Praha, 320 s.

Publikace vydané organizací Společnost pro Fair Trade, např. http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/Interkulturní vzdělávání - příručka vydaná Člověkem v tísni - http://www.varianty.cz/cdrom/The Open University: Claiming connections: A distant world of sweatshops? http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=397944


Další literatura může být specifikována jednotlivými vyučujícími

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (27.09.2022)

Student je bodově hodnocen za zpracování a prezentaci samostatné práce a za splnění zápočtového testu.

 

1. zpracování a prezentace samostatné práce (požadavky na formu odevzdání a případnou prezentaci budou upřesněny jednotlivými vyučujícími)

 

Za tuto část lze celkem získat až 30 bodů.


2. písemný test - z písemného testu lze dosáhnout až 70 bodů.  

 

Celkem lze za zpracování prezentaci samostatné práce a test získat až 100 bodů, pro splnění zápočtu je třeba získat alespoň 60 bodů.

V případě potřeby může výuka proběhnout distanční (a/nebo on-line) formou. V případě potřeby může být písemný test nahrazen ústní formou a/nebo proběhnout distanční formou.

 

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (27.09.2022)

ORGANIZACE:
Část hodin je tvořena přednáškami vyučujících, část hodin je věnována představení témat, která studenti zpracují formou samostatné práce. Prezentace těchto témat může být ústní (mikrovyučování, individuální konzultace s vyučujícím, popř. online prezentace) nebo písemná, resp. elektronická (např. audiovizuální výstup). Výstupy samostatné práce studentů jsou zaměřené na aplikaci tématu do výuky.

POŽADAVKY A HODNOCENÍ:

Osvojení nových poznatků je ověřováno závěrečným testem.
Celkové hodnocení vychází ze součtu bodů za zpracování (a případně prezentaci) zvoleného tématu (0-30 bodů) a test (0-70 bodů). Zároveň je třeba dosáhnout minimálního počtu bodů v každé z jednotlivých částí.

SYLABUS (pořadí témat může být upraveno):
1. Úvod do problematiky globálního vzdělávání a vzdělávání k udržitelnému rozvoji TM

2. Země jako součást vesmíru – podmínky vzniku a udržení života na Zemi (+ srovnání s jinými tělesy), energetické vztahy mezi Zemí a vesmírem, magnetické pole Země a jeho význam  TM

3. Provázanost dílčích FG sfér a jejich vazby s aktivitami člověka   TM

4. (Fyzicko)geografické procesy – vymezení procesů oproti jevům a složkám, přehled nejvýznamnějších FG (případně i vybraných SG) a komplexních procesů asi TM

5. Ekosystémy – globální ekosystém, dílčí ekostémy, sukcese a vývoj krajiny     TM

6. Dlouhodobý vývoj globálního ekosystému – Vývoj litosféry (Wegenerova teorie kontinentálního driftu), vývoj klimatu klimatu (Milankovičovy cykly, výkyvy v holocénu atd.).    VV

7. Přírodní rizika a (antropogenní) změny klimatu jako příklady vzájemných vazeb mezi FG sférou a lidskými aktivitami     VV

8. Globální (všeobecná) cirkulace atmosféry a systém mořských proudů  VV

9. Globální politicko-ekonomický systém: vznik a vývoj  JN

10. Globalizace a globální dělba práce JN

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html